Translation of "absolve" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Absolve - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I absolve you from your sins.
Jeg fritager dig fra dine synder.
I absolve you from your sins.
Jeg giver dig syndsforladelse.
However this does not absolve the Commission of final responsibility and accountability.
Dette fritager imidlertid ikke Kommissionen fra at have det endelige ansvar og den endelige ansvarlighed.
In doing so, are you not enabling the forces of destruction to absolve themselves?
Bliver De så ikke til vandbærer for nedbrydende kræfter?
Is it not abundantly clear that this is a manoeuvre designed to absolve the Uruguayan dictators of all guilt?
Hr. formand, De sagde, at De for dette Parlament ønskede, at Kommissionen i det mindste holder samme afstand eller er lige så uafhængig over for Rådet som over for Parlamentet.
This cannot however absolve the Member States from applying strict standards in their budgetary policy, as prescribed by the Commission.
Men det fritager ikke medlemsstaterne for at gennemføre strenge standarder i budgetpolitikken, sådan som Kommissionen har pålagt dem.
The British and German governments have resorted to a superficial display of delaying tactics and empty exhortation to absolve themselves of responsibility.
Kompleksiteten i Sydafrika problematikken er stor og kommer til udtryk i en række modsætninger, nemlig
Neither the Convention' s character, nor the urgency, can absolve the Council or Parliament from their joint responsibility for the EU budget.
Hverken konventets karakter eller hastekarakteren kan fritage Rådet eller Parlamentet fra deres fælles ansvar for EU budgettet.
Socrates helps, it airs political questions and brings them to the public's attention, but does not absolve the Member States of responsibility.
Sokrates hjælper, stiller også politiske spørgsmål til området og stiller dem også i offentligheden, men Sokrates lader ikke medlemsstaterne løbe fra deres ansvar.
The separate billing of various components of the same package shall not absolve the organizer or retailer from the obligations under this Annex
Særskilt fakturering af de enkelte elementer af en bestemt pakkerejse fritager ikke rejsearrangøren eller formidleren for forpligtelserne i henhold til dette bilag.
The separate billing of various components of the same package shall not absolve the organizer or retailer from the obligations under this Directive
Saerskilt fakturering af de enkelte elementer af en bestemt pakkerejse fritager ikke rejsearrangoeren eller formidleren for forpligtelserne i henhold til dette direktiv.
These criticisms of the Council do not by any means absolve us from levelling criticisms at the majority of Members of this Parliament.
demokratiet og træder menneskerettighederne under fode, som det diktatoriske Tyrkiet, er uacceptabel.
Does it perhaps think that the until recently negative stance of the Council of Ministers and the lack of a mandate absolve it from
Han har afgivet sit svar, og dermed er spørgsmålet uddebatteret.
Children's welfare is primarily the responsibility of their legal guardians, but this does not absolve suppliers and distributors of audiovisual content of their responsibilities.
Ansvaret for børns velfærd påhviler den dem, der udøver forældremyndigheden, men det fritager ikke udbyderne og distributørerne af audiovisuelt indhold for deres ansvar.
Our determination to embark on new policies cannot, obviously, absolve us from the duty of preserving the only genuinely 'Community' policy existing now the agricultural policy.
Kun få meter adskiller de pladser, der er forbeholdt henholdsvis Rådet og Kommissionen, og vi håber, at det må være et godt varsel.
In this proposal, we say that Europe will not absolve any Member State from need ing to make a national effort to take up contemporary challenges.
Den gode vilje er stor, men synderen angrer aldrig, og han ændrer især ikke kurs.
The efforts on the part of the Commission cannot absolve industry from the task of making greater efforts itself to encourage cross frontier R D cooperation.
Kommissionens bestræbelser kan heller ikke fritage industrien fra forpligtelserne til selv at yde en større indsats end hidtil for at iværksætte grænseoverskridende forsknings og udviklingsprojekter.
Neither the Commission nor the Member States will be able to absolve themselves of responsibility, certainly not by passing the buck from one to the other.
Hverken Kommissionen eller medlemsstaterne skal kunne unddrage sig deres ansvar, især ikke ved gensidigt at pege på, at det er den andens ansvar.
The directive will never absolve patients and consumers, however, from the imperative obligation to read the small print 'If in doubt, please consult your doctor or pharmacist'.
For patienterne og forbrugerne vil det imidlertid også fremover være nødvendigt at være opmærksom på det, der står med småt, hvis De er i tvivl, så spørg Deres læge eller på apoteket .
