Translation of "afresh" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Afresh - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We'll start afresh.
Vi begynder på en frisk.
Each interruption shall start time running afresh.
Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra.
Each interruption shall start time running afresh.
Forældelsesfristen løber på ny efter hver afbrydelse.
Each interruption shall start time running afresh.
Efter enhver afbrydelse loeber en ny foraeldelsesfrist .
This aid need not, therefore, be considered afresh.
Denne støtte skal derfor ikke vurderes på ny.
Perhaps now is the time to look at this afresh.
Måske er tiden inde til at se på dette med nye øjne.
We must turn over a new leaf and strike out afresh.
Hvad sker der egentlig? Matematisk kan det ikke forklares.
Every day is a new beginning take a deep breath and start afresh.
Hver dag er en ny begyndelse tag en dyb indånding, og start på en frisk.
The steps already taken in Scotland will be looked at afresh in England.
De skridt, der allerede er blevet foretaget i Skotland, vil blive overvejet på ny i England.
Bournias freedom of movement afresh on the juridical basis provided by the Community Treaties.
Rogalla gerne komme med en del kritiske bemærkninger, og jeg skal koncentrere mig om tre.
Jews are very interested in forgiveness and how we should start anew and start afresh.
Jøder er meget interesserede i tilgivelse, og hvordan vi skal starte på ny og starte forfra.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
Vi skal starte på en frisk og bringe opbygningen af Europa tilbage på rette spor.
The time limits in force shall begin afresh as from the day on which proceedings are resumed.
De løbende frister begynder atter at løbe på den dag, på hvilken sagsbehandlingen genoptages.
It is a problem which we encounter afresh every year and which is now becoming rather bizarre.
For det fjerde Hvorledes er Kommissionens seneste skøn for det danske bidrag gennem told, afgifter og momsbidrag for 1986, 1987, 1988 og 1989?
My flesh is clothed with worms and clods of dust. My skin closes up, and breaks out afresh.
Mit Legeme er klædt med Orme og Skorpe, min Hud skrumper ind og væsker.
We shall make it our business to see that this matter is brought afresh before the new Parliament.
Vi vil medvirke til, at denne sag igen forelægges i det nye Parlament.
Thus, our House should affirm afresh its resolve to accomplish Spain and Portugal's accession on 1 January 1986.
For så vidt angår de økonomiske følger af medlem skabet for Spaniens og Portugals befolkning, er Grækenland et troværdigt eksempel.
So far I have not heard anyone say we must get rid of the whole thing and start afresh.
Hidtil har jeg ikke hørt nogen sige, at alt det dér skulle væk, og at der skulle begyndes helt forfra.
The Council will discuss the matter afresh in the light of the Opinion which the European Parliament is to deliver.
Rådet vil på ny drøfte dette udkast på .baggrund af den udtalelse, Parlamentet skal afgive.
But is this possible? We first risk destroying to start afresh, with a view to making technical progress in the desert!
Vi kræver, at den afghanske modstandsbevægelse op når folkeretlig anerkendelse.
The fear is that the momentum has been lost and the American negotiators will change and we start afresh in May.
Vi har nok desværre mistet fremdriften i forhandlingerne, så vi starter forfra til maj.
Obviously, we could not we cannot accomplish such a process without going right back to grass roots and starting completely afresh.
Derfor er det klart, at vi kun kunne og kun kan gennemføre en sådan proces, hvis vi virkelig starter fra bunden på alle områder og tager hvert enkelt aspekt op igen.
The amount of pension may at any time be calculated afresh if there has been error or omission of any kind.
Pensionsydelser kan ved fejlagtig eller mangelfuld beregning uden hensyn til arten heraf til enhver tid reguleres.
We hope the Commission and Council in their proposals for the 1989 budget later this year will look afresh at this question.
Det drejer sig om en betænkning, hr. formand, der effektivt forsvarer Europa Parlamentets beføjelser i forbindelse med de kommissionsforslag, som er under behandling i Rådet.
Since substantial changes are involved, the Commission has suggested to the Council that Parliament and the Economic and Social Committee be consulted afresh.
Da det drejer sig om væsentlige ændringer, har Kommissionen foreslået Rådet, at det igen hører Europa Parlamentet samt Det økonomiske og sociale Udvalg.
I hope that the governments of the Union look afresh at the results of the Convention when the Intergovernmental Conference begins its work.
Jeg håber, at Unionens regeringer vil se på resultaterne af konventet endnu en gang, når regeringskonferencen begynder sit arbejde.
It is essential that farmers should know, if they wish to invest afresh, that the time has now come to convert to new systems.
Det fjerde punkt er, at det er fundamentalt for det britiske retssystem, at regeringen ikke giver pålæg eller griber ind i politiets daglige arbejde.
The procedures for the exercise of these implementing powers conferred on the Commission were laid down afresh in the Council Decision of June 1999.
De nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, blev reguleret på ny ved Rådets beslutning fra juni 1999.
If, as is rumoured, the Council rejects Article 3, I would strongly urge you, Mr Monti, to withdraw your entire proposal and start afresh.
