Translation of "accountable" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Accountable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We'll hold Tom accountable.
Vi vil holde Tom ansvarlig.
The banks aren't democratically accountable... they're accountable to their shareholders and their shareholders only.
Bankerne er ikke demokratisk ansvarlige... de er ansvarlige over for deres aktionærer og deres aktionærer kun.
We will hold Tom accountable.
Vi vil holde Tom ansvarlig.
Is it transparent and accountable?
Er den gennemsigtig og ansvarlig?
Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
Civilsamfundet
Good Governance, Accountable Institutions, Transparency
Retlige og indre anliggender
Will those guilty be held accountable?
Kommer de skyldige til at stå til ansvar?
Now, who are they accountable to?
Hvem er disse mennesker ansvarlige overfor?
Institutions accountable to the Seimas Parliament
Συμβούλια Σφαγείων (denne kategori omfatter Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, der drives af lokale myndigheder og er oprettet og drives i henhold til bestemmelserne i Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) af 2003)
Institutions accountable to the Vyriausybė Government
Σχολικές Εφορείες (denne kategori omfatter Σχολικές Εφορείες, der er oprettet og drives i henhold til bestemmelserne i Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 af 2003)
It must also be accountable to democratic institutions .
Den skal ligeledes stå til regnskab over for demokratiske institutioner .
The Director shall be accountable to the Board.
Direktøren står til regnskab over for bestyrelsen.
Seimui atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Seimas)
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) (Rådgivende råd for trafik og transport)
Vyriausybei atskaitingos institucijos (Institutions Accountable to the Government)
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT (MINISTERIET FOR SUNDHED, VELFÆRD OG SPORT)
Everything is for sale, and no one is accountable.
som arbejder for at bevare de kommercielle filialer som støtter den. Alt er til salg og ingen står til ansvar.
The Director shall be accountable to the Management Board.
Direktoeren aflaegger beretning om sine aktiviteter til bestyrelsen.
They must be accountable but not subjected to humiliation.
De skal arbejde, men med alle de garantier og privilegier, der er passende for deres embede, og de skal være ansvarlige, men ikke være udsat for eventuelle ydmygelser.
Politicians must be accountable and responsible for their decisions.
Politikerne skal være ansvarlige for deres beslutninger.
The Executive Board shall be accountable to the Committee.
Bestyrelsen er ansvarlig over for udvalget.
They shall remain accountable only to their national administrations.
Generelle bestemmelser
The Chief Executive shall be accountable to the Board.
Den daglige leder har referat til styringskomitéen.
National parliaments , however , may only hold NCBs accountable for the functions performed outside the Eurosystem , whereas the ECB is solely accountable for the Eurosystem functions .
Nationale parlamenter kan dog kun holde de nationale centralbanker ansvarlige for de funktioner , der udføres uden for eurosystemet , hvorimod ECB er eneansvarlig for eurosystemets funktioner .
(a) public expenditure management is sufficiently transparent, accountable and effective
a) forvaltningen af de offentlige udgifter er tilstrækkelig gennemsigtig, ansvarlig og effektiv
He shall be accountable to the Management Board for his activities.
Han redegoer over for bestyrelsen for sin forvaltning .
However, we are their heirs and we are accountable to them.
Men vi er deres arvtagere, og vi skylder dem regnskab.
But who is accountable for the impact on the European budget?
Men hvem står til ansvar for følgerne for det europæiske budget?
He is accountable to this Parliament we should not overlook that.
Han er ansvarlig over for Parlamentet, det bør vi ikke se bort fra.
The Executive Board shall be accountable to the Committee of Ambassadors.
Bestyrelsen står til ansvar over for ambassadørudvalget.
Transparency thus facilitates the process of holding an independent central bank accountable .
Gennemsigtighed gør det således lettere at holde en uafhængig centralbank ansvarlig .
The ECB is accountable to the European Parliament for its policy decisions .
ECB står til ansvar over for Europa Parlamentet for sin politik .
Governance The system 's governance arrangements should be effective , accountable and transparent .
Ledelse Systemets regler om ledelse skal være effektive , indebære ansvar over for eksterne parter og være gennemsigtige .
The NSI is a government office directly accountable to the Prime Minister .
Den nationale statistikmyndighed er et regeringskontor , som hører direkte under statsministeren .
(d) ensure transparent and accountable governance and administration in all public institutions.
d) at sikre en åben og ansvarlig regeringsførelse og administration i alle offentlige institutioner.
The Director shall be accountable to the Administrative Board for his activities.
Direktoeren aflaegger referat om sin virksomhed til bestyrelsen.
The Commission will thus become democratically accountable to the EP, the representative
I øvrigt vil EP medlemmernes og kommis

 

Related searches: Accountable - Hold Accountable - Accountable For - Held Accountable - Be Accountable - Accountable Manager - Hold Accountable For - To Be Held Accountable - Holding Accountable - Is Accountable -