Translation of "aesthetic" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Aesthetic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The point about the art trade is that it disseminates aesthetic values and aesthetic messages.
Ved handel med kunstværker er det vigtigste at sprede de æstetiske værdier og æstetiske budskaber.
A woman's view is seldom aesthetic.
En kvindes synspunkt er sjældent æstetisk.
It is a delicate art. Purely aesthetic. Poetry of motion.
Det er en kunstart, en æstetisk og poetisk måde at bevæge sig på.
(iv) the cultural, aesthetic, scientific and educational value of the area
iv) områdets kulturelle, æstetiske, videnskabelige og pædagogiske værdi
We can leave the aesthetic judgments to the writers and the speakers.
Vi kan lade skribenterne og talere om at dømme æstetisk.
1. an ability to create architectural designs that satisfy both aesthetic and technical requirements,
1. faerdighed i at udforme arkitektoniske projekter, hvorved der tages hensyn til baade aestetiske og tekniske krav,
So that we can stop compartmentalizing form, function and aesthetic, and assigning them different values.
Så vi kan holde op med at opdele form, funktion og æstetik og i stedet tildele dem andre værdier.
It wasn't constructed for aesthetic value but to warn young fools to get into shelter.
Det er ikke meningen, den skal lyde smukt, men advare folk.
It isn't often we have the aesthetic pleasure of seeing Mrs. Chandler dance. It's a pity you stopped.
Det er en sjælden fornøjelse at se Mrs. Chandler danse.
And then there's an authoritarian aesthetic to which a Chinese director is more likely to stay faithful, writer Star River argued
Og så findes der en autoriativ æstestik, som en kinesisk instruktør er mere tilbøjgelig til at være tro imod, argumenterede forfatteren Star River.
What these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster.
Det disse folk gjorde, da de syntetiserede lykke, er, at de virkelig, virkelig ændrede deres følelsesmæssige, hedonistiske, æstetiske reaktioner på denne plakat.
CONSCIOUS OF the ever growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural, recreational and economic points of view
I BEVIDSTHEDEN OM den stedse voksende værdi af den vilde fauna og flora ud fra æstetiske, videnskabelige, kulturelle, fritidsmæssige og økonomiske synsvinkler,
And even at this point, I started to move away from the need to replicate human ness as the only aesthetic ideal.
Og på det tidspunkt begyndte jeg at bevæge mig væk fra trangen til at genskabe det menneskelige som det eneste skønhedsideal.
What if we made aesthetic judgments about animals, and only the ones we thought were cute were the ones that we could study?
Hvad hvis vi foretog æstetiske vurderinger om dyr, og de eneste vi syntes var søde, var de eneste vi kunne studere?
Indeed, in this very field of continuing education, and training of the aesthetic awareness etc., the Council of Europe has done a great deal.
Jeg har truffet denne beslutning efter at have investeret en hel del arbejde og energi i dette spørgsmål, under hensyntagen til samtlige dis ponible fakta, for at nå til denne rette konklusion.
There was even, I think, a touch of Shak espeare in what he was saying, and I am genuinely grateful for the aesthetic pleasure which it gave us.
På det område er der endnu mange ukendte faktorer. Jeg vil om lidt sige noget mere om det.
However, they are property rights sui generis because they indirectly recognise the importance of aesthetic values while, at the same time, awarding artists a sort of honorary tax.
Men der er tale om en ejendommelig formueret, for gennem den anerkender man de fortrin, som de æstetiske værdier har, og samtidig giver den en slags æresbevisning til ophavsmændene af kunstværkerne.
The committee naturally agreed that European films are an educational and cultural vehicle and have a huge impact on the social and aesthetic values of the European public.
I udvalget herskede naturligvis den fælles opfattelse, at den europæiske film er en undervisnings og kulturinstitution, som har en væsentlig indflydelse på den europæiske offentligheds sociale og æstetiske værdier.
You can't go writing a light, fluffy script for a game with a gothic horror aesthetic (...well... actually, that could be pretty awesome...) you get what I mean, though.
Du kan ikke bare skrive et lyst, blødt manuskript til et spil med et uhyggeligt udseende. (...Tja...det kunne faktisk være ret sejt...) Du forstår nok godt, hvad jeg mener.
I see civil society not as a trinket, something mundane, a purely aesthetic necessity I see it as a real, genuine resource in democratic terms, to which Parliament wants to give a say.
Jeg betragter ikke det civile samfunds inddragelse som en nødvendighed, udelukkende fordi det skal tage sig godt ud, men som en reel og ægte demokratisk ressource, og det er denne ressource, som Parlamentet ønsker at bidrage til.
Whereas, in respect of the criteria to be applied in determining whether or not a computer program is an original work, no tests as to the qualitative or aesthetic merits of the program should be applied
de kriterier, der skal laegges til grund for at afgoere, om et edb program er et originalt vaerk eller ej, skal ikke omfatte afproevning af edb programmets kvalitetsmaessige eller aestetiske vaerdi
Mr President, I apologize for the aesthetic drawbacks of this speech, but it seemed to be more important that I should give the facts to the Parliament quickly than that I should make an elegant discourse.
Hr. formand, jeg beder om undskyldning for de æstetiske mangler ved denne tale, men det forekom mig vigtigere at overbringe Parlamentet kendsgerningerne hurtigt end at holde en elegant tale.