Hvis Rådet, som der er rygter om, afviser artikel 3, vil jeg stærkt opfordre Dem, hr. Monti, til at trække Deres samlede forslag tilbage og starte på en frisk.
But there is no need to initiate the administrative procedure afresh when the relevant provisions of two consecutive legislative acts are not substantially different.
Det er imidlertid ikke nødvendigt at indlede en ny procedure, når bestemmelserne i to på hinanden følgende retsakter ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden.
Only few Member States have the annual information needed to carry out a full recalculation of the output of owner occupied dwellings each year afresh.
Kun få medlemsstater råder over tilstrækkelige årlige data til hvert år at foretage nye fuldstændige beregninger af ejerboligernes produktion.
If they shall fall away, to renew them again unto repentance seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
da de igen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot.
Would the President in Office of the Council under take to look afresh at this situation in the light of some of the more encouraging remarks which he made
Jeg kan forsikre Dem for, hr. formand, at hvis der er nogen, der på nuværende tidspunkt er klar over det, så er det mig, især i betragtning af den opgave, der er pålagt mig i Mellemøsten.
The problems of majority voting and those other articles causing such problems must be looked at again and afresh, but first let us get this Community moving forward once more !
Problemet om flertalsafstemning og de andre artikler, der volder sådanne vanskelig heder, må man se på igen og med friske øjne, men lad os først få fremgang i Fælles skabet en gang til.
In the Commission, we naturally gave serious consideration to the suggestion put forward by the Com mittee on Budgets that we could start afresh and sub mit a new proposal.
Cot (S), formand for budgetudvalget. (FR) Hr. for mand, jeg vil gerne takke kommissær Christophersen for hans udtalelse.
I should like to ask the Commissioner for this point to be considered afresh in future negotiations, because I think there are objective criteria justifying the inclusion of the Basque
Jeg vil anmode kommissæren om, at man ved fremtidige forhandlinger tager dette punkt op på ny, for jeg mener, at der findes objektive kriterier, der berettiger Baskerlandet til at få del i denne støtte.
We therefore consider that this motion for a resolu tion should be discussed afresh in Committee, so as to enable everyone to give the matter further consideration and reach a compromise.
Arndt (S). (DE) Jeg har endnu et spørgsmål, hr. formand hr. Nord går imod, at betænkningen henvises til udvalget og først behandles på næste mødeperiode.
Had this amendment been adopted in its initial version, it might have started to deal the cards afresh, but the idea was rejected by the majority of the Committee on Budgets.
Vedtagelsen af dette ændringsforslag i den oprindelige udgave kunne have været begyndelsen til en ændring af situationen, men et flertal i Budgetudvalget forkastede denne tanke.
According to the bank, a core capital ratio of ... of the risk items and hence core capital of around EUR ... , which would have to be provided afresh by BGB are necessary.
Ifølge banken kræver dette en kernekapitalprocent på ... af risikopositionerne og dermed en kernekapital på ca. ... EUR, som BGB vil skulle fremskaffe.
In the event of withdrawal, the status may be granted afresh to the part of territory in question in accordance with the same procedure only after a period of not less than
Ved tilbagekaldelse kan status for den paagaeldende omraadedel genoprettes efter samme fremgangsmaade, men tidligst
We have the problem of establishing budgetar)' balance between agricultural and other Community spending, and, lastly, the problem of the Community's own resources which needs to be examined afresh, analyzed and correctly solved.
Dette er ikke nogen påholdende indstilling til en vigtig fællesskabspolitik, men et krav om at få noget for pengene.
If we change the English version as well, Mr President, we will have to start the debate afresh and, seeing as your plane leaves at 4.30 this afternoon, this does not seem appropriate.
Hr. formand, hvis man også ændrer den engelske sprogudgave nu, får vi en ny debat, og i betragtning af, at De skal nå et fly kl. 16.30, mener jeg bestemt ikke, at det ville være rigtigt at gøre dette.
It is not because the rich are now becoming poorer but because these questions are being posed afresh in the Union consequently cohesion policy will gain a new and even more important task.
Ikke fordi de rige bliver fattigere, men fordi der rejses nye spørgsmål i Unionen vedrørende kohæsionspolitikken, som hermed får en ny og endnu vigtigere opgave.
I hope that now we have achieved enough to begin discussions afresh on another footing, to achieve an agricultural policy covering not only growth of production but also the improvement of farms and the interests of farmers.
Vi erkender imidlertid, at enhver tilpasning af politikken vil betyde omkostninger i forbindelse med en strukturomlægning, og disse omkostninger må vi afholde af hensyn til de langsigtede fordele for land brugspolitikken.
Second, we should try at a lower level because we do not wish to finance everything ourselves to reach local authorities and to transform cities, where they are really being planned afresh for reasons of road safety.
For det andet Vi bør på det lavere plan da vi jo ikke ønsker at finansiere det hele selv forsøge at finde de lokale institutioner og også omdanne byer, hvor de virkelig af trafiksikkerhedsmæssige grunde nyplanlægges.

 

Related searches: Afresh - Start Afresh - Begun Afresh - Starting Afresh - Run Afresh - To Look Afresh - Life Afresh - Starting A Life Afresh - You Afresh - Completely Afresh -