Translation of "acquitted on appeal" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquitted - translation : Appeal - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He was acquitted.
Han blev frikendt.
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
Decision on appeal
Afgoerelse af klagen
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
Decision on the appeal
Afgørelsen vedrørende klagen
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal.
Efter at have realitetsbehandlet sagen traeffer appelkammeret afgoerelse om klagen.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
in Ireland, an appeal on a point of law to the Court of Appeal,
i Rumænien recursul
I was acquitted by the Assize Court on the accusation of substance and sentenced to four months for a minor offence.
Jeg blev ved nævningedomstolen frikendt for det væsentlige og idømt fire måneder for nogle mindre forseelser.
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
an appeal on a point of law,
Retsafgørelsens retsforligetsDet ikke relevante overstreges. parter
The Board of Appeal shall decide on the appeal on the basis of the examination carried out pursuant to Article 71.
Appelkammeret traeffer afgoerelse om klagen paa grundlag af den behandling, der er foretaget i medfoer af artikel 71.
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
on the procedure of the Boards of Appeal.
proceduren ved appelkamrene.
The judgment given on the appeal may be contested only by the appeal referred to in Annex IV.
Den afgørelse, der træffes i appelsagen, kan kun anfægtes som angivet i bilag IV.
The judgment given on the appeal may be contested only by the appeal referred to in Annex IV.
i sidstnævnte tilfælde kan retten fastsætte en frist for iværksættelse af appel eller genoptagelse.
When examining the appeal, the Board of Appeal shall as often as necessary invite the parties to the appeal proceedings to file observations on notifications issued by itself or on communications from the other parties to the appeal proceedings within specified time limits.
Under behandlingen af klagen opfordrer appelkammeret efter behov parterne i appelsagen til at fremkomme med deres bemaerkninger til dets meddelelser eller til indlaeg fra de oevrige parter i appelsagen inden for naermere fastsatte tidsfrister.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
appeal
LV'er kan også udstede licenser.
remit the appeal to the Board of Appeal.
fremsende klagen til appelkammeret.
a single further appeal on a point of law.
Navn på parter, som har haft fri proces
If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.
Kan klagen behandles, undersoeger appelkammeret, om der kan gives klageren medhold.
If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is well founded.
Kan klagen behandles, undersoeger appelkammeret, om klagen er begrundet.
Year after year, we appeal for a resolution on China.
År efter år anmoder vi om en resolution om Kina.
Further appeal
Yderligere anke
Direct appeal
Direkte klage
Appeal fee
Klagegebyr
APPEAL BOARD
KLAGEUDVALG
An appeal to the Appeal Board shall lie only if
En klage til Klageudvalget kan kun antages, hvis
The Board of Appeal shall decide upon the appeal within two months after the appeal has been lodged .
Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest to måneder efter klagens indgivelse .
The Board of Appeal shall decide upon the appeal within two months after the appeal has been lodged .
Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest to måneder efter klagens indgivelse . 2 .
the date on which notice of the appeal was served on the party
angivelse af, hvornår appellen er blevet forkyndt for indstævnte

 

Related searches: Acquitted On Appeal - Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Court Acquitted -