Translation of "acquitted data" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquitted - translation : Data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He was acquitted.
Han blev frikendt.
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
I was acquitted by the Assize Court on the accusation of substance and sentenced to four months for a minor offence.
Jeg blev ved nævningedomstolen frikendt for det væsentlige og idømt fire måneder for nogle mindre forseelser.
And we asked for more precise measuring methods in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
Og vi anmodede om mere præcise målemetoder. Jeg synes ikke, at forskningsinstituttet i Ispra har gjort sit hjemmearbejde dårligt.
President Pronk acquitted himself well as far as the developing countries are concerned but his compromise was lacking in terms of environmental issues.
Hvad angår udviklingslandene, har formanden, hr. Pronk, gjort et godt stykke arbejde, men på miljøområdet var hans kompromis utilfredsstillende.
We must first wait and see what those reports bring and then judge whether the Commission has acquitted itself of its task expertly.
Vi må først afvente, hvad der står i rapporterne, og dernæst bedømme, om Kommissionen har udført sin opgave ordentligt.
The proposal is unnecessary and harmful because it introduces a new form of aid for a sector which has so far acquitted itself well without aid.
Forslaget er unødvendigt og skadeligt, da det indfører en ny støtte til en sektor, der hidtil har klaret sig godt uden støtte.
I think that the Commission fairly accounted for what they did in relation to this embargo and acquitted themselves well in explaining what happened exactly at that time.
Jeg har også sendt hvert eneste medlem af budgetudvalget og budgetkontroludvalget en kopi af en 27 sider lang redegørelse, som jeg har givet budgetkontroludvalget, og som efter min opfat telse beskæftiger sig med alle de punkter, der er blevet rejst i hr. Keys betænkning.
All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia, too, access to environmental information is a constitutional right.
Vi glæder os alle sammen over, at domstolen har frifundet ham og understreget, at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland.
The European Parliament played an important part in ensuring that Syrian Christian priest Yusuf Akbulut was acquitted of all charges in the State Security Court in Diyarbakir at Easter.
Europa Parlamentet har medvirket til, at den syriske kristne præst Yusuf Acbulut i påsken blev frikendt for anklagerne ved sikkerhedsdomstolen i Diyarbakir.
Joaquín José Martínez was recently acquitted in the United States. He came to visit us here in Parliament after he had been in prison for quite a few years.
For nylig er Joaquín Martínez løsladt i USA, og vi har også set ham her i Parlamentet, efter at han havde været fængslet i adskillige år.
January 2004 data February 2004 data March 2004 data April 2004 data May 2004 data June 2004 data July 2004 data August 2004 data September 2004 data October 2004 data November 2004 data December 2004 data Notes
Data for januar 2004 Data for februar 2004 Data for marts 2004 Data for april 2004 Data for maj 2004 Data for juni 2004 Data for juli 2004 Data for august 2004 Data for september 2004 Data for oktober 2004 Data for november 2004 Data for december 2004 Noter
Mr Pannella was acquitted on the fundamental charges but sentenced to four months' imprisonment for offences which he qualifies as minor or, more specifically, crimes which he qualifies as minor.
Og jeg har ikke undladt over for retsudvalget at gøre gældende, at der kan være en sådan modstrid mellem et medlems ret til at hævde sin uskyld ved institution.
little data, old data, no data.
lidt data, gammel data, ingen data.
data processing, data storage, data hosting or database services
forsyningspligtydelser et permanent udbud af posttjenester af nærmere fastlagt kvalitet alle steder på en parts territorium og til priser, der er overkommelige for alle brugere.
data processing, data storage, data hosting or database services
vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, eller
Mubarak's two sons Alaa and Gamal were acquitted of corruption, as were Al Adly's senior aides, who were blamed for the death of protesters during the Egyptian revolution, which started on January 25, 2011.
Mubaraks to sønner, Alaa og Gamal blev frikendt for anklagerne om korruption. Det samme blev Al Adlys ledende medhjælpere, som var beskyldt for at være ansvarlige for demonstranters død under den egyptiske revolution, der startede d. 25. januar, 2011.
Data flows and data processing
Datastrømme og databearbejdelse
data Historical data reporting of monthly data subject to their availability
Historiske data månedsdata indberettes , hvis de foreligger .
Group 8 Other data elements (statistical data, guarantees, tariff related data)
For varer, der er indladet på sættevogn, angives i denne rubrik desuden registreringsnummer på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes (uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne).
Quarterly data Monthly data Households Enterprises
Kvartalsdata Månedsdata husholdninger virksomheder
Dec 02 data Jan 03 data
Dec 02 data Jan 03 data
The Data Model for Profile Data
Datamodel til profildata
Data requirements, data protection and confidentiality
Krav om oplysninger, databeskyttelse og fortrolighed
DATA USE, DATA PROTECTION AND LIABILITY
ANVELDELSEN AF OPLYSNINGER, DATABESKYTTELSE, SIKKERHED OG ANSVAR
In Sweden, as in any other Member State, or democratic society, caution must be exercised in making a declaration about anyone who has been acquitted of a particular charge that could imply defamation of that person.
I Sverige må man ligesom i enhver anden medlemsstat eller i ethvert andet demokratisk samfund være forsigtig med at komme med en erklæring om en person, som er blevet frikendt for en bestemt beskyldning, der kunne medføre ærekrænkelse af denne person.
Clinical Trial Data and Post marketing data
Data fra kliniske undersøgelser og post marketingdata

 

Related searches: Acquitted Data - Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted On Appeal - Court Acquitted -