Translation of "accession" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Accession - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Accession
En kontraherende parts opsigelse af denne konvention berører ikke de økonomiske forpligtelser, der måtte være pålagt den pågældende kontraherende part, før opsigelsen træder i kraft.
Accession
Tiltrædelse
ACCESSION
TILTRAEDELSE
Accession
Tiltraedelse
Accession
Tiltrædelsesprotokollen vedtages af det fælles råd og forelægges med henblik på ratificering, accept eller godkendelse i overensstemmelse med parternes respektive forfatningsmæssige eller interne retlige bestemmelser.
Accession
Den forbliver kontraherende part indtil datoen for deponering af sit ratifikations, accept , godkendelses eller tiltrædelsesinstrument.
Accession
En regering, der i henhold til stk. 1 har givet meddelelse om, at den vil anvende denne overenskomst midlertidigt, enten når den træder i kraft eller, hvis den allerede er i kraft, fra en nærmere angivet dato, er fra det tidspunkt kontraherende part.
(d) accession.
d) tiltrædelse.
9.1.4. accession.
9.1.4. tiltrædelse.
Accession treaties
Tiltrædelsestraktater
accession States which signed the Treaty of Accession on 16 April 2003
de tiltrædende stater, der undertegnede tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003
Act of Accession
Tiltrædelsesakten
Article 62 Accession .
Artikel 62 Tiltrædelse .
Article 41 Accession ..................
Artikel 41 Tiltraedelse ....................
Ratification and Accession
Denne aftale forbliver åben for tiltrædelse af EU og af de latinamerikanske og caribiske stater og EU medlemsstater, der ikke har undertegnet den.
Ratification and Accession
De tilhørende tiltrædelsesinstrumenter deponeres hos depositaren.
(a) Accession treaties
a) Tiltrædelsesaftaler
The accession of
Det gav en afgørende
PRE ACCESSION STRATEGY
FØRTILTRÆDELSESSTØTTE
(a) Accession States which signed the Treaty of Accession on 16 April 2003
a) de tiltrædende stater, som underskrev tiltrædelsestraktaten den 16. april 2003
Article 28 Accession, participation .
Artikel 28 Tiltrædelse, deltagelse .
Article 28 Accession, participation
Artikel 28 Tiltrædelse, deltagelse
Accession to the Convention
Territorialt anvendelsesområde
Accession to the Protocol
Tiltrædelse af protokollen
accession of candidate countries
3. 8 Internationale aktiviteter
Rule 89 Accession treaties
Artikel 89 Tiltrædelsestraktater
China's accession to WTO
Kinas tiltrædelse af WTO
Accession partnership with Turkey
Tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet
Accession to the WTO
Tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen
Their accession remains conditional.
Det afhænger fortsat af betingelserne.
Transfer of accession licences
Overdragelse af tiltrædelseslicenser
CROATIA ACCESSION PARTNERSHIP 2005
KROATIEN TILTRÆDELSESPARTNERSKAB 2005
Rule 82 Accession treaties
Artikel 82 Tiltrædelsestraktater
TURKEY 2005 ACCESSION PARTNERSHIP
TYRKIET TILTRÆDELSESPARTNERSKABET 2005
Trade with accession countries
Handel med de tiltrædende lande
Pre accession structural instrument
Førtiltrædelsesstrukturinstrumentet
The accession of Sweden
Sveriges tiltrædelse
The accession of Finland
Finlands tiltrædelse
The accession of Austria
Østrigs tiltrædelse
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary.
Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesinstrument hos depositaren.
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary.
Tiltraedelse sker ved deponering af et tiltraedelsesinstrument hos depositaren .
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary.
Tiltraedelsen skal ivaerksaettes ved deponering af et tiltraedelsesinstrument hos depositaren.
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary.
Tiltraedelse sker ved deponering af et tiltraedelsesinstrument hos depositaren.
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the depositary.
For enhver kontraherende part, som deponerer et ratifikations , accept , godkendelses eller tiltrædelsesinstrument efter denne overenskomsts ikrafttræden, træder denne overenskomst i kraft på datoen for en sådan deponering.
Those adaptations need to be adopted before accession so as to be applicable as from accession.
Det er nødvendigt at vedtage disse supplerende tilpasninger inden tiltrædelsen, så de kan anvendes fra tiltrædelsesdatoen.

 

Related searches: Accession - Accession Number - Accession Agreement - Eu Accession - Accession Process - Accession Countries - Deed Of Accession - Declaration Of Accession - Pre-accession - Accession Negotiations -