Translation of "acidity" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acidity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acidity
Surhedsgrad
Total acidity
Det nationale Forskningsinstitut for Brygning under tilsyn af det japanske finansministerium
(e) total acidity
e) det samlede syreindhold,
(f) volatile acidity
f) indholdet af flygtige syrer,
the total acidity,
totalt syreindhold
(e) 'acidity regulators are substances which alter or control the acidity or alkalinity of a foodstuff
e) surhedsregulerende midler stoffer, som ændrer eller fastholder et levnedsmiddels surhedsgrad
medicines that decrease stomach acidity (medicines for heartburn)
lægemidler der sænker mavesyren (lægemidler mod halsbrand)
basic acidity (FFA) 2 , not more than 3
surhed ( FFA ) basis 2 hoejst 3
Acidity 0,5 o PN max 15 Humidity 0,1 .
Syreindhold 0,5 peroxidtal 15 vandindhold 0,1 .
if you are also using medicines that decrease stomach acidity.
hvis du også bruger lægemidler, der sænker mavesyren.
Our bodies have figured out how to neutralize the acidity.
Vores krop har fundet en måde at neutralisere syren på.
EUR 1524 tonne for lampante olive oil having two degrees of free acidity, this amount being reduced by EUR 36,70 tonne for each additional degree of acidity.
1524 EUR ton for bomolie med et syretal på 2, idet beløbet reduceres med 36,70 EUR ton for hver overskydende enhed.
ECU 156,08 100 kg for lampante virgin olive oil having 1 degree of free acidity, this amount being reduced by ECU 3,67 100 kg for each additional degree of acidity.
156,08 ECU 100 kg for bomolie med et syretal på 1, idet beløbet reduceres med 3,67 ECU 100 kg for hver overskydende enhed.
Sodium hydroxide and or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
Natriumhydroxid og eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden
Sodium hydroxide and or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.
Natriumhydroxid og eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden.
Sodium hydroxide or hydrochloric acid may have been used to adjust the acidity.
Natriumhydroxid eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden (pH).
Look for dried red fruits, a medium body, and a bright, mouthwatering acidity.
Se efter røde druer, medium krop og fylde og klar syrlighed, der får munden til at løbe i vand.
if you have a condition called hyperchloraemic acidosis (too much acidity in your blood).
hvis du lider af en tilstand kaldet hyperchloræmisk acidosis (høj surhedsgrad i blodet)
Tiny amounts of hydrochloric acid are added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder saltsyre er tilsat for at holde surhedsgraden (pH niveauet) normal.
if you are being treated with medicines that affect your stomach acidity (see Taking other
hvis du bliver behandlet med medicin, der påvirker din mavesyre (se Brug af anden medicin).
Their high acidity means the unconcentrated juice can reach an average Brix value of 13.
Disse nye sorter, som har en høj surhedsgrad, gør det muligt at nå op på en gennemsnitlig Brix værdi på 13 for ukoncentreret æblesaft.
(i) the acidity, expressed in grams of acetic acid per hectolitre of alcohol at 100 vol.,
i) syreindholdet i gram eddikesyre pr. hl alkohol (100 vol)
Tiny amounts of hydrochloric acid or sodium hydroxide are added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder saltsyre natriumhydroxid er tilsat for at holde surhedsgraden (pH) normal.
In addition, hydrochloric acid and or sodium hydroxide solution may have been added to adjust the acidity.
Saltsyreopløsning og eller natriumhydroxidopløsning kan endvidere være tilsat for at justere surhedsgraden.
I. For the purposes of subheading 15091010, lampante olive oil , whatever its acidity, means olive oil with
I. Som bomolie (pos. 15091010) betragtes uanset syreindholdet olie med følgende karakteristika
Tiny amounts of hydrochloric acid and or sodium hydroxide are added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder saltsyre og eller natriumhydroxid er tilsat for at bevare en normal surhedsgrad (pH værdi).
Tiny amounts of hydrochloric acid or sodium hydroxide are sometimes added to keep acidity levels (pH levels) normal
Små mængder saltsyre natriumhydroxid kan forekomme for at holde surhedsgraden (pH) normal.
Tiny amounts of hydrochloric acid or sodium hydroxide are sometimes added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder satsyre natriumhydroxid kan forekomme for at holde surhedsgraden (pH) normal
Tiny amounts of sodium hydroxide and or hydrochloric acid are added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder natriumhydroxid og eller saltsyre er tilsat for at bevare en normal surhedsgrad (pH værdi).
By reducing gastric acidity, lansoprazole creates an environment in which appropriate antibiotics can be effective against H. pylori.
Ved at reducere ventrikelaciditeten skaber lansoprazol et miljø, i hvilket passende antibiotika kan være effektive mod H. pylori.
3 grams per 100 grams with a margin of tolerance of 10 per cent of the acidity indicated.
100 g, med en tolerance paa 10 af syreindholdet .
(d) 'acids are substances which increase the acidity of a foodstuff and or impart a sour taste to it
d) syrer stoffer, der øger et levnedsmiddels surhedsgrad og eller giver det en sur smag
increased uric acid or lipids in the blood, decreased appetite, increased acidity of the blood, other changes in the blood salts
stigning af urinsyre eller fedt i blodet, nedsat appetit, forhøjet surhed af blodet, andre ændringer i blodet salte
Tiny amounts of hydrochloric acid (E507) and or sodium hydroxide (E524) are sometimes added to keep acidity levels (pH levels) normal.
Små mængder saltsyre (E507) og eller natriumhydroxid (E524) er undertiden tilsat for at holde surhedsgraden (pH niveauet) normal.
Decreased gastric acidity due to lansoprazole might be expected to increase gastric counts of bacteria normally present in the gastrointestinal tract.
Nedsat ventrikelaciditet på grund af lansoprazol kan forventes at øge forekomsten af bakterier, der normalt er til stede i gastrointestinalkanalen.

 

Related searches: Acidity - Acidity Regulator - Total Acidity - Volatile Acidity - Soil Acidity - Acidity Level - Titratable Acidity - Low Acidity - Acidity Or Alkalinity - Blood Acidity -