It is not a contract and does not absolve anybody from his her responsibilities with regard to the safe use of the product and prevention of foetal exposure.
Det er ikke en kontrakt og frikender ikke nogen for deres ansvar mht. sikker anvendelse af produktet og forebyggelse af føtal eksponering.
I also agree with your view that reception in the region does not absolve Member States of the Union from their duties towards asylum seekers under the Geneva Convention.
Jeg er også enig i Deres synspunkt om, at modtagelse i regionen ikke fritager medlemsstaterne fra deres forpligtelser over for asylansøgere i henhold til Genève konventionen.
Nevertheless, these long term measures cannot absolve us of our current responsibilities, responsibilities, which we all share, which range from safeguarding the freedom of movement to complying with Community rules.
Disse foranstaltninger på langt sigt kan imidlertid ikke fritage os fra vores nuværende ansvar, fælles ansvar, som går fra sikring af den frie bevægelighed til opfyldelse af fællesskabsbestemmelserne.
This approach gives carte blanche to anyone visiting the country, be they politicians or businesspeople, to point to this scenario and absolve themselves of any further responsibility for human rights.
Alle besøgende fra politik og erhvervsliv kan så med glæde henvise hertil og behøver ikke selv fremover at tematisere menneskerettighederne.
A serious and honest inquiry, whatever its result, does not in any way absolve us from making a certain political choice, perhaps on the basis of criteria other than the purely financial.
Jeg vil dog i denne forbindelse oplyse, at transportudgifterne afholdes under garantisektionen, og at bestemmelserne på dette område for tiden gennemgås med henblik på at lette en sådan gratis uddeling.
Naturally, our use of an amendment and modification in this way does not in any way absolve the Council from the commitments which it entered into in respect of the 1983 rebates.
I særdeleshed mener vi ikke, at en delvis spærring af bevillingerne er et egnet middel til ændring af den eksisterende politik end ikke for at lægge pres på Rådet når det med sikkerhed kan forudses, at Rådet vil genopføre de oprindelige beløb.
Disliking you as intensely as I do, I wanted to be absolutely certain .. that when I looked back upon your financial downfall .. I could absolve myself completely of any responsibility for it.
Med den intense modvilje jeg har mod Dem ville jeg være absolut sikker på at når jeg så tilbage på Deres finansielle undergang var jeg fuldstændig uden skyld i den.
Russia is a member of the Council of Europe, and even her need in terms of security to protect her citizens internally from outside assault could not absolve her from her responsibilities under international conventions.
Rusland er medlem af Europarådet, og selv behovet for at skabe sikkerhed med henblik på at beskytte landets borgere imod angreb udefra fritager ikke Rusland for sit ansvar i henhold til internationale konventioner.
Nevertheless, this does not absolve us from our obligation also to organise our European laws properly organise their preparation, but also how they are structured, so that they meet the appropriate standards of transparency and clarity.
Men det fritager os trods alt ikke fra vores pligt til at udforme vores europæiske love ordentligt. Udforme i lovforberedelsen, men også i den måde, som de er struktureret på, således at der tilvejebringes en passende gennemsigtighed og klarhed.
But if we are to achieve the goal of a truly integrated Europe, then we must accept that sacrifices have to be made all round and that no Member State can absolve itself from the necessity to do so.
Men hvis vi skal nå målet et virkelig integreret Europa, må vi acceptere, at der skal bringes ofre over hele linjen, og at ingen medlemsstat kan løse sig selv fra nødvendigheden af dette.
However, those who, as a matter of course, only ever lay responsibility for crimes against humanity at the door of their political opponents, are committing the fatal error of simply using those very crimes to absolve themselves of all blame.
De, der automatisk altid kun drager politiske modstandere til ansvar for forbrydelser mod menneskeligheden, begår imidlertid den afgørende fejl, at de ganske enkelt kun bruger disse forbrydelser til at sige sig selv fri for enhver skyld.
Our second major criticism is that although the States must give their assent to the physical allocation of the protected persons which represents some progress over the earlier version the new text seems, in fact, to absolve the Member States of their responsibility.
Det andet store kritikpunkt er, at selv om staterne bliver enige om den fysiske fordeling af flygtningene og det er et fremskridt i forhold til den foregående version mener vi alligevel, at den nuværende tekst umyndiggør medlemsstaterne.
To go on accepting the cost of this human and economic mess is simply to continue to absolve the employers of responsibility. It also delays the moment when the conscience is awakened which it can be without the quality of life having to suffer.
