Translation of "accompany" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Accompany - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Information to accompany exported chemicals
Oplysninger, der skal ledsage eksporterede kemikalier
This detachment will accompany them.
Denne gruppe Iedsager karavanen.
Could I, too, accompany him?
Må jeg også ledsage ham?
Will you accompany me, please?
Vil De venligst gøre mig selskab?
I'll accompany you to the airport.
Jeg tager med dig til lufthavnen.
accompany the embryos in the original.
i originaleksemplaret ledsage embryonerne .
accompany the animals in the original
ledsage dyrene i originaleksemplaret
accompany the consignment in the original
ledsage forsendelsen i original
Documents to accompany the customs declaration
Dokumenter, der skal vedlaegges toldangivelsen
Will you accompany me, my dear?
Vil du gøre mig selskab? Selvfølgelig.
Bomb disposal unit to accompany dog.
Sprængningskommandoen leder DOG.
accompany their owners as pet animals
ledsager deres ejere som selskabsdyr,
( C ) ACCOMPANY THE ANIMALS IN THE ORIGINAL
c ) ledsage dyrene i originalt eksemplar
(b) accompany the consignment in the original
b) originalen skal ledsage sendingen
The other copies shall accompany the goods.
De andre eksemplarer ledsager varen.
We decided to accompany worshippers to church.
Vi beslutter os for at følge med de troende til kirken.
I must ask you to accompany me.
Jeg må bede Dem følge med mig.
You will first accompany me to Rome.
Først tager du med mig til Rom.
Father Pirrone... you'll accompany me, won't you?
Fader Pirrone De tager med, ikke?
Hathcock and Burke accompany Cobra for two days.
Hathcock og Burke ledsage Cobra i to dage.
(b) accompany the fresh meat in the original
b ) foelge det ferske koed i originalt eksemplar
( B ) ACCOMPANY THE FRESH MEAT IN THE ORIGINAL
b ) ledsage det ferske koed i originalt eksemplar
Aunt Mary's anxious to have you accompany Charlie.
Det ville glæde Tante Mary.
And you will accompany us, Sergeant, at once!
Og du vil følge med os, sergent, straks!
Do you wish me to accompany you, sir? No.
Ønsker du mig til at ledsage dig, sir? Nej.
may accompany registered equidae born before 1 January 1998,
kan ledsage registrerede hovdyr, der foedes inden den 1. januar 1998
accompany the fish, eggs or gametes in the original,
originaleksemplaret skal ledsage fiskene, rognen eller mælken
And Miss can accompany me, if she has time.
Har De tid til at ledsage mig lidt?
The child's father did not accompany her to London.
Hendes far var ikke med på turen.
Close supervision of high risk patients should accompany antipsychotic therapy.
Høj risikopatienter bør overvåges tæt under antipsykotisk behandling..
Close supervision of high risk patients should accompany antipsychotic therapy.
Høj risikopatienter bør overvåges tæt under antipsykotisk behandling.
Read and follow the instructions that accompany the infusion pump.
Læs og følg instruktionerne, der følger med infusionspumpen.
(c) the original of this certificate must accompany the animals
c ) foelge dyrene i original eksemplar
(d) accompany the batch of fresh meat in the original.
d ) foelge sendingen af fersk koed i originalt eksemplar .
( D ) ACCOMPANY THE CONSIGNMENT OF FRESH MEAT IN THE ORIGINAL .
d ) ledsage sendingen af fersk koed i originalt eksemplar .

 

Related searches: Accompany - Accompany With - Accompany You - Will Accompany Me - Will Accompany You - Accompany Him - Accompany For - In Accompany - Accompany Through - Accompany During -