Translation of "time interval between" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Between - translation : Interval - translation : Time - translation : Time interval between - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Time interval between two automatic backups
Časový odstup mezi dvěma automatickými zálohami
Time interval between successive smoke data ( 1 sampling rate)
Časový interval mezi za sebou následujícími měřenými hodnotami kouře ( 1 četnost odběru vzorků)
Specifies the maximum time interval between key presses to change channel.
Nastavení maximálního intervalu mezi stisky klávesy při změně kanálu.
Interval between checks
Interval mezi kontrolami
Choose time interval
Zvolit časový interval
In 3A230, 'pulse transition time' is defined as the time interval between 10 and 90 voltage amplitude.
V položce 3A230 je pulsní přechodový čas definován jako časový interval mezi 10 a 90 napěťové amplitudy.
Interval between alarm repetitions
Interval mezi opakováním upomínky
Max. keypress interval time
Max. interval mezi stisknutím kláves
Δti time interval, s
Δti časový interval, s
Measurement time interval T
Časový interval měření T
shorten the interval between two successive compulsory tests,
zkrátit dobu mezi dvěma po sobě jdoucími povinnými technickými prohlídkami,
extend the interval between two successive compulsory roadworthiness tests,
prodloužit dobu mezi dvěma po sobě jdoucími povinnými technickými prohlídkami,
NP,i total revolutions of pump per time interval
NP,i celkový počet otáček čerpadla za časový interval
(95 Confidence Interval) Complete Response Partial Response Median Duration of Response (months) (95 Confidence Interval) Median time to Response (months) (95 Confidence Interval) Progression Free Survival (months) (95 Confidence Interval) Survival (months)
(95 Interval spolehlivosti) Přežívání (měsíce)
interval) interval)
pa
The interval between injections must be at least one month.
Časový odstup mezi injekcemi musí být nejméně jeden měsíc.
The interval between review meetings shall not exceed three years.
Interval mezi zasedáními nesmí být delší než tři roky.
The time interval between courses was variable, with the majority of patients receiving further therapy 6 12 months after the previous course.
Časový interval mezi léčebnými cykly byl variabilní, většina pacientů podstoupila další léčbu 6 12 měsíců po předchozím cyklu.
The total daily dose should be divided in three single doses, the maximum time interval between doses should not exceed 12 hours.
Celková denní dávka musí být rozdělena do 3 dílčích dávek, maximální interval mezi po sobě jdoucími dávkami nesmí překročit 12 hodin.
The minimal interval between dose increases is 24 hours the recommended interval, for safety reasons, is 48 hours or more.
Minimální interval mezi zvýšením dávky je 24 hodin, doporučený interval z bezpečnostních důvodů je 48 hodin či více.
Overall Response Rate ( ) (95 Confidence Interval) Complete Response Partial Response Median Duration of Response (months) (95 Confidence Interval) Median time to Response (months) (95 Confidence Interval) Progression Free Survival (months) (95 Confidence Interval) Survival (months)
(95 Interval spolehlivosti) Přežívání (měsíce)
Time to Alternative Treatment (Months) K M median (95 Confidence Interval)
Doba do alternativní léčby (v měsících) Průměr K M (interval spolehlivosti 95 ) Pearsonův chi kvadrát test nebo Exact test Doba trvání nejlepší odpovědi
The exact precise time could be any value in an interval.
Přesný čas může být jakákoliv hodnota z intervalu.
confidence confidence interval) interval)
Celkové Sharpovo skóre
On the issue of the floods in the UK, the time interval between July and the present response from the EU is very satisfactory.
Pokud jde o záplavy ve Spojeném království, časový interval mezi červencem a současnou reakcí ze strany EU je velmi uspokojivý.
( 6 ) The algorithms shall run flexibly by setting a pre defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms .
6 ) S cílem zajistit minimální časový odstup mezi spuštěním dvou algoritmů běží algoritmy flexibilně tak , že se mezi spuštěním jednotlivých algoritmů předem stanoví časové rozmezí .
( 6 ) The algorithms shall run flexibly by setting a pre defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms .
2007D0007 CS 12.05.2010 003.001 26 B ( 6 ) The algorithms shall run flexibly by setting a pre defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms .
( 6 ) The algorithms shall run flexibly by setting a pre defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms .
( 6 ) The algorithms shall run flexibly by setting a pre defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms .
There should be an interval of at least 1 month between doses.
Mezi jednotlivými dávkami musí být interval nejméně 1 měsíc.
There should be an interval of at least 1 month between doses.
Mezi dávkami má být časový odstup nejméně 1 měsíc.
The interval between two doses should not be shorter than 1 month.
Interval mezi dvěma dávkami Lucentisu nesmí být kratší než 1 měsíc.
The interval between two doses should not be shorter than 1 month.
Interval mezi dvěma dávkami nesmí být kratší než 1 měsíc.
There should be an interval of at least 4 weeks between doses.
Interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny.
(m) where necessary, the safety interval for each use between application and
m) případně ochranná lhůta, která musí být dodržena při každém použití mezi aplikací a
The interval between two inspections and control measures shall not exceed two years.
Interval mezi dvěma inspekcemi a kontrolními opatřeními nesmí být delší než dva roky.
6 Time to Disease Progression interval from the first infusion to disease progression.
6 Doba do progrese onemocnění interval od první infúze do progrese onemocnění.
Configure minimum the interval of time in minutes between each upload here. This configuration is only effective in case you choose to publish your information automatically.
Zde nastavte minimální časový interval v minutách mezi dvěma přesuny dat. Toto nastavení je používáno pouze v případě automatického publikování vašich informací.
Because of the time required for erythropoiesis, an interval of approximately 4 weeks may occur between the time of a dose adjustment (initiation, increase, decrease or discontinuation) and a significant change in haemoglobin.
Vzhledem k tomu, že k ustálení erytropoézy dochází až po určitém čase, mohou mezi úpravou dávky (tj. zahájením, zvýšením, snížením nebo vysazením dávky) a signifikantními změnami v koncentraci hemoglobinu uplynout přibližně 4 týdny.
The total daily dose should be divided in three single doses, the maximum time interval between the doses should not exceed 12 hours to prevent breakthrough convulsions.
Aby se zabránilo nástupu křečí, nesmí maximální interval mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami překročit 12 hodin.
An additive effect on QT interval prolongation between Fareston and the following drugs and other medicinal products that may prolong the QTc interval cannot be excluded.
4. 5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Aditivní účinek na prodloužení QT intervalu přípravku Fareston a následujících léků a léčivých přípravků, které mohou QTc interval prodloužit, nemůže být vyloučen.
rise time is defined as the time interval from 10 to 90 current amplitude when driving a resistive load.
V položce 3A229.b.5. je náběhový čas definován jako časový interval od 10 do 90 proudové amplitudy při odporovém zatížení.
Interval
Interval
Interval
Interval
interval
interval
Interval
Interval

 

Related searches: In A Certain Time Interval Interval - From Interval To Interval - Time Interval Between - Time Interval Between Tests - Interval Between - In The Interval Between - Interval Between Onset - Interval Between Inspections - Interval Between Steps - Interval Between Restarts -