Translation of "adversely" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adversely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Specification not adversely affected.
Specifikationen påvirkes ikke negativt.
adversely affect diplomatic relations
være til ugunst for parterne i handelsmæssige eller politiske forhandlinger
APTIVUS adversely interacts with oral contraceptives.
Interaktionen mellem tipranavir og orale antikonceptionsmidler er ugunstig.
Ritonavir adversely interacts with oral contraceptives (OCs).
Ritonavir giver alvorlige interaktioner med orale kontraceptiva (OK er).
without adversely affecting the countryside or places of special interest.
uden at give gener ved stoej eller lugt , uden at omraader eller landskaber paafoeres skade .
without adversely affecting the countryside or places of special interest.
paafoeres landskaber eller omraader af saerlig interesse skade.
Neither freezing nor refrigeration adversely affects the stability of the product.
Hverken frost eller nedkøling påvirker stabiliteten ved produktet negativt.
Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal.
Adgang til at klage har enhver part i en sag, der har foert til en afgoerelse, som er gaaet vedkommende part imod.
reported by the parents as adversely affecting the child s daily activities
Rapporteret af forældre som en bivirkning, der påvirkede barnets daglige aktiviteter.
comprehensive studies indicate that such discharges will not adversely affect the environment.
det af omfattende undersoegelser fremgaar, at udledningerne ikke vil paavirke miljoeet negativt .
The derogation will not adversely affect the Communities' own resources from VAT,
Fravigelsen vil ikke få nogen negativ indvirkning på Fællesskabernes egne indtægter fra momsafgiften
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Utiltænkt nedfrysning af påvirker ikke stabiliteten af Biograstim negativt.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Ratiograstims stabilitet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Ratiograstim.
Utiltænkt nedfrysning af påvirker ikke stabiliteten af Ratiograstim negativt.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Utiltænkt nedfrysning af påvirker ikke stabiliteten af Tevagrastim negativt.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Zarzio.
Zarzios stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver eksponeret for temperaturer under frysepunktet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Zarzio.
Zarzios holdbarhed ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver udsat for temperaturer under frysepunktet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Zarzio.
Zarzios stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver udsat for temperaturer under frysepunktet.
(a) it does not adversely affect human or animal health or the environment
a) hvis den ikke har skadelige virkninger hverken for menneskers og dyrs sundhed eller for miljoeet
adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft, and
nedsaetter strukturens styrke eller luftfartoejets flyveegenskaber, og som
Smaller producers are granted direct aids to prevent their incomes being adversely affected.
For at undgå negative følger for de mindre producenters indkomster ydes der disse direkte støtte.
If it is retained, this measure will adversely affect Greek sugar beet production.
Mangelen på koordinering eller samordning af USA's og Europas økonomiske og valutariske politik kan kun skabe problemer for industrien på begge sider af Atlanten.
It concerns aid to tobacco growers who were adversely affected by an earthquake.
Den vedrører støtte til tobaksavlere, som blev hårdt ramt af et jordskælv.
Nobody can deny that both developments competition and technological changes adversely affect employment.
Ingen kan benægte, at de to udviklinger, konkurrence og tekniske ændringer, har en negativ indflydelse på beskæftigelsen.
Wound Healing Complications (see section 4.8) Avastin may adversely affect the wound healing process.
Sårhelingskomplikationer (se pkt 4. 8) Avastin kan påvirke sårhelingen negativt.
16 Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Biograstims stabilitet.
32 Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Biograstim.
Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Biograstims stabilitet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Filgrastim HEXAL.
Filgrastim HEXALs stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver eksponeret for temperaturer under frysepunktet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Filgrastim HEXAL.
Filgrastim HEXALs holdbarhed ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver udsat for temperaturer under frysepunktet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Filgrastim HEXAL.
Filgrastim HEXALs stabilitet ændres ikke, selvom det ved et uheld bliver udsat for temperaturer under frysepunktet.
Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Filgrastim ratiopharm.
Utiltænkt nedfrysning af påvirker ikke stabiliteten af Filgrastim ratiopharm negativt.
16 Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Tevagrastims stabilitet.
32 Accidental exposure to freezing temperatures does not adversely affect the stability of Tevagrastim.
Utilsigtet opbevaring ved temperaturer under frysepunktet skader ikke Tevagrastims stabilitet.
1. 'Adverse effects and 'adversely affected mean harm caused by anti competitive activities to
1) Skadelige virkninger og skade , en af konkurrencebegrænsende aktiviteter forårsaget forringelse af
Our markets are adversely affected by counterfeiting and piracy, as are all world markets.
Varemærkeforfalskning og piratkopiering er fænomener, som optræder på vores markeder, og på alle markeder verden over.

 

Related searches: Adversely Affect - Adversely Impact - Adversely Affecting - Adversely Effect - Affect Adversely - Materially And Adversely - Adversely Influence - Materially Adversely Affect - Affected Adversely - Materially And Adversely Affect -