Translation of "abrogated" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Abrogated - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

4 of the Act of Accession will be abrogated with effect from 1 January 2008 .
ning fra den 1 . januar 2008 .
In November 1999 the EU Council abrogated its decision that an excessive deficit existed in Greece .
I november 1999 ophævede EU Rådet sin beslutning om et uforholdsmæssigt stort budgetunderskud i Grækenland .
and the derogation in favour of Slovenia is to be abrogated with effect from 1 January 2007 .
fælles valuta , og dispensationen til fordel for Slovenien skal ophæves med virkning fra den 1 . januar 2007 .
on any other draft ECB opinions concerning Community legal acts to be adopted when a derogation is abrogated, and
enhver anden udtalelse vedrørende fællesskabsretsakter, der skal vedtages i tilfælde af ophævelse af en dispensation, og
We have had agreements since then to grant autonomy to the Northeast Tamil region, which have been abrogated by the government.
Vi har siden da haft aftaler om at give selvstyre til den nordøstlige tamilske region, som er blevet brudt af regeringen.
Article 2 further provides that the central bank of a Member State whose derogation has been abrogated , or who is treated on the same basis as the central bank of a Member State whose derogation has been abrogated , shall transfer to the ECB a sum of foreign reserve assets determined by multiplying the euro
Artikel 2 indeholder desuden en bestemmelse om , at en centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , eller som behandles på samme grundlag som en centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet
In accordance with Article 104c (12), the Council shall abrogate all outstanding sanctions if the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated.
I overensstemmelse med artikel 104 C, stk. 12, ophæver Rådet alle udestående sanktioner, hvis afgørelsen om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, ophæves.
It is unlikely that the average consumer understands or is aware and we cannot agree to their full legal rights being abrogated in this way.
Det er usandsynligt, at den gennemsnitlige forbruger forstår og er opmærksom på det, og vi kan ikke gå ind for, at deres rettigheder afskaffes på denne måde.
The derogation in favour of Slovakia referred to in Article 4 of the 2003 Act of Accession has been abrogated with effect from 1 January 2009 .
Undtagelsen for Slovakiet som henvist til i artikel 4 i tiltrædelsestraktaten af 2003 ophæves med virkning fra den 1 . januar 2009 .
Article 15 In accordance with Article 104c ( 12 ) , the Council shall abrogate all outstanding sanctions if the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated .
Artikel 15 I overensstemmelse med artikel 104 C , stk . 12 , ophæver Rådet alle udestående sanktioner , hvis afgørelsen om , at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud , ophæves .
euro and the derogation in favour of Estonia referred to in Article 4 of the 2003 Act of Accession ( 2 ) is abrogated with effect from 1 January 2011 .
indrømmet Estland som henvist til i artikel 4 i Tiltræ delsestraktaten 2003 ( 2 ) ophæves med virkning fra den 1 . januar 2011 .
The derogation in favour of Cyprus and Malta referred to in Article 4 of the 2003 Act of Accession has been abrogated with effect from 1 January 2008 .
Undtagelsen for Cypern og Malta som angivet i artikel 4 i tiltrædelsesakten af 2003 ophæves med virkning fra den 1 . januar 2008 .
He has now completely abrogated that position and he is therefore denying the democratic rights of the voters of the East Midlands, over 40 of whom voted Conservative.
Han er nu gået helt bort fra den holdning, og han fornægter derfor vælgerne i East Midlands, hvoraf over 40 stemte på de konservative, deres demokratiske rettigheder.
20089 , Cyprus fulfils the necessary conditions for the adoption of the single currency and the derogation in favour of Cyprus is to be abrogated with effect from 1 January 2008 .
20087 opfylder Cypern de nødvendige betingelser for indførelse af den fælles valuta , og dispensationen til fordel for Cypern skal ophæves med virkning fra den 1 . januar 2008 .
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
I henhold til statuttens artikel 49.1 , sammenholdt med artikel 30.1 , skal en national centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , overføre valutareserveaktiver til ECB .
