Translation of "abide" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Abide - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They abide.
De underkaster sig.
abide doing nothing?
udholde lediggang
I can't abide that.
Det kan jeg ikke.
I can't abide a liar.
Jeg kan ikke tåle en løgner.
They abide and they endure.
De underkaster sig og holder ud.
I'll abide by their findings.
Jeg vil følge deres konklusioner.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine no more can ye, except ye abide in me.
Bliver i mig, da bliver også jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver på Vintræet, således kunne I ikke heller, uden I blive i mig.
I can't abide a peeping Tom.
Jeg tåler ikke lurere.
Meanwhile, I must abide by our rules.
Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.
Parliament will abide by its traditional priorities.
Parlamentet vil fastholde sine traditionelle prioriteringer.
We abide fully by what we agreed.
Vi respekterer fuldt ud, hvad vi har aftalt.
You'll have to abide by those laws.
Så må I efterleve loven.
Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.
(Men Silas besluttede at blive der.)
I therefore abide by the term 'pivotal institution'.
Det var udmærket, at hr. Jackson mindede om det.
I shall, of course, abide by your decision.
Jeg overlader spørgsmålet til Dem.
Spammers do not abide by laws or regulations.
Personer, der udsender spam mails, retter sig ikke efter love eller bestemmelser.
We have to abide by national laws here.
Her må vi holde os til de nationale love.
We shall abide by the draft Constitutional Treaty.
Vi holder os til udkastet til forfatningstraktat.
The bargains made and you'll abide by it.
Skaden er sket og de fortjener det.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.
For the present I shall abide by the Rules.
For økeblikket holder jeg mig til forretningsordenen. ningsordenen.
America should abide by those international covenants as well.
USA skal også overholde de internationale konventioner.
French troops must also abide by the MONUC mandate.
Også franske tropper skal følge MONUC mandatet.
In all events, even if Parliament cannot find a way and cannot abide by a few rules, we shall abide by them, as befits our position.
Selv om Parlamentet fortsat vil have svært ved at udvise den fornødne respekt og overholde nogle enkelte regler, skal vi under alle omstændigheder overholde dem.
I can't abide to see good victuals go to waste.
Jeg kan ikke udholde at se godt proviant gå til spilde.
And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.
Og hvor I komme ind i et Hus, der skulle I blive og derfra drage bort.
Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
men at forblive i Kødet er mere nødvendigt for eders Skyld.
The Commission is thus under an obligation to abide by it.
Vi kan nemlig under givne omstændigheder afsætte Kommissionen Det må man ikke glemme!
I shall try to abide by what you have just said.
Der er i mange multinationale allerede er store grupper kontorarbejdere.
Most of our States abide by the Stability and Growth Pact.
Flertallet af staterne opfylder kravene i stabilitetspagten.
He loves me more than ever. That's what you can't abide.
Han eIsker mig, og det kan du ikke bære.
The wind blows and the rains are cold... yet they abide.
Vinden blæser og regnen er kold... og dog underkaster de sig.
And they shall divide it into seven parts Judah shall abide in their coast on the south, and the house of Joseph shall abide in their coasts on the north.
De skal dele det i syv Dele Juda skal beholde sit Område mod Syd og Josefs Slægt sit mod Nord.
(She is loud and stubborn her feet abide not in her house
løssluppen, ustyrlig er hun, hjemme fandt hendes Fødder ej Ro
Let every man abide in the same calling wherein he was called.
Hver blive i den Stand, hvori han blev kaldet!
Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.
I den Stand, hvori enhver blev kaldet, Brødre, deri blive han for Gud!
Kosovo shall abide by relevant international conventions and instruments in this area.
Kosovo følger de relevante internationale konventioner og forskrifter på dette område.
Kosovo shall abide by international conventions and other instruments in these areas.
Kosovo skal følge internationale konventioner og andre instrumenter på disse områder.
'No, I have to abide by the decision of the group chairmen'.
Dette krav opfyldes efter min opfattelse bedst i den socialistiske gruppes beslutningsforslag, som vi derfor kan tilslutte os.
But this solution must also abide by the rules as they stand.
Den er ukorrekt i en række tilfælde.
I intend to abide by the opinion of the Legal Affairs Committee.
Jeg har i sinde at følge Retsudvalgets udtalelse.
Parliament and the Commission have declared that they would abide by it.
Parlamentet og Kommissionen har allerede erklæret, at de vil overholde dette charter.
You don't have to abide by what a court of inquiry decides.
De behøver ikke adlyde kommissionens afgørelse.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
som jeg gav Ørkenen til Hjem, den salte Steppe til Bolig?

 

Related searches: Abide - Abide By - Agree To Abide - Abide By The Law - Abide By The Rules - Abide In - Abide With - Abide By The Terms - Shall Abide - Failure To Abide -