Translation of "accustomed" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Accustomed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An accustomed action.
Sådan gør hun hele tiden.
And we became accustomed.
Og vi tilpassede os.
Accustomed to her voice
Vant til hendes stemme
Accustomed to her face
Vant til hendes ansigt
I am accustomed to squalor.
Jeg er vant til slum.
Bob is accustomed to hard work.
Bob er vant til hårdt arbejde.
Or aren't you accustomed to utensils?
Land, men De bruger måske ikke bestik?
l've grown accustomed to her face
Jeg er blevet vant til hendes ansigt
They are accustomed to proceeding via social dialogue.
De er vant til at handle efter samråd mellem arbejdsmarkedets parter.
But I'm not accustomed to riding with strangers.
Men jeg er ikke vant til at køre med fremmede.
You'll have to become accustomed to many things.
Der er meget du må vænne dig til.
And yet I've grown Accustomed to her looks
Og dog er jeg blevet Vant til hendes udseende
And yet I've grown Accustomed to the trace
Og dog er jeg vant til duften
I can tell you're accustomed to fine living.
Jeg kan mærke, du er vant til fine forhold.
You will soon get accustomed to your new school.
Du vænner dig snart til din nye skole.
Let me explain. We have become accustomed to fail
Hr. Ferrerò, der er modstrid mellem de to metoder.
This Parliament is not always accustomed to such attention.
Den diskussion, som vi havde i begyndelsen, hører fortiden til.
We must not become accustomed to these high figures.
Vi må ikke gøre det til sædvane at have så høje tal.
We're not accustomed to catering to so many people.
De er ikke vant til mange gæster.
The earthborn aren't accustomed to the lighter gravity on Mars.
De jordfødte er ikke vant til Mars' mindre tyngdekraft.
The earthborn aren't accustomed to the lighter gravity on Mars.
De jordfødte er ikke vant til den mindre tyngdekraft på Mars.
We are accustomed to conflict, discussion, negotiation and ultimate compromise.
Vi er vant til kampe, diskussioner, forhandlinger og sluttelig til interessernes forening.
We are accustomed to demanding certain qualities for certain spirituous beverages.
Hovedformålet med Kommissionens forslag er gennem støtte at reducere investeringsomkostningerne.
Strange as it may seem, I've grown accustomed to your face.
Hvor mærkeligt det end lyder, så er jeg blevet vant til dit ansigt.
We shall have to gradually get accustomed to twilight conditions, for example.
Vi må f.eks. vænne os til skumring.
As I have said, everyone will have to become accustomed to this.
Det skal alle som sagt vænne sig til.
l've grown accustomed to the tune That she whistles night and noon
Jeg er blevet vant til melodien Hun flojter dag og nat
After all, you're American. You're accustomed to having everything your own way.
I amerikanere gør jo alligevel som I vil.
This President has accustomed us to acts devoid of meaning, intention and soul.
Denne præsident har vænnet os til handlinger uden mening, intention og sjæl.
Perhaps, however, we have already become too accustomed to our oil polluted beaches.
Men hvorfor skal vi altid bøje os for amerikanernes krav?
They had become quite accustomed to it, both the family and Gregor as well.
De var blevet helt vant til det, både i familien og Gregor så godt.
We're accustomed to wild animals taking flight at the sight of men with guns.
Vi er vant til, at vilde dyr flygter fra vores geværer.
I'm accustomed to having a load on, but what have you got in these bags?
Jeg kan bære en brandert, men hvad har du i kufferterne?
You see, they're not accustomed to strangers and they might act wild if... if encouraged.
De er ikke vant til fremmede og kan blive lidt vilde, hvis de opmuntres til det.
the animals are not accustomed to regular contact with humans and show highly aggressive behaviour
Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærkt aggressiv adfærd.
In short, the West is growing used to this war, is getting accustomed to this occupation.
Han har fuldstændig ret.
I feel we have made real pro gress as regards becoming accustomed to the voting system.
Hvad vil Rådet gøre for at bringe denne situation til ophør?
However, unfortunately this has become a ritual without practical consequences, to which we risk becoming accustomed.
Det er desværre efterhånden et ritual, som vi løber risikoen for at vænne os til, og som ingen praktiske konsekvenser får.
We have too long been accustomed to hearing optimistic plans and dispassionate predictions after each Summit.
Vi har alt for længe været vant til, at man efter hvert topmøde hører om optimistiske hensigter og lyse udsigter.
Besides, his body would grow accustomed to it and it would cease to have any effect.
Hans krop ville vænne sig til det så det til sidst ikke virkede.
Only later, when she had grown somewhat accustomed to everything naturally there could never be any talk of her growing completely accustomed to it Gregor sometimes caught a comment which was intended to be friendly or could be interpreted as such.
Først senere, da hun var vokset lidt vant til alt selvfølgelig er der kunne aldrig være tale om hendes voksende helt vant til det Gregor nogle gange fanget en kommentar, som blev beregnet til at være venlig eller kunne fortolkes som sådan.
Accustomed as I was to my friend's amazing powers in the use of disguises, I had to
Vant som jeg var til min vens fantastisk beføjelser i anvendelsen af forklædninger, jeg var nødt til at
That is wise of the Commission, and it is wiser than the Commission is accustomed to being.
Det er klogt af Kommissionen, og det er klogere, end Kommissionen plejer at være.
The first letter was sent in the accustomed form. The reply to that letter was not satisfactory.
Jeg tænker her særlig på opfølgningen af betænkningen om Borgernes Euro pa .
Now at the feast the governor was accustomed to release to the multitude one prisoner, whom they desired.
Men på Højtiden plejede Landshøvdingen at løslade Mængden een Fange, hvilken de vilde.

 

Related searches: Accustomed - Get Accustomed - Become Accustomed - Be Accustomed - Grown Accustomed - I Am Accustomed - Grow Accustomed - Accustomed With - Accustomed To Act - Getting Accustomed -