Translation of "aging society" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Aging - translation : Aging society - translation : Society - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

the aging process)
I ain't aging you.
Jeg er ikke din fjende.
He's an expert in aging.
Han er en ekspert i aldring.
Now, I'm an aging hippie.
Jeg er nu en aldrende hippie.
Three aging one, that right?
Tre imod én, ikke sandt?
I don't want to romanticize aging.
Jeg vil ikke romantisere det at blive gammel.
So, if there is nothing you can do to slow your aging or stop your aging, what am I doing here?
Så hvis der er intet man kan gøre for at bremse eller stoppe aldring, hvad laver jeg så her?
What is the appropriate new metaphor for aging?
Hvad ville være en passende ny metafor for at ældes?
Has gone and left a bitter, aging mask.
Er væk... og har efterladt en bitter, aldrende maske.
There was only three witnesses aging Tom Keefer.
Der var kun tre vidner mod Tom Keefer.
That really has to do with our aging population.
Det har virkelig noget at gøre med vores aldrende befolkning.
They was always aging me and they still is.
De er stadig efter mig.
So why should we be interested in aging at all?
Så hvorfor ville vi være interesseret i at aldring overhovedet?
I hope Lov don't hold no hard feeling aging me.
Jeg håber ikke, at Lov bærer nag.
These fingers is always awarring and atugging, one aging t'other.
Disse to fingre strides altid.
You are an aging you, with no prospect .. no skills, no character.
Du er ved at blive gammel, har ingen udsigter... ingen uddannelse, ingen karakter
Long term stability (aging) less (better) than 1 10 11 month or
Langtidsstabilitet (ældning) mindre (bedre) end 1 10 11 måned eller
Potentially, this means that we could halt aging or maybe even reverse it.
Potentielt, betyder dette at vi kunne stoppe aldring eller måske endda omvende den.
Ralph Summers, matinee idol of Mother's Day. Now an aging, overweight barmaid fancier.
Ralph Summers, tidligere matinéidol nu en aldrende, overvægtig barpigejæger.
The National Institute on Aging actually gave us a questionnaire to give these centenarians.
The National Institute on Aging gav os faktisk et spørgeskema vi skulle give disse gamle mennesker.
They put their families first, take care of their children and their aging parents.
De prioriterer familien frem for andet, de tager sig af sine børn og sine aldrende forældre.
So for example, there is the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe.
Så her er for eksempel Survey of Health, Aging and Retirement in Europe.
the active participation by the Commission at the World Assembly on Aging, held in Vienna
Kommissionens aktive deltagelse i verdensforsamlingen for ældre, der blev afholdt i Wien
The second myth is, there are treatments that can help slow, reverse, or even stop aging.
Den anden myte er, at der er behandlinger, som kan hjælpe med at sænke, vende, eller tilmed stoppe aldring.
Has to be mentioned also for 1982 our active participation to the World Assembly on aging.
For året 1982 bør endvidere nævnes vor aktive deltagelse i verdensmødet om at blive gammel (World Assembly on aging).
The Westhoek population is aging, and that makes for a relatively low level of youth unemployment.
Gennemsnitsalderen for befolkningen i Westhoek stiger, og dermed er ung domsarbejdsløsheden for lav.
I came in a subtle, aging widower. With the rest of my days laid out. Really?
Jeg kom som en fin, ældre enkemand med fremtiden lagt i faste rammer.
Now they weren't willing to wait a year or 10 years no one wants an aging celebrity.
Nu var de ikke villige til at vente et år eller 10 år ingen vil have en aldrende kendis.
It is, I think, one of the most encour aging features of this Parliament's life, Mr President.
Det er efter min mening et af de mest opmuntrende træk ved Parlamentets udvikling, hr. formand.
Cell research can also contribute to the understanding of the aging process and of certain abnormal cell mutations.
På denne måde ville man i virkeligheden nedskære de egentlige investeringer med en tredjedel.
aging director of BRI as lamenting the fact that, I quote, 'industrial enterprises have turned themselves into banks'.
bevæge sig, og de europæiske chauffører og den euro pæiske befolkning spørger om, hvad i alverden der sker. Så derfor, hr. kommissær, kunne vi ikke fa et særskilt dokument om stigningen på 40 i antallet af tilladelser udelukkende for 1987 og det meget, meget snart?
I'm very busy. Hey, Captain... somebody told mejust now... they thought that you believed Tom Robinson's story aging ours.
Hej, Kaptajn... ..der var nogen, der lige fortalte mig... ..at de mente, at du troede på Tom Robinson's historie og ikke vores.
Information society Digital Economy and Society
Informationssamfundet den digitale økonomi og det digitale samfund
He's just an aging mortal with really bad knees, and maybe he's never going to ascend to that height again.
Han er blot en aldrende dødelig med virkeligt dårlige knæ og måske vil han aldrig stige til den højde igen.
The information society is the chaos society.
Et informationssamfund er et kaossamfund.
A society incorporated under the Society Act, R.S.B.C.
Undersøgelser af offentlige hensyn og behov finder anvendelse på nogle delsektorer af godstransport inden for provinsen.
Society
Rekreation
I very much resonate with what you're saying, because it seems to me that the problem with getting people interested in doing anything about aging is that by the time aging is about to kill you it looks like cancer or heart disease or whatever. Do you have any advice?
Det du siger giver utrolig meget genlyd hos mig, fordi det virker på mig til at problemet med at få mennesker interesseret i at gøre noget ved aldring er, at over tid vil aldring slå en ihjel, det ligner kræft eller hjerteproblemer eller noget andet.
And just for kicks we ran his picture through the balding, aging and weight gain software to see how he would look.
Og bare for sjov skyld prøvede vi hans ansigt på skaldnings, aldrings og fedme software, for at se hvordan han ville se ud.
A society without children is a society in decline.
Dette gælder selvfølgelig også for de effektive landmænd og deres straf .
That's why a 65 year old person is aging at a rate of about 125 times faster than a 12 year old person.
Det er derfor en 65 årig person ældres ved en hastighed som er 125 gange hurtigere end en 12 årig.
Greek society is a freedom loving, democratic and spontaneous society.
Det græske samfund er et frihedselskende, demokratisk og spontant samfund.
Civil society represents a hope of achieving a civilised society.
Det civile samfund udgør et håb for at opnå et civiliseret samfund.
Society Islands
Society øerne
For society?
For samfundet?

 

Related searches: Aging Society - An Aging Society - Aging Of The Society - Shrinking And Aging Society - Rapidly Aging Society - Transformation Of Society Society - Society To Society - Aging - Aging Population - Aging Report -