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the ESCB Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
I henhold til statuttens artikel 49.1 , sammenholdt med artikel 30.1 i ESCB statutten , skal en national centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , også overføre valutareserveaktiver til ECB .
Article 49.1 , in conjunction with Article 30.1 , of the ESCB Statute provides that the NCB of a Member State whose derogation has been abrogated must also transfer foreign reserve assets to the ECB .
I henhold til ESCB statuttens artikel 49.1 , sammenholdt med artikel 30.1 , skal en national centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , over føre valutareserveaktiver til ECB .
Article 49.1 of the Statute provides that the central bank of a Member State whose derogation has been abrogated shall transfer to the ECB foreign reserve assets in accordance with Article 30.1 of the Statute .
I henhold til statuttens artikel 49.1 skal en centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , overføre valutareserveaktiver til ECB i overensstemmelse med statuttens artikel 30.1 .
If the Council has previously made public recommendations , it shall , as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated , make a public statement that an excessive deficit in the Member State concerned no longer exists .
Hvis Rådet tidligere er fremkommet med offentlige henstillinger , fremsætter det , så snart afgørelsen efter stk . 8 er ophævet , en offentlig erklæring om , at der ikke længere er et uforholdsmæssigt stort underskud i den pågældende medlemsstat .
If the Council of Ministers has previously made public recommendations , it shall state publicly , as soon as the decision under paragraph 8 has been abrogated , that there is no longer an excessive deficit in the Member State concerned .
Hvis Ministerrådet tidligere er fremkommet med offentlige henstillinger , fremsætter det , så snart afgørelsen efter stk . 8 er ophævet , en offentlig erklæring om , at der ikke længere er et uforholdsmæssigt stort underskud i den pågældende medlemsstat .
( b ) The Bank of England shall pay up its subscribed capital , transfer to the ECB foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated .
Sådanne funktioner udføres på de nationale centralbankers eget ansvar og for deres egen regning og risiko og betragtes ikke som en del af ESCB 's funktioner .
Capital and reserves Paid up capital Legal reserves , according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated Nominal value Nominal value
Kapital og reserver Indbetalt kapital Lovpligtige reserver i henhold til artikel 33 i statutten og bidrag i henhold til artikel 49.2 for så vidt angår centralbanker i medlemsstater , hvis dispensationer er ophævet Nominel værdi Nominel værdi
The Bank of England shall pay up its subscribed capital , transfer to the ECB foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated .
Bank of England indbetaler sit kapitalindskud fuldt ud , overfører valutareserveaktiver til ECB og bidrager til dennes reserver på samme grundlag som den nationale centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er ophævet .
on 1 January 2009 ( 3 ) Slovakia fulfils the necessary conditions for adoption of the euro and the derogations granted to it under Article 4 of the 2003 Act of Accession ( 4 ) will be abrogated with effect from 1 January 2009 .
januar 2009 ( 3 ) , opfylder Slovakiet de nødvendige betingelser for indførelse af euroen , og den dispensation , der er indrømmet Slovakiet i henhold til i artikel 4 i tiltrædelsestraktaten ( 4 ) , ophæves med virkning fra den 1 . januar 2009 .
Capital and reserves Paid up capital Legal reserves , according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated Nominal value Nominal value
Kapital og reserver Indbetalt kapital . Lovpligtige reserver i henhold til artikel 33 i statutten og bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten for så vidt angår centralbanker i medlemsstater , hvis dispensation er ophævet .
Capital and reserves Paid up capital Legal reserves , according to Article 33 of the Statute and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated Nominal value Nominal value
Kapital og reserver Indbetalt kapital Lovpligtige reserver i henhold til artikel 33 i statutten og bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten for så vidt angår centralbanker i medlems stater , hvis dispensation er ophævet Nominel værdi Nominel værdi
Each following year, until the decision on the existence of an excessive deficit is abrogated, the Council shall assess whether the participating Member State concerned has taken effective action in response to the Council notice in accordance with Article 104c (9).
