Translation of "air quality" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Air quality - translation : Quality - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

AIR QUALITY
LUFTKVALITET
air quality
naturbeskyttelse, herunder bevarelse og beskyttelse af biologisk og landskabsmæssig mangfoldighed
Air Quality
Nationale emissionslofter som fastsat i den oprindelige Göteborgprotokol af 1999 angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen skal finde anvendelse inden ti år efter denne aftales ikrafttræden.
air quality
udvikling og fremme af turisme, der omfatter den lokale befolkning, og andre typer turisme på en bæredygtig måde.
air quality
luftkvalitet
Air quality
Tidsplan De nævnte bestemmelser i direktiv 2008 50 EF gennemføres senest 7 år efter denne aftales ikrafttræden.
Data quality objectives and requirements for air quality models
Datakvalitetsmål og krav til luftkvalitetsmodeller
air quality and atmospheric emissions,
luftkvalitet og emission af luftforurenende stoffer
assessment of ambient air quality,
vurdere luftkvaliteten
Assessment of ambient air quality
Vurdering af luftkvaliteten
Improvement of ambient air quality
Forbedring af luftkvaliteten
Requirements for air quality models
Krav til luftkvalitetsmodeller
Preliminary assessment of ambient air quality
Foreløbig vurdering af luftkvaliteten
V. Reference air quality modelling techniques
V. Referencemodelleringsteknikker for luftkvalitet
I asked for an air quality check in January.
Jeg anmodede om en kvalitetskontrol af luften i januar.
Establishment of a system for assessing ambient air quality in relation to air pollutants (Article 4)
forbud mod anvendelse af fuelolie og gasolie ved landbaseret anvendelse med et svovlindhold, der ligger over de fastsatte grænseværdier (artikel 3, stk. 1 medmindre der gælder undtagelser som anført i artikel 3, stk. 2 og artikel 4, stk. 1)
Air quality is an obvious thing to anyone who breathes.
Luftkvalitet er indlysende for alle der trækker vejret.
Air quality in Europe has improved considerably in recent years.
Luftkvaliteten i Europa er forbedret betydeligt i de senere år.
The study also assessed present day air quality in Athens.
Undersøgelsen vurderede også den aktuelle luftkvalitet i Athen.
We cannot present a credible case for the improvement of outside air quality unless we demonstrate a clear commitment to improving the quality of indoor air.
Når man nemlig taler om udeluft, bør det, hvis vi vil bevare vores troværdighed, også siges klart, at vi også vil arbejde for området indeluft.
The reciprocal exchange shall cover the air pollutants listed in Annex I to the Directive on air quality.
Den gensidige udveksling omfatter de luftforurenende stoffer, der er anført i bilag I til direktivet om luftkvalitet.
a proposal for a directive on air quality sundards for lead,
i form af et forslag til direktiv om blyindholdet i luften,
current air quality, trends and projections up to and beyond 2015
den aktuelle luftkvalitet samt tendenser og fremskrivninger til 2015 og senere
Establishment of a system for assessing ambient air quality in relation to air pollutants (Articles 5, 6 and 9)
etablering af et system for oplysning af offentligheden (artikel 26)
That programme recommends the establishment of long term objectives on air quality.
Programmet anbefaler, at der opstilles langsigtede mål for luftkvalitet.
The said programme recommends the establishment of long term air quality objectives.
Programmet anbefaler, at der opstilles langsigtede luftkvalitetsmålsætninger.
Why has it taken so long to get that air quality check?
Hvorfor tager det så lang tid at få foretaget den kvalitetskontrol?
establishment of an assessment regime with appropriate criteria for assessing ambient air quality in relation to air pollutants (Article 4)
Tidsplan Disse bestemmelser i direktivet gennemføres inden syv år efter denne aftales ikrafttræden.
4. all the air quality limit values applicable will be taken into account.
4 . at alle gaeldende graensevaerdier for luftkvalitet er taget i betragtning .
(b) the use of other techniques for assessing ambient air quality, particularly modelling
b) anvendelse af andre metoder til luftkvalitetsvurdering, bl.a. modellering
(a) current air quality and trends up to and beyond the year 2010
a) den nuværende luftkvalitet og dens udvikling indtil og efter 2010
We can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
Vi kan godkende ændringsforslag 7 om strengere krav til bevarelse af luftkvaliteten.
The Member States involved shall provide the Commission with data on ambient air quality for the area in question a well as the predicted effects on air quality of the measures proposed.
Den berørte medlemsstat forelægger Kommissionen oplysninger om den udendørs luftkvalitet i det pågældende område og de påtænkte foranstaltningers forventede indvirkning på luftkvaliteten.
(f) on air quality, development and implementation of the measures in Article 5 in the transport, industry and energy sectors should be compatible with and contribute to improvement of quality of air.
f) på luftkvalitetsområdet bør udviklingen og gennemførelsen af de foranstaltninger i transport , industri og energisektoren, der er omhandlet i artikel 5, være forenelige med og bidrage til forbedring af luftkvaliteten.
The Commission has already taken action to combat air pollution by laying down mea sures on air quality and emission levels.
Kommissionens allerede gennemførte aktioner til bekæmpelse af luftforurening angår fastsættelse af forholdsregler, som både virker på immissionssiden og på emissionssiden.

 

Related searches: Air To Air Air Conditioner - Air To Air - Air-to-air Refuelling - Air To Air Cooler - Air-to-air Heat Exchanger - Air-to-air Intercooler - Use A Properly Fitted, Air-purifying Or Air-fed Respirator C - Air-to-air Refueling - Air-to-air Missile - Air To Air Heat Pump -