Translation of "acquitted of all charges" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
The European Parliament played an important part in ensuring that Syrian Christian priest Yusuf Akbulut was acquitted of all charges in the State Security Court in Diyarbakir at Easter.
Europa Parlamentet har medvirket til, at den syriske kristne præst Yusuf Acbulut i påsken blev frikendt for anklagerne ved sikkerhedsdomstolen i Diyarbakir.
He was acquitted.
Han blev frikendt.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
Mr Pannella was acquitted on the fundamental charges but sentenced to four months' imprisonment for offences which he qualifies as minor or, more specifically, crimes which he qualifies as minor.
Og jeg har ikke undladt over for retsudvalget at gøre gældende, at der kan være en sådan modstrid mellem et medlems ret til at hævde sin uskyld ved institution.
The DNA test cleared him of all charges.
DNA testen frikendte ham for alle anklager.
The DNA test cleared him of all charges.
Dna testen frikendte ham for alle anklager.
The DNA test cleared him of all charges.
Dna prøven frikendte ham for alle anklager.
The DNA test cleared him of all charges.
Gentesten frikendte ham for alle anklager.
Although telephone charges have gone down in many countries, not all charges have.
Selv om samtalepriserne i flere lande er faldet, er ikke alle priser faldet.
The fees shall include all national and local charges, with the exception of port taxes and service charges.
Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.
The fees shall include all national and local charges, with the exception of port taxes and service charges.
For at undgå at muligheden for at fiske i området forsinkes, sendes der samtidig elektronisk en kopi af fiskeritilladelsen til rederne.
The fees shall include all national and local charges, with the exception of port taxes and service charges.
Den omfatter alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.
Fees shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og gebyrer for tjenesteydelser.
Fees shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
En fiskeritilladelse udstedes for et bestemt seychellisk fartøj og kan ikke overdrages undtagen i tilfælde af force majeure, jf. punkt 13.
Annual advance fee (including all national and local charges except port taxes and service charges)
Havn
Payments shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
Udstedelse af fiskeritilladelse
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
The advance fee shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
Hvis fiskeritilladelsens gyldighedsperiode er mindre end et år, tilpasses forskuddet pro rata temporis til den gyldighedsperiode, der er ansøgt om.
The flat rate fee shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
Den faste afgift omfatter alle nationale og lokale afgifter undtagen havneafgifter og gebyrer for tjenesteydelser.
The flat rate fee shall include all national and local charges except for port taxes and service charges.
Hvis EU's kontor er lukket, kan Senegal sende den foreløbige liste direkte til rederen eller dennes repræsentant med kopi til EU.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
the amount of all charges and commission fees payable by the customer,
summen af alle de gebyrer og provisioner, som kunden skal betale
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia, too, access to environmental information is a constitutional right.
Vi glæder os alle sammen over, at domstolen har frifundet ham og understreget, at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland.
Sir? The demolition charges have been removed. It's all clear.
Alle sprængladninger er blevet fjernet.
All seven defendants were absolved of charges of torture and belonging to an armed group.
Alle syv sigtede blev frikendt for anklagerne for tortur og for at tilhøre en væbnet gruppe.
Transparency of charges
Gennemsigtige gebyrer
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
The industry already pays all its infrastructure charges, some of which go towards environmental improvements.
Industrien betaler allerede sine infrastrukturafgifter, hvoraf nogle går til miljøforbedringer.
The payment of the fee shall include all national and local charges related to access to fishing activities as well as charges imposed by banks for transfers of money.
Hvis den tilladte fangstmængde ikke udnyttes fuldt ud, får rederen ikke afgiften for den tilladte fangstmængde refunderet.
Searchlights are popping all over and destroyers are cranking up depth charges.
Det vrimler med projektører og destroyere med dybdebomber.
Treatment of service charges
Behandling af gebyrer

 

Related searches: Acquitted Of All Charges - Acquitted Of Charges - Acquitted - To Be Acquitted - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Acquitted On Appeal -