Translation of "advanced technology" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advanced - translation : Advanced technology - translation : Technology - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It is an advanced technology, with obvious repercussions on the other advanced technology sectors.
Der er tale om en yderst avanceret teknologi, hvis følgevirkninger for andre sektorer inden for den avancere de teknologi er åben bare.
Advanced technology laser and optic fibres
Ny teknologi Laser og optiske fibre.
This in turn requires extremely advanced technology.
Det kræver en højtkvalificeret teknik.
This means investment to bring advanced technology to the industiy.
Denne industri manglede altså fremsyn. Det er derfor underligt, at vor dynamiske, konservative kollega, hr. Friedrich, i går sang en regulær lovsang om den dynamiske virksomhedsejer.
(c) dissemination of new information and telecommunications technology, and of updated facilities for advanced communications, information services and technology
c) udbredelse af ny information og telekommunikationsteknologi og opgraderede faciliteter til avanceret kommunikation, informationstjenester og teknologi
We also want to be exemplary in our advanced use of information technology.
Vi ønsker også at være et forbillede, når det gælder en avanceret anvendelse af informationsteknologien.
It also finances projects relating to advanced technology, regional development or the energy sector.
Det tager udgangspunkt i programmet for 1987 1991.
We are, of course, fighting extremely sophisticated organised criminal networks which use advanced technology.
I dag står vi naturligvis over for en organiseret kriminalitet, som er meget mere avanceret, og som benytter sig af højteknologiske metoder.
You know, it's Arthur Clarke's law that any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
I ved, det er Arthur Clarkes lov at enhver tilstrækkeligt avanceret teknologi er meget lig magi.
We have fallen behind noticebly in the area of advanced technology and we must catch up.
Der er altså tale om nedbrydning og ikke om modernisering.
We do not agree with the inclusion of advanced technology industries and services in the GATT negotiations.
Vi er ikke tilhængere af en handelskrig med De forenede Stater, men vi mener heller ikke derfor, at man skal vise svaghed.
This is a completely gratuitous video I'm just going to show of one of the pitfalls of advanced technology.
Dette er en helt gratis video jeg blot vil vise med en af faldgruberne af avanceret teknologi.
That was where the line was taken to adopt the new economy which is supposed to find a modern solution to Europe's economic problem and bring back full employment on the new basis of more advanced technology, the most advanced technology in the world.
Der planlagde man linjen for en godkendelse af den nye økonomi, som på en moderne måde skulle løse Europas økonomiske problemer og igen give os fuld beskæftigelse på et nyt grundlag med mere avanceret teknologi, den mest avancerede teknologi i verden.
The production of isoglucose or liquid sugar is in fact, as the deputy rapporteur has also said, the result of advanced scientific research in the starch industry, and very advanced technology.
Jeg ser, at alle medlemmerne flokkes for at høre min jomfrutale!
The first six tracks here artificial intelligence, advanced computing technologies, biotechnology, nanotechnology are the different core areas of information technology.
De første seks spor er her, kunstig intelligens, avanceret beregnings teknologier, bioteknologi, nanoteknologi er de forskellige kerneområder indenfor informationsteknologi.
Vandemeulebroucke the issue of vocational training in the widest possible sense does not have to do solely with advanced technology.
Vandemeulebroucke med at blive definitivt marginaliseret.
I am thinking here of the Esprit programme, but there is also all the high technology, all the advanced electronics.
Overgå Dem selv, hr. Cheysson, lad Dem ikke spærre inde af nødvendigheden af at tage hensyn til byrden af Deres alliancer.
And the Esprit budget is only an infinitesimal proportion of the national research budgets devoted to advanced computer technology and microelectronics.
Esprit budgettet udgør kun en uendelig lille del af de nationale budgetters forskningsbevillinger til avanceret informatik og mikroelektronik.
medicines for Europe (technology platforms), and activities relating to the forthcoming regulations on medicinal products for paediatric use and on advanced therapies.
gebyrnedsættelser eller fritagelser eller udsættelse med betalingen af gebyrer for visse af agenturets administrative og videnskabelige tjenester samt bistand i forbindelse med oversættelse af produktinformationsdokumenter.
In addition, and for some time to come, the countries of the Fourth World will have little access to advanced nuclear technology.
I øvrigt vil det i nogen tid være vanskeligt for landene i den fjerde verden at få adgang til den nyeste kernekraftteknologi.
The new equipment is of European manufacture this is something which is of major industrial significance because of the advanced technology involved and because it entails cooperation between the advanced technological sectors of several European countries.
Hvis Europa skal fungere uden problemer som en enhed, hvis Fælles skabets institutioner skal kunne spille de roller, de har fået ifølge traktaterne, effektivt, og hvis Parlamentet skal kunne opfylde sin forpligtelse som kontrollant effektivt, så må Fællesskabets databehandlingstjeneste fungere tilfredsstillende.
We have had a process of qualitative adjustment, involving modernisation, the introduction of state of the art technology and high productivity, and I can assure you, Commissioner, that shipyards are one of the areas where advanced technology is of the essence, not only information technology and related domains but production technology too.
Vi havde en kvalitativ tilpasningsproces, modernisering, det nyeste tekniske niveau, høj produktivitet, og, hr. kommissær, jeg forsikrer Dem om, at også værfter er områder, hvor højteknologien dominerer. Det gælder ikke kun for kommunikationsteknikken og lignende områder.
The average worker's home incorporates much more advanced types of high technology than were employed in the most modern factory 10 years ago.
Salisch. (DE) Hr. formand, jeg konstaterer, at Rådet ikke er repræsenteret i denne debat.
If these sums were pooled, they would produce significant results which would suffice to keep us abreast of the most advanced industrial technology.
Jeg forstår Dem, mine damer og herrer, men vi i Kommissionen vil være Dem taknemmelige for ikke at kræve mere, end vi er i stand til at give Dem.
It is well known that European, American and Japanese big business is abandoning traditional sectors such as textiles and going for advanced technology
Hvad angår økonomiske forhold, kan der ikke være tvivl om, nogle få mennesker, som er impliceret i sæl
I attach particular importance to the vocational training of women, in particular in connection with modern technological systems and the advanced technology sectors.
Dette er de bedste prognoser og svarer til dem, der blev lagt til grund for vurderingen af den budgetmæssige betydning af prisforslagene for 1982 83.
Advanced technology to reduce emissions from compression ignition engines on on road vehicles is already available to a large extent and such technology should, to a large extent, be applicable to the non road sector.
Avanceret teknik til reduktion af emissionen fra motorer med kompressionstænding på vejgående køretøjer er allerede bredt tilgængelig, og en sådan teknik vil i vidt omfang kunne anvendes i den ikke vejgående sektor.
Technology for the development of integration software for incorporation of expert systems for advanced decision support of shop floor operations into numerical control units
Teknologi til udvikling af integrations software til inkorporering af ekspertsystemer i numeriske styrings enheder til avanceret beslutningsstøtte i værkstedet.
Advanced
Nærmere uddybning
Advanced
Ny
Advanced...
Sæt den filendelse der føjes til billed filnavnene.
Advanced
AvanceretNAME OF TRANSLATORS
Advanced...
Avanceret...
Advanced
Avanceret
Advanced
AvanceretConfigure advanced settings for practicing vocabulary.

 

Related searches: Advanced Technology - Most Advanced Technology - Advanced Technology Solutions - Serial Advanced Technology Attachment - Advanced Materials Technology - Advanced Technology Development - Advanced Technology Products - Advanced Manufacturing Technology - More Advanced Technology - Advanced Information Technology -