AWARE of the economic, social, cultural and recreational benefits accruing from the taking of certain species of migratory waterbirds and of the environmental, ecological, genetic, scientific, aesthetic, recreational, cultural, educational, social and economic values of waterbirds in general
SOM ER KLAR OVER de økonomiske, sociale, kulturelle og rekreative fordele, der følger af udnyttelsen af visse arter af migrerende vandfugle, og over den miljømæssige, økologiske, genetiske, videnskabelige, æstetiske, rekreative, kulturelle, pædagogiske, sociale og økonomiske værdi, vandfugle har i almindelighed,
(16) Whereas no criterion other than originality in the sense of the author's intellectual creation should be applied to determine the eligibility of the database for copyright protection, and in particular no aesthetic or qualitative criteria should be applied
(16) kun det krav om originalitet, der gælder for ophavsmandens intellektuelle frembringelse, må anvendes for at afgøre, om en database kan beskyttes ophavsretligt, og navnlig må der ikke foretages en vurdering af databasens kvalitet eller dens æstetiske værdi
(a) where the award is made to the economically most advantageous tender, various criteria relating to the contract for example, quality, technical merit, aesthetic and functional characteristics, technical assistance and after sales service, delivery date, delivery period or period of completion, price or
a) når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, forskellige kriterier, der varierer efter aftalen, f.eks. kvalitet, teknisk værdi, æstetisk og funktionsmæssig værdi, kundeservice og teknisk bistand, leveringsdato og leveringstid eller færdiggørelsestid, pris
(b) or, when award is made to the most economically advantageous tender, various criteria according to the contract in question e. g. price, delivery date, running costs, cost effectiveness, quality, aesthetic and functional characteristics, technical merit, after sales service and technical assistance.
b) eller, naar tildelingen sker paa grundlag af det oekonomisk mest fordelagtige bud, forskellige kriterier, som varierer alt efter det paagaeldende indkoeb f. eks. pris, leveringstid, driftsomkostninger, rentabilitet, kvalitet, aestetisk og funktionsmaessig karakter, teknisk vaerdi, kundeservice og teknisk bistand.
For a transitory, enchanted moment man must have held his breath in the presence of this continent, compelled into an aesthetic contemplation he neither understood nor desired, face to face for the last time in history with something commensurate to his capacity for wonder.
For et flygtigt, fortryllet øjeblik menneskeheden må have holdt vejret i forekomsten af dette kontinent, tvunget ind i en æstetisk kontemplation som han hverken forstod eller forstod, ansigt til ansigt for den sidste gang i historien med noget som kan jævnføres med han kapacitet for forundring.
Nevertheless, also for personal reasons, which are much more symbolic or aesthetic, if you like, Mr President, I have preferred not to participate in the determination of an approach which will undoubtedly serve as a basis for the position taken by Parliament' s delegation in the Convention.
Jeg har dog, også af personlige årsager, som har meget at gøre med det symbolske, og, om De vil, med æstetikken, hr. formand, foretrukket ikke at deltage i fastlæggelsen af en fokusering, som utvivlsomt vil tjene som grundlag for Parlamentets delegations beslutningstagning i dette konvent.
(a) the most economically advantageous tender, involving various criteria depending on the contract in question, such as delivery or completion date, running costs, cost effectiveness, quality, aesthetic and functional characteristics, technical merit, after sales service and technical assistance, commitments with regard to spare parts, security of supplies and price or
a) naar tildelingen sker paa grundlag af det oekonomisk mest fordelagtige bud forskellige kriterier, der varierer efter kontrakten, f. eks. leverings eller udfoerelsesfrist, driftsomkostninger, rentabilitet, kvalitet, aestetisk og funktionsmaessig vaerdi, teknisk vaerdi, kundeservice og teknisk bistand, forpligtelser med hensyn til reservedele, leveringsgaranti og pris
The tender offering the best value for money shall be the one with the best price quality ratio, taking into account criteria justified by the subject of the contract such as the price quoted, technical merit, aesthetic and functional characteristics, environmental characteristics, running costs, profitability, completion or delivery times, after sales service and technical assistance.
Det økonomisk mest fordelagtige bud er det, der frembyder den bedste kombination mellem kvalitet og pris, under hensyntagen til kriterier, der er begrundet i aftalens genstand, som f.eks. pris, teknisk værdi, æstetiske og funktionelle kvaliteter, miljømæssige karakteristika, driftsomkostninger, leverings eller færdiggørelsesfrist, kundeservice og teknisk assistance.
In the deep sea we are gradually discovering that there are new forms there are new creatures there are new resources there are things of interest there are things of aesthetic value there are things of economic value and if we do not take care of these things, then perhaps they will be lost for ever not just to us but also to future generations.
På trods af disse to faktorer, som vi kun har ringe kontrol over, ønsker jeg at fremsætte følgende forslag til, hvad vi først og fremmest bør gøre i vor egenskab af udvalg for budgetkontrol og dernæst i vor egenskab af Parlament.

 

Related searches: Aesthetic - Aesthetic Appeal - Aesthetic Design - Aesthetic Appearance - Aesthetic Medicine - Aesthetic Value - Aesthetic Surgery - Aesthetic Pleasure - Aesthetic Experience - Aesthetic Sense -