Translation of "addictive" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Addictive - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Caffeine is addictive.
Koffein er vanedannende.
Snuff is addictive.
Snus er vanedannende.
No substance, no drug is by itself addictive and no behavior is by itself addictive.
Intet stof, intet narkotikum er i sig selv vanedannende og ingen adfærd er det.
A highly addictive kde card game.
Et stærkt vanedannende kde kortspil.
But I warn you, it's addictive.
Men jeg advarer jer, det er vanedannende.
The drug itself is not addictive.
Stoffet er ikke i sig selv vanedannende.
The addictive aspects are completely different.
Der er fuldstændig forskellige vanedannelsesaspekter.
Tobacco is immediately addictive, alcohol is not.
Tobak er øjeblikkeligt vanedannende, det er alkohol ikke.
Barbiturates are very addictive and the withdrawal effects severe.
Amfetaminer kan sniffes, sluges eller indsprøjtes. Virkningerne varer i 34 timer.
This substance is no luxury and it is not addictive.
Stoffet er ingen delikatesse, og det kan ikke misbruges.
Because of the addictive effect giving up proves very difficult.
På grund af den vanedannende virkning er det åbenbart meget vanskeligt at holde op.
kpatience is a highly addictive solitaire card game collection for kde .
kpatience er et højst vanedannende kortspil for kde
There is a general myth that drugs, in themselves, are addictive.
Det er en almindelig myte, at stoffer i sig selv er vanedannende.
evaluation of the addictive effects of those ingredients which encourage addiction,
vurdering af de vanedannende virkninger af de ingredienser, som fremmer afhængigheden
'Crack' is more addictive, and therefore more dangerous, than powdered Cocaine.
Efter gentagen anvendelse vil stofmisbrugeren ofte efter nogle uger hungre efter mere af denne form for kokain for enhver pris. Crack er mere vanedannende og derfor farligere end kokain i pulverform.
How ever it is used, Heroin can be a highly addictive drug.
Ligegyldig hvordan heroin indtages, er det et yderst vanedannende nar kotisk stof.
I love it. it is addictive, and you do not want to lose it.
Jeg elsker det. Det er vanedannende, og du ikke ønsker at miste det.
Now, if you understand addiction in the broader sense we see that nothing in itself is addictive.
Hvis man forstår afhængighed i en bredere forstand så vil man se, at intet i sig selv er vanedannende.
In my experience, there is something addictive about tasting life at the very edge of what's humanly possible.
I min oplevelse, er der noget vanedannende ved at smage livet på kanten af hvad der er menneskelig muligt.
Since there are no typical drug addicts and no established addictive drugs, there can be no simple solution.
Der findes ikke nogen typisk stofmisbruger og ikke nogen typisk stofblanding og derfor heller ingen enkelt løsning.
Hemp products, on the other hand, are not addictive and should not be classed in the same category.
Cannabis produkterne, der ikke er vanedannende, hører imidlertid ikke med hertil. Handelen hermed bør legaliseres og kontrol leres.
Customer loyalty is further strengthened by increasing the addictive effect through additives that facilitate the absorption of nicotine.
Denne kundebinding forstærkes ved at øge den vanedannende virkning gennem tilsætning af stoffer til cigaretter, således at nikotinen optages endnu bedre.
Another positive point is that in the preamble attention is drawn to additives which heighten the addictive effect.
Et andet positivt punkt er, at man i præamblen henleder opmærksomheden på tilføjelser, som forstærker den vanedannende virkning.
I am delighted that the ban on adding ammonia or other addictive products will be maintained at second reading.
Jeg er meget glad for, at forbuddet imod tilsætning af ammoniak eller andre vanedannende produkter håndhæves ved andenbehandlingen.
It will, in particular, report on the alleged use of additives to increase the addictive nature of tobacco products.
Betænkningen vil især omhandle den påståede brug af tilsætningsstoffer for at øge afhængigheden af tobaksvarer.
kpoker is a kde compliant clone of those highly addictive pocket video poker games which are sometimes called Videopoker as well.
kpoker er en kde computerklon af det stærkt vanedannende lommevideo pokerspil der sommetider kaldes Videopoker.
At street level the powder is usually adulterated with inactive sugars, other white powders or even Heroin and other addictive drugs.
Når pulveret sælges på gaden, er det sædvanligvis forfalsket med inaktivt sukker, andre hvide pulvere eller endog heroin og andre vanedannende stoffer.
In addition, what legal source could possibly condone making available free based Cocaine or 'Crack', both of which are highly addictive?
Hvilken retslig instans kunne desuden på nogen mulig måde gå med til at legalisere free based kokain eller crack , som begge er yderst vanedannende?
It is smoked in conjunction with tobacco or Marijuana and is almost instantaneous in its mind blowing effect. It is highly addictive.
Det ryges sammen med tobak eller marihuana, fremkalder næsten øjeblikkeligt hallucinationer eller mentalforstyrrelser og er også yderst vanedannende.
There is no room for double standards for our own citizens and for others when we are talking about an addictive and deadly product.
Der er ikke plads til dobbeltmoral over for vores egne borgere og andre, når vi taler om et vanedannende og dødeligt produkt.
In short, it's not the drug that's addictive it's the question of the susceptibility of the individual to being addicted to a particular substance or behavior.
som skaber en afhængighed. Kort sagt er det ikke stoffet, som er vanedannende men et spørgsmål om individets modtagelighed
We are aware that opinions differ as to Methadone treatment, and that that substance has proven to be just as addictive as other opiates (Morphine and Heroin).
Vi er klar over, at der hersker uenighed om metadonbehandling, og at dette stof har vist sig at være lige så vanedannende, som andre opiumstoffer (morfin og heroin).
If this was not enough, Western Europe finds itself on the brink of a further drug explosion with the coming of Cocaine a drug of equally serious and addictive proportions.
Og som om dette ikke var nok, så står Vesteuropa umiddelbart over for endnu en narkotikaeksplosion, når kokainen et narkotisk stof af lige så alvorlig og vanedannende karakter indfinder sig.
So the real issue is what makes people susceptible because it's the combination of a susceptible individual and the potentially addictive substance or behavior that makes for the full flowering of addiction.
Så den reelle problemstilling er, hvad der gør folk modtagelige fordi det er en kombination af et modtageligt individ og et potentielt vanedannende stof eller adfærdsmønster
Tobacco products for oral use, where their marketing is permitted under Article 8, and smokeless tobacco products shall carry the following warning This tobacco product can damage your health and is addictive.
Tobak, der indtages oralt, for så vidt det må markedsføres i henhold til artikel 8, og røgfri tobak skal være forsynet med følgende advarsel Denne tobaksvare kan være sundhedsskadelig og er vanedannende .

 

Related searches: Highly Addictive - Addictive Drugs - Addictive Game - Is Addictive - Non-addictive - Addictive Disorder - Addictive Behavior - Addictive Nature - It Is Addictive - Addictive Substances -