Translation of "aesthetics" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Aesthetics - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Uncle Joachim had an eye for aesthetics.
Onkel Joachim havde sans for æstetik.
Often, we had to pull things out as a result because of timing or aesthetics or whatever.
Ofte har vi været nødt til at fjerne ting som et resultat af dårlig timing eller æstetik og hvad ved jeg.
So some people go to places like Shanghai but most go to the squatter cities where aesthetics rule.
Så nogle folk tager til steder som Shanghai, men de fleste tager til slumbyer hvor æstetikken regerer.
One of the most confusing traits of extremist Russian nationalists is their apparent obsession with Nazi symbols and aesthetics.
Et af de mest forvirrende træk ved ekstremistiske russiske nationalister er deres åbenlyse besættelse af nazistiske symboler og nazistisk æstetik.
How does that influence your study of choosing because that's an activity that for most people is associated with visual inputs like aesthetics and color and so on?
Hvordan påvirker det dit studie om valg fordi det er en aktivitet der for de fleste mennesker er associeret med visuelle input som æstetik og farve og så videre?
It is to be located on top of older archaeological remains, thereby endangering both the remains in question and the aesthetics of the whole area and the vista leading up to the world renowned sacred rock and the Parthenon.
Det er en trussel for disse mindesmærker og for hele områdets æstetik og udsigten til den verdensberømte klippe med Parthenon.
The jury members , who represented all the EU Member States except Denmark ( Danmarks Nationalbank did not propose an expert because Denmark had decided not to join the euro area ) , assessed the designs on the basis of various criteria creativity , aesthetics , functionality , public perception , gender equality and avoidance of national bias .
Jurymedlemmerne kom fra alle EU lande undtagen Danmark ( Danmarks Nationalbank sendte ingen ekspert , fordi Danmark havde valgt ikke at indføre euroen ) , og de vurderede de indsendte design ud fra følgende kriterier kreativitet , æstetik , funktionalitet , offentlighedens opfattelse og ligestilling mellem kønnene . De kontrollerede endvidere , at designene ikke udviste national bias .
In fact they invented athletics, which is a way of pushing back the limits of human capacity, but they also invented aesthetics, that is to say the appreciation of the beautiful, which also provides an opportunity to increase the scope of man's skills by comparison with those of the gods.
Det formindsker naturligvis på ingen måde betydningen af en erklæring om dette Parlaments holdning i forbindelse med international fred og samarbejde, og jeg er ikke i tvivl om, at den tale, det ærede medlem holdt, og andre med ham, vil få indflydelse på den debat om De olympiske Leges fremtid, der nu finder sted.

 

Related searches: Facial Aesthetics - Design Aesthetics - Medical Aesthetics - Visual Aesthetics - Relational Aesthetics - Refined Aesthetics - High Aesthetics - Enhanced Aesthetics - Sense Of Aesthetics - Media Aesthetics -