Jeg gentager, at årsagen til, at vi har fremsat dette forslag, er, at støj på arbejdspladsen mere end noget andet skadeligt element påvirker arbejdstagerne, som er udsat for den, og altså udgør et problem, som vi ikke har ret til at se bort fra.
It is precisely because of our solidarity with the refugees and the people of the region that we refuse to be associated with this farce, which does not aim to come to the aid of these people, but to absolve the major powers of their responsibility.
Det er lige netop på grund af vores solidaritet med flygtningene og folkene i regionen, at vi nægter at deltage i en maskerade, som ikke har til formål at komme befolkningen til hjælp, men derimod at fritage stormagterne for ansvar.
Even if I personally welcome this prognosis, in the hope that it is an accurate one, I think that that does not absolve us of the obligation to find out how we can assist or support this tendency, if it is indeed true that there is such a tendency.
Ortoli, næstformand for Kommissionen. (FR) Hr. formand, fru Desouches har udarbejdet en glimrende betænkning, og det, hun her i korthed har fremført, danner faktisk, så vidt jeg kan se, grundlag for en investeringspolitik.
Mr Guermeur (RDE), rapporteur. (FR) Mr President, we have been asked once again to approve a much needed programme of food aid, but also to absolve the Council and the Commission who are imposing an illegal regulation on us and encroaching upon the budgetary powers of the European Parliament. ment.
Guermeur (RDE), ordfører. (FR) Hr. formand, endnu en gang skal vi godkende et påkrævet fødevareprogram, men tillige give Rådet og Kommissionen syndsforladelse, fordi de påtvinger os en utilladelig forordning, der tilsidesætter Europa Parlamentets budgetbcføjelser.
We appreciate the fact that you were here in July and have returned here today, but the esteem in which we hold both you as a person and your office does not absolve us from honesty and we have a duty to express our convictions loudly and clearly today in your presence.
Vi forstår også at værdsætte, at De var her i juli, og at De er her igen, men denne værdsættelse af Dem personligt og af Deres embede fritager os ikke fra kravet om i dag at udtale vores mening klart og tydeligt i Deres nærværelse.
It is important that we say here and now that the mere fact that we strongly approve of the principles of protecting data and that we want to move forward, and also the fact that this needs to be done quickly, does not absolve us from the job of scrutinising this proposal properly.
Det er vigtigt, at vi her og nu giver udtryk for, at det, at vi i høj grad bifalder principperne om databeskyttelse, og at vi ønsker at komme videre, samt at det skal ske hurtigt, ikke fritager os fra arbejdet med at gennemgå dette forslag grundigt.
Here, too, the credibility of the European venture is at stake, at both national and Community level at national level since nothing will absolve us from the need to reforge competitive structures and rediscover the path to economic growth and at Community level since it is the Com munity which must act as the multiplier of national efforts.
På disse områder, som for manges vedkommende er nært knyttet til miljøpolitikken, må Fællesskabet handle realistisk og på en måde, der kan tjene som eksempel, og de enkel te medlemsstaters indsats må stimuleres og fuldendes på EF plan.
So, to turn to the report by Mr Turco, and may I offer my congratulations to Mr Turco, what I want to say is that, clearly, the current Member States were slow getting started in 2000 it was mainly the Member States which were to blame, although I do not entirely absolve the European Commission and Community initiatives are even slower getting started.
Hvad angår Turco betænkningen, som jeg gerne vil rose, vil jeg derfor sige, at det står klart, at vi i 2000 så en langsom start for de nuværende medlemsstaters vedkommende ansvaret skal først og fremmest placeres hos dem selv, selv om jeg ikke helt vil frikende Europa Kommissionen og en endnu langsommere start med hensyn til fællesskabsinitiativerne.
How can Commissioner Tugendhat wring his hands and totally absolve the Commission when we know that it has taken six years to take the milk marketing boards to the court and when we know also that the dumping of alcohol has been taking place in this Community in many Member States for quite a number of years and no effective action has taken place ?
Hvordan kan hr. Tugendhat vride sine hænder og helt fritage Kommissionen for ansvar, når vi ved, at det har taget seks år at få milk marketing boards for retten, og når vi også ved, at der i temmelig mange år er foregået dumpingsalg af alkohol i mange medlemsstater, uden at der er blevet skredet effektivt ind? Og det er blot to eksempler. pler.

 

Related searches: Absolve An Internship - To Absolve From - Absolve Internship - Absolve A Training - Absolve From Responsibility - Absolve An Apprenticeship - Absolve A Course - Absolve A Test - Absolve Training - To Absolve A Traineeship -