Translation of "advocate for" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advocate - translation : Advocate for - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advocate Imidacloprid Moxidectin
EMEA CVMP Godkendelse Udtalelse Nettotid Urstop
Nor do we advocate an autarchic policy for our country.
En sådan handlemåde er angribelig og kan føre til anomalier. Jeg giver Dem et eksempel er enhver ikke sig selv nærmest?
I therefore advocate caution.
Jeg opfordrer derfor til stor forsigtighed.
For these reasons, we advocate rejection of the Commission' s proposal.
Derfor forkaster vi Kommissionens forslag.
In the meantime, I advocate testing for BSE from 24 months.
Jeg går ind for BSE screening af alle dyr fra 24 måneder.
It must be the path that we Europeans advocate for the future.
Det er denne vej, som vi europæere skal følge i fremtiden.
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Hr. formand, jeg er ikke blot fortaler for, men overbevist fortaler for fordelene ved voldgift.
Judge or Advocate General Bfrs 22 750,
dommer og generaladvokat 22 750 bfr.
I would like to advocate this.
Det vil jeg gerne opfordre til.
I would advocate that way forward.
Jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi gør dette.
Wow! Mother Frank, the Children's Advocate.
Moder Frank, børnenes forkæmper.
I traveled as an advocate for NAMl, the National Alliance on Mental illness.
Men så om aftenen og i weekenderne, tog jeg rundt som fortaler for NAMI, den Nationale Alliance for Mentale sygdomme.
Judge or Advocate General Bfrs 24 515,
dommer og generaladvokat 24 515 bfr.
20.09.1954 Advocate (non practising) United Kingdom Cons.
Advokat (ikke praktiserende) Forenede Kongerige Cons. MEP 25.07.1989 PPE
I am an advocate of the system.
Jeg går ind for en sådan ordning.
You advocate strengthening coordination between national policies.
De forfægter en styrket koordinering af de nationale politikker.
This is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Derfor opfordrer jeg til, at der oprettes et overvågningscenter for sammenhæng, som skal gøre dette synligt.
Our objective is, as you advocate, to improve Community support for production as well as for supply.
Det er vores målsætning at forbedre fællesskabsstøtten til både produktion og forsyning, hvilket er helt i tråd med Deres ønske.
Finally, I am an advocate of setting up some kind of scoreboard for redundant legislation.
Endelig er jeg tilhænger af oprettelsen af en resultattavle for overflødig lovgivning.
My party is a firm advocate of this.
Mit parti er en stor tilhænger af dette.
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Jeg opfordrer til en gennemsigtig, solidarisk og effektiv udviklingspolitik.
Some Members here advocate opening up to competition.
Nogle af Europa Parlamentets medlemmer gør sig til fortalere for liberalisering.
Surely you don't advocate that, do you, sir?
Det er De vel ikke fortaler for, sir?
Advocate for respect of personal dignity, for justice and peace, which sadly our administration has not been doing.
Tale for respekt for personlig værdighed, retfærdighed og fred, hvilket vores regering sørgeligt nok ikke har gjort.
And that level of complacency means they don't feel the need to advocate for that culture.
Og den selvtilfredshed medfører, at de ikke føler noget behov for at forfægte den kultur.
This will certainly be the guideline that my government for one will advocate for the Charter of Fundamental Rights.
Det vil min regering helt sikkert bestræbe sig på at få medtaget i charteret for grundlæggende rettigheder.
My colleagues and myself advocate a two pronged strategy.
Hutton. (EN) Fru formand, det glæder mig meget at se Dem på formandsstolen.
There are bound to be people among those who advocate aid who do so for political motives.
Jeg er glad for at have fået lejlighed til at fremsætte det par bemærkninger, som jeg har fremsat.
All that has changed is the fact that the programmes now advocate coordinated action for this capital.
Den eneste forskel til i dag er, at programmerne nu støtter en koordineret aktion for denne kapital.
So I can believe that people who advocate for limiting general purpose computers will find receptive audience for their positions.
Derfor mener jeg at folk Hvem går ind for at begrænse generelle formål computere vil finde receptiv publikum til deres holdninger.
The UK, for example, is a leading advocate of the view that market forces offer the best hope for progress.
Det Forenede Kongerige, som har en overvægt af højproduktive store brug, har især protesteret.
The positions we advocate have nothing to do with subversion.
Vores aktiviteter har absolut intet at gøre med nedbrydning.
In connection with such bilateral agreements which we advocate in our motion for a resolution, it must be
Dette er absolut ikke tilfældet med RGØB. RGØB kan ikke forhandle bindende på sine medlemmers vegne.
Those who advocate free trade in production and protectionism in marketing are giving a recipe for budgetary dynamite.
Man må skære lidt ned på de udgifter, der kan vente til næste måned, men faste udgifter som husleje må man betale.
Origin EU is then a symbol for quality and I therefore advocate backing Amendments Nos 60 and 61.
Produceret i EU står så for kvalitet, og jeg slår derfor til lyd for at støtte ændringsforslag 60 og 61.

 

Related searches: Advocate - Advocate For - Brand Advocate - Advocate General - Devil's Advocate - Health Advocate - Strong Advocate - Judge Advocate - Advocate Against - Advocate That -