Rådet vurderer derefter hvert af de følgende år, indtil afgørelsen om, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, er ophævet, om den pågældende deltagende medlemsstat har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets pålæg efter artikel 104 C, stk. 9.
The Bank of England shall pay up its subscribed capital, transfer to the European Central Bank foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated.
indbetaler Bank of England sit kapitalindskud, overfører valutareserveaktiver til Den Europæiske Centralbank og bidrager til dennes reserver på samme grundlag som den nationale centralbank i en medlemsstat, hvis dispensation er ophævet
( a ) For foreign exchange rate , interest rate , credit and gold price risks , and for other purposes e.g. expected future expenses and contributions according to Article 49.2 of the Statute with respect to central banks of Member States whose derogations have been abrogated
a ) Til kurs , rente , kredit og guld prisrisici og andre formål , f. eks . forventede fremtidige udgifter og bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten for så vidt angår central banker i medlemsstater , hvis dispen sation er blevet ophævet
If the Council ( meeting in both the ECOFIN composition and the composition of Heads of State or Government ) concludes that a Member State fulfils the criteria of economic and legal convergence , its derogation is abrogated and it must adopt the euro as its currency .
Hvis Rådet ( i både Ecofin sammensætningen og sammensætningen af stats og regeringschefer ) når frem til den konklusion , at et medlemsland opfylder kriterierne for økonomisk og juridisk konvergens , ophæves dispensationen , og landet skal indføre euroen som valuta .
Article 49.1 of the Statute provides that the central bank of a Member State whose derogation has been abrogated shall pay up its share of the capital of the ECB to the same extent as the central banks of other Member States without a derogation .
I henhold til statuttens artikel 49.1 skal en centralbank i en medlemsstat , hvis dispensation er blevet ophævet , indbetale sin kapitalandel i ECB i samme omfang som centralbankerne i andre medlemsstater uden dispensation .
Mr Herman (PPE). (FR) Can the Commission confirm that the article in the Treaty laying an obligation on Member States to contribute to the financing of common policies is still applicable and has not been abrogated by adoption of the financial regulation on own resources ?
Tove Nielsen (L). Har Kommissionen forestillet sig, hvilken alvor der ligger i den tiltagende form for protektionisme, der skyder op?
the conditions of employment of the staff of the ECB , in the context of the preparations for the irrevocable fixing of exchange rates , an ECB opinion either under Article 109L ( 5 ) of the Treaty or concerning EC legal acts to be adopted when a derogation is abrogated .
Intern struktur 10.1 . Efter høring af Styrelsesrådet træffer Direktionen beslutning om antallet af afdelinger i ECB , deres betegnelse og kompetenceområder .
derogation has been abrogated shall be used to offset unrealised losses when exceeding previous revaluation gains registered in the corresponding standard revaluation account as described in paragraph 1 ( c ) of this Article , prior to the offsetting of such losses in accordance with Article 33.2 of the Statute .
anvendes til at udligne urealiserede tab , når disse overstiger tidligere revalueringsgevinster , bogført på den modsvarende ( standard ) revalueringskonto som beskrevet i stk . 1 , litra c ) , førend sådanne tab udlignes i overensstemmelse med statuttens artikel 33.2 .
However , the provisions of the old law concerning the competences of the Council of Regency will be abrogated on a date to be decided by the King , at the latest on the day of introduction of the euro ( Article 38 ( 1 ) and ( 3 ) of the new law ) .
Bestemmelserne i den gamle lov vedrørende Rådets ( Conseil de Régence ) kompetencer vil blive ophævet på et tidspunkt fastsat af kongen dog senest på dagen for indførelsen af euroen ( artikel 38 , stk . 1 og 3 , i den ny lov ) .

 

Related searches: Abrogated With Effect From - Completely Abrogated - Was Abrogated - Be Abrogated - Are Abrogated By - Are Not Abrogated - Law Abrogated - Have Been Abrogated - Formally Abrogated - P53 Abrogated -