Translation of "adage" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adage - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Well, first it proved the old Roman adage,
Altså, først beviste det det gamle romerske ordsprog,
It's not just the adage Write what you know.
Det er ikke kun som ordsproget Skriv om hvad du ved.
Okay, so what this tells us is that, contrary to the old adage,
Okay, så det, vi får ud af dette, er, at modsat det gamle udtryk
It's called apropos of the Italian adage that I lifted from his forward,
Den hedder apropos det italienske mundheld som jeg stjal fra hans forord,
In this area the old adage is often true that if we act quickly, we act twice.
Vi veter af Kommissionen, at den udarbejder oplæg hertil.
The old adage that 'Prevention is better than cure' was never more appropriate than in the case of drugs.
Det gamle mundheld, at forebyggelse er bedre end helbredelse , har aldrig været mere på sin plads end i tilfældet narkotika.
They also have a 3,000 year old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
De har også et 3.000 år gammelt ordsprog, hvilket jeg synes er det kostråd der nogensinde har været.
Here again, it is worth remembering the wise adage that a little humanity towards one's neighbour is better than total love for the whole of man kind.
Der må man endnu en gang huske det meget kloge ordsprog, der siger, at en smule menneskelighed over for ens nærmeste er bedre end den totale kærlighed til hele menneskeheden.
The old adage that 'prevention is better than cure' is, however, as true with drugs as anything and it is not sufficient to react to a problem once it has arisen.
Den gamle læresætning om, at det er bedre at forebygge end at helbrede er lige så sand i forbindelse med narkotika som i andre forbindelser, og det er ikke nok først at reagere, når problemet er opstået.
It seems to me, though, that what the President of the Commission has just said serves to confirm the old adage that it is no good putting the cart before the horse.
Det drejer sig ikke om at drømme om en europæisk udenrigspolitik, som skal gøre den nationale udenrigspolitik forældet.
I end, Madam President, in no warlike frame of mind, but I would remind this Chamber that the adage si vis pacem, para bellum has its origin way back in Roman times.
Penders. (NL) Hr. formand, så er vi langt om længe nået til drøftelserne om betænkningen af Diligent.
So far as budgetary reform goes, please accept the old adage that if you go on patching an old garment eventually you will be left with nothing but a great big patch and people will begin to notice.
Det påstås, at det er bedst at indtage en afventende holdning, når undertrykkeren af navn er en polsk general.
On this basis, union, according to the old adage of strength through unity, is the only way to safeguard these cultures and identities in future when confronted with the multipolar world which is developing today and which is universally in evidence.
Ud fra dette synspunkt er enighed i henhold til det gamle ordsprog, der siger, at enighed gør stærk, det eneste middel til at sikre disse kulturers, disse identiteters fremtid i den multipolare verden, der udvikler sig i dag, og som man ser overalt.
I know this letter will come to you surprisingly, but let it not be a surprise to you, for nature has a way of arriving unannounced, and, as an adage says, originals are very hard to find, but their echoes sound ouder.
Jeg ved dette brev vil komme som en overraskelse, men lad det ikke blive en overraskelse for dig, for naturen har en evne til at ankomme uanmeldt, og, som mundheldet siger, er det svært at finde originaler, men deres ekkoer lyder højere.
That is the first difficulty in this exercise, since each of the camps expects first of all that we side with it against its enemy, following the old adage that my enemy's enemy is my friend, but my enemy's friend is my enemy.
Og heri består den største vanskelighed ved denne indsats, eftersom de involverede parter hver især forventer, at vi tager parti imod modparten. Et gammelt ord siger, at min fjendes fjende er min ven, og min fjendes ven er min fjende.
With the Adonnino Report, we have once again proved the truth of this adage, and this is not only a political success but also a step, not a very big one but nevertheless a step, by the institutions and Europe towards solving this problem.
Arbejdsløsheden kan kun imødegås ved, at Fælles skabet som helhed fører en storstilet og kraftig vækst politik.
It has been damaged in the process, and now that the future is upon us, we are amazed that yesterday's conditions no longer prevail. We gave consumption pride of place, in preference to investment which, in essence, meant that the adage of being unable to have one's cake and eat it was once again vindicated what had been consumed could not be allocated to investment in the future.
Vi har den store glæde, at Parlamentet ved afslutningen af sin første valgperiode efter det direkte valg tager stilling til det afgørende vitale spørgsmål, hvordan vi kan bringe den økonomiske situation i Europa op på et niveau, som virkelig for alvor kan sikre arbejdspladserne og vores evne til at handle internationalt i overensstemmelse med vores størrelse.

 

Related searches: Adage - Old Adage - True To The Old Adage - Adage Goes - As The Adage Goes - Famous Adage - True To The Adage - Agree With Adage - The Age Old Adage - Adage Holds True -