Translation of "adopt an approach" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adopt - translation : Adopt an approach - translation : Approach - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We want to adopt an approach from a local perspective.
Der skal udarbejdes en handlingsplan ud fra et lokalt perspektiv.
I believe that if we adopt too lax an approach developments could well teach us just how mistaken such an approach was.
Jeg vil for resten gerne lige have lov til at fjerne en enkelt misforståelse i forbindelse med olieimportafgiften. Som den er planlagt, får Storbritannien ikke større fordele af den end andre medlemsstater.
This debate has shown that we are willing to adopt such an approach.
Debatten har vist, at viljen er der.
Minister, Commissioner, we must continue to adopt an ambitious approach on these issues.
Det er nødvendigt, fru statssekretær, fru kommissær, fortsat at udvise ærgerrighed omkring disse spørgsmål.
We must adopt a European approach.
Vi skal have en europæisk politik.
We must adopt a more positive approach.
Vi bør anlægge en mere positiv holdning. Vi bør fremme udvidelsen ved at åbne mulighed for en ny og mere differentieret samarbejdsmodel.
Should we, on this question, adopt a confrontation approach or a contractual approach?
Dette forslag er rigtigt, fordi dette område i virkeligheden er større end fastlandet og indeholder tilsvarende eller flere mængder mineraler.
So I would adopt a more cautious approach.
Så jeg er forsigtig.
I am convinced that, given the information currently available, we should adopt an approach of the utmost caution.
Med det kendskab, vi i dag har til dette område, bør vi efter min opfattelse udvise den største forsigtighed.
interests and never really managed to adopt a firm approach.
Også det betyder mindre stål.
The international community must adopt a coherent and coordinated approach.
Det internationale samfund skal indtage en sammenhængende og koordineret holdning.
We could adopt the same approach with the Kyoto Protocol.
Det kan også ske med Kyoto aftalen.
Budget ceilings which require that we adopt such an approach would perhaps place an even lower ceiling on the capacity of this Community itself.
Dette er en udfordring til Rådet, en opfordring til omsider at handle i fælles skab og stille de nødvendige midler til disposition og ikke stadig væk nedskære de af os krævede bevil linger, oven i købet på en ufornuftig måde, men det er også en udfordring til Kommissionen, en opfordring til at omsætte sine analyser i konkrete forslag til direktiver.
Hopefully, this will help us in the future to adopt an integrated approach to situations such as that in Colombia.
Det vil forhåbentlig give os bedre muligheder for fremover at møde situationer som f.eks. den i Colombia i fællesskab.
We shall continue to adopt a responsible approach, an approach in which we are aware of our responsibility, as regards both budgetary questions and the aims of the agricultural policy.
Vi vil fremover fortsat være ansvarlige, ansvarsbevidste både i budgetspørgsmål og i de landbrugspolitiske målsætninger!
I would therefore hope that the Commission will adopt a logical approach.
Vi kan derfor ikke angive mængderne eller omkostningerne i form af eksportrestitutionerne.
More. than ever before the European Community needs to adopt a joint approach.
Det er ting, det må tilkomme Kommissionen at gennemføre.
We must now adopt a holistic approach in which various political areas cooperate.
Nu skal vi anlægge et helhedsperspektiv, hvor der er et samspil mellem forskellige politikker.
We have agreed on this once. Mr Fergusson is now sensibly suggesting that we adopt an approach which is feasible in the present situation.
Det hørte vi bl.a. i dag fra hr. Hänsch og fra fru Wieczorek Zeul i hendes glimrende og detaljerede udtalelse om Fergusson betænkningen.
Please believe me when I say that, in my position, I adopt an extremely constructive and open minded approach to working with my colleagues.
Jeg beder Dem tro på, at jeg på min side arbejder ekstremt konstruktivt og ærligt sammen med mine kolleger.
Development of an institutional approach
Udvikling af en institutionel model
Why have an integrated approach?
Hvorfor skal man have åben samordning?
In 1983 we will concentrate on biotechnology, where we will adopt a similar approach.
Vort næste forslag i 1983 drejer sig om bioteknologi, og det vil komme inden udgangen af første kvartal.
Mr President, it is essential for us to adopt a positive approach to enlargement.
Hr. formand, vi er nødt til at få positiv bevægelse med ind i udvidelsen.
I think we should adopt a pragmatic approach and overcome any misguidedly ideological rifts.
Jeg tror, man skal vælge en pragmatisk tilgang og overvinde skillelinjerne, når de er ubegrundet ideologiske.
The European Union must adopt this distinctive approach and promote it at international level.
Det er den differentierede linje, som Den Europæiske Union bør følge og fremme internationalt.
I therefore approve of the European Union' s approach which is to adopt an overall strategy in relation to this major environmental and health issue.
Jeg finder derfor EU's holdning tilfredsstillende, idet der anlægges en overordnet strategi i forhold til denne udfordring, både når det gælder de miljømæssige aspekter, og når det gælder de sundhedsmæssige aspekter.
The Commission therefore reconsidered the issue and decided to adopt a revised two step approach.
Kommissionen genovervejede derfor spørgsmålet og besluttede at anvende en revideret fremgangsmåde med to trin
Our WTO commitments and budgetary discipline mean that we have to adopt a selective approach.
Forpligtelserne over for WTO og budgetdisciplinen kræver en selektiv fremgangsmåde.
We lost out because we did not adopt a coordinated approach to the UMTS auction.
Vi har tabt, fordi vi ikke har gennemført UMTS auktionen koordineret i Europa.
As I see it, the proposal before us does not adopt a bottom up approach.
Efter min mening tager man med det nuværende forslag ikke hensyn til bottom up princippet.
Of course, the pilots will one day have to adopt a new approach one day.
Naturligvis kommer lodsene på et eller andet tidspunkt til at fremlægge et nyt koncept. På et eller andet tidspunkt!
We must adopt the opposite approach in other words, bring Europe closer to the people.
Vi skal gå i den modsatte retning, det vil sige bringe EU nærmere borgerne.
We are against such an approach.
Vi er imod en sådan fremgangsmåde.
This is an extremely dangerous approach.
Det er en særdeles farlig tankegang.

 

Related searches: Adopt An Approach - Adopt Approach - Adopt This Approach - Adopt A Approach - Adopt A Comprehensive Approach - Adopt A New Approach - Adopt A Similar Approach - Adopt A Global Approach - Adopt A Coordinated Approach - Adopt A Restrictive Approach -