Translation of "3 almanac data" to Danish language:


Did you mean : 3 almanac data ?

  Dictionary English-Danish

Almanac - translation : Data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
3 3 1Operational data processing
3 3 1Operationel databehandling
Back data ( 3 )
Historiske data ( 3 )
Activity data 3
Aktivitetsdata 3
CHAPTER 3 3 DATA COLLECTION AND NETWORKING
KAPITEL 3 3 DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE
3 3 0 Data collection and networking
3 3 0 Dataindsamling og netværkssamarbejde
3 3 0 0 Data collection IT
3 3 0 0 IT udstyr til dataindsamling
CHAPTER 3 3 DATA COLLECTION AND NETWORKING
KAPITEL 3 3 DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE
CHAPTER 3 3 DATA AND DOCUMENTATION EXPENDITURE
KAPITEL 3 3 UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION
Outlook2VCal Importing Data 3
Outlook2VCal import af data nummer 3
( 3 ) Derogations for back data , where current data are available .
( 3 ) Undtagelser for historiske data , hvor aktuelle data ikke er til rådighed .
CHAPTER 3 TRANSMISSION OF DATA
KAPITEL 3 INDBERETNING AF DATA
Appendix 3 VMS Data format
Ansøgningsskema for fiskeritilladelse i den grønlandske fiskerizone
Article 3 Data sources 1 .
Artikel 3 Datakilder 1 .
Article 3 Submission of data
Artikel 3 Indberetning af oplysninger
3 1 3 Marketing and promotion of data dissemination
3 1 3 Markedsføring og fremme af informationsformidling
3 1 3 1 Marketing and promotion of data dissemination
3 1 3 1 Markedsføring og fremme af informationsformidling
3 PERIODICITY OF REGULAR DATA COLLECTION
3 PERIODISK DATAINDSAMLING
3. the quarterly data and the corresponding annual data shall be consistent.
3) Kvartalsdataene og de tilsvarende årlige data skal være overensstemmende.
Response data are shown in Table 3.
Responsdata fremgår af Tabel 3.
adaptation of the data collection characteristics (Article 3),
tilpasning af dataindsamlingens karakteristika (artikel 3)
Current data ( 2 ) First date of transmission ( 3 )
Aktuelle data ( 2 ) Første overførselsdato ( 3 )
3 1 0 1Collection and comparability of data
3 1 0 1Indsamling og sammenlignelighed af data
Data referred to in Article 3(1)(a)
Oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1, litra a)
These data are given in Table 3 below.
Disse tal præsenteres i tabel 3
3 3 _BAR_ DATA COLLECTION AND NETWORKING _BAR_ 525000 _BAR_ 450000 _BAR_ _BAR_
3 3 _BAR_ DATAINDSAMLING OG NETVÆRKSSAMARBEJDE _BAR_ 525000 _BAR_ 450000 _BAR_ _BAR_
3 3 0 0 _BAR_ Data collection IT _BAR_ 153000 _BAR_ 160000 _BAR_ _BAR_
3 3 0 0 _BAR_ It udstyr til dataindsamling _BAR_ 153000 _BAR_ 160000 _BAR_ _BAR_
3 3 _BAR_ DATA AND DOCUMENTATION EXPENDITURE _BAR_ 1297765 _BAR_ 100000 _BAR_ 15961,10 _BAR_
3 3 _BAR_ UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION _BAR_ 1297765 _BAR_ 100000 _BAR_ 15961,10 _BAR_
OVERVIEW OF CHANGES TO STATISTICAL REQUIREMENTS 3 GENERAL DATA REQUIREMENTS AND ASSESSMENT OF CURRENT DATA SUPPLY
OVERSIGT OVER ÆNDRINGER AF DE STATISTISKE KRAV
3 1 0 1 Collection and comparability of data
3 1 0 1 Indsamling og sammenlignelighed af data
No data are requested under Table 3 ( hence no additional statistical data for credit institutions are required ) .
Der kræves ingen data efter tabel 3 ( og der kræves således ikke yderligere statistiske data for kreditinstitutter ) .
No data are requested under Table 3 (hence no additional statistical data for credit institutions are required).
Der kræves ingen data efter tabel 3 (og der kræves således ikke yderligere statistiske data for kreditinstitutter).
Chapter 2 Technical data Article 3 Gathering and access 1 .
Kapitel 2 Tekniske oplysninger Artikel 3 Indsamling og adgang 1 .
4 Article 3 This article defines the data on GDP .
Artikel 3 I denne artikel defineres udtrykket BNP data . 4
Article 3 Collection of data relating to euro coins 1 .
Artikel 3 Indsamling af data vedrørende euromønter 1 .
No kinetic data are available in children under 3 years.
Der foreligger ingen kinetiske data for børn under 3 år.
Reconciliation of data relating to coin movements Section 3 of Part 3 of Annex I on the reconciliation of data relating to banknote movements applies mutatis mutandis .
Afstemning af data vedrørende møntbevægelser Del 3 , afsnit 3 , i bilag I om afstemning af data vedrørende møntflytninger gælder alt andet lige .
These data are reported as indicated in Tables 3 and 5 .
Disse data indberettes som angivet i tabel 3 og 5 .
Article 3 Categories concerned by the transmission of quarterly data 1 .
Artikel 3 Kategorier , som er omfattet af indberetningspligten for kvartalsdata 1 .
Transitional provisions ( 3 ) alternative for monthly data on outstanding amounts Date
Overgangsbestemmelser ( 3 ) alternativ for månedsdata om udestående forretninger Dato
No data are available in children under 3 months of age.
Der er ingen tilgængelige data for børn under 3 måneder.
Backwards data shall be compiled according to sources and methods specified in Article 3(2) and (3).
Historiske data udarbejdes efter de i artikel 3, stk. 2 og 3, anførte kilder og metoder.

 

Related searches: Almanac Data - 3. Almanac Data - Almanac - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac -