Translation of "advocate" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advocate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advocate Imidacloprid Moxidectin
EMEA CVMP Godkendelse Udtalelse Nettotid Urstop
I therefore advocate caution.
Jeg opfordrer derfor til stor forsigtighed.
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Hr. formand, jeg er ikke blot fortaler for, men overbevist fortaler for fordelene ved voldgift.
Judge or Advocate General Bfrs 22 750,
dommer og generaladvokat 22 750 bfr.
I would like to advocate this.
Det vil jeg gerne opfordre til.
I would advocate that way forward.
Jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi gør dette.
Wow! Mother Frank, the Children's Advocate.
Moder Frank, børnenes forkæmper.
Judge or Advocate General Bfrs 24 515,
dommer og generaladvokat 24 515 bfr.
20.09.1954 Advocate (non practising) United Kingdom Cons.
Advokat (ikke praktiserende) Forenede Kongerige Cons. MEP 25.07.1989 PPE
I am an advocate of the system.
Jeg går ind for en sådan ordning.
You advocate strengthening coordination between national policies.
De forfægter en styrket koordinering af de nationale politikker.
My party is a firm advocate of this.
Mit parti er en stor tilhænger af dette.
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Jeg opfordrer til en gennemsigtig, solidarisk og effektiv udviklingspolitik.
Some Members here advocate opening up to competition.
Nogle af Europa Parlamentets medlemmer gør sig til fortalere for liberalisering.
Surely you don't advocate that, do you, sir?
Det er De vel ikke fortaler for, sir?
My colleagues and myself advocate a two pronged strategy.
Hutton. (EN) Fru formand, det glæder mig meget at se Dem på formandsstolen.
Nor do we advocate an autarchic policy for our country.
En sådan handlemåde er angribelig og kan føre til anomalier. Jeg giver Dem et eksempel er enhver ikke sig selv nærmest?
The positions we advocate have nothing to do with subversion.
Vores aktiviteter har absolut intet at gøre med nedbrydning.
A devil's advocate question perhaps, but one which highlights important issues.
Et diabolsk spørgsmål måske, men det kaster lys over en række vigtige punkter.
We therefore advocate that the programmes now in pregress be continued.
Endelig er et stigende indhold af kuldioxyd i luften blevet til et globalt problem af stor betydning.
We advocate a ceiling of 700 Members of the European Parliament.
Vi går ind for et loft på 700 medlemmer i Europa Parlamentet.
In conclusion, I advocate launching the SE on its maiden voyage.
Alt i alt går jeg ind for, at SE selskabet sendes ud på sin jomfrurejse.
For these reasons, we advocate rejection of the Commission' s proposal.
Derfor forkaster vi Kommissionens forslag.
In the meantime, I advocate testing for BSE from 24 months.
Jeg går ind for BSE screening af alle dyr fra 24 måneder.
We advocate an action plan to get us out of this rut.
Vi foreslår derfor et handlingsprogram, der skal få os ud af den sædvanlige skure.
It must be the path that we Europeans advocate for the future.
Det er denne vej, som vi europæere skal følge i fremtiden.
I traveled as an advocate for NAMl, the National Alliance on Mental illness.
Men så om aftenen og i weekenderne, tog jeg rundt som fortaler for NAMI, den Nationale Alliance for Mentale sygdomme.
The EP has been an advocate of the ESPRIT initiative from the beginning.
EP har lige siden starten støttet ESPRIT initiativet.
They greatly affect the fair competition that we all advocate in the Community.
I Frankrig giver man fuldt bevidst afkald på kullene.
And that is the only saving I wish to advocate in this context.
Europa har allerede vist sig lydhør over for vore krav, og det er vi taknemmelige for.
I advocate the reduction of working times without a concomitant reduction in salaries.
Jeg går ind for nedsat arbejdstid uden lønreduktion.
I ask those who advocate this solution what kind of proposal is this?
Jeg vil gerne spørge dem, der foreslår denne løsning, hvad det er for et forslag.
You should represent the values of your constituency and not advocate your personal agenda.
Du burde respektere din valgkreds' værdier og ikke advokere for din personlige agenda.
Nor did it advocate implementation of the most important measures by a definite deadline.
Rådet gik heller ikke ind for, inden for en given frist at iværksætte de vigtigste foranstaltninger i forslaget.
I will not deny that I advocate Strasbourg as the future seat of Parliament.
Kære kolleger, det, det drejer sig om i politik, er netop at se så klart som muligt, hvilke virkninger og hvilke følger vore handlinger i dag vil få i morgen. Der er ingen som helst grund til, at dette Parlament ikke skulle kunne arbejde i Luxembourg.

 

Related searches: Advocate - Advocate For - Brand Advocate - Advocate General - Devil's Advocate - Health Advocate - Strong Advocate - Judge Advocate - Advocate Against - Advocate That -