Translation of "allied" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Allied - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Allied Plating.
Allied Plating.
Thirdly, a call to the president in office not allied forces, Mr President in Office, not allied forces!
For det tredje en anmodning til rådsformanden ikke allierede styrker, hr. rådsformand, ikke allierede styrker!
280 Printing, publishing and allied industries
280 Trykkeri og forlagsvirksomhed samt beslægtet industri
The distance is allied with the shooter.
Afstanden er allieret med skytten.
Products of the Chemical or Allied Industries
Et skift fra underposition 8305.90, uanset om der også er et skift fra enhver anden position, forudsat at værdien af materialer uden oprindelsesstatus henhørende under underposition 8305.90 ikke overstiger 50 procent af produktets transaktionsværdi eller pris ab fabrik.
Other wastes from chemical or allied industries
Af folier af celluloseregenerater
Other wastes from chemical or allied industries
Anden aminoplast
Other wastes from chemical or allied industries
Af andre polymerer af vinylklorid
Other wastes from chemical or allied industries
Polyamid 6, 11, 12, 6,6, 6,9, 6,10 eller 6,12
For instance, a hugely important allied power,
For eksempel var en meget vigtig allieret magt,
Other wastes from chemical or allied industries
Andet affald fra kemiske og nærstående industrier
Other artistic professions, publishing and allied pro fessions.
f) Andre erhverv forbundet med kunstnerisk virksom hed, udgivervirksomhed o.l.
Allied forces are still making progress in Belgium...
De allierede rykk er stadig frem i Belgien.
AGC Matov allied graphite carbon GmbH, Berlin, Germany.
AGC Matov allied graphite carbon GmbH, Berlin, Tyskland
Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s.
Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, i.a.n.
Federal Act Regulating High Level Allied Health Professions, BGBl.
Der kræves en tilladelse fra regeringen i forbindelse med tilbagekøb af et minedriftsområde.
SECTION VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES
Af fosfor
Preparations for electroplating for the chemical and allied industries
Rør og slanger, stive, af plast (undtagen af polymerer af ethylen, propylen og vinylklorid og undtagen sømløse, også overfladebehandlet, men ikke yderligere bearbejdet)
SECTION VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES
Halogenider og oxyhalogenider af ikke metaller
Member, National Union of Construction and Allied Trades Technicians.
Medlem af Landsforbundet af byggeteknikere og dermed beslægtede fag.
Subject Non allied status of certain EU Member States
Om Visse EU landes alliancefrihed
The Axis radio talks of allied movement near Gibraltar.
Axis radio taler om allierede gruppers bevægelser ved Gibraltar.
S VI Products of the chemical or allied industries.
A VI Produkter fra kemiske og nærstående industrier.
But not a single allied soldier shall reach the shore.
Men ikke én allieret soldat skal nå frem til disse strande.
Suppose I tell you there will be no Allied planes.
Hvis jeg nu siger, at der ikke vil være nogle allierede fly?
You'll work with NATO CIA and all allied intelligence units.
I vil arbejde sammen med NATO, CIA, og de allieredes sikkerhedstjenester.
Amendment No 5 and its allied Amendment No 30 to Article 6 are similar to Amendment No 7 and allied Amendment No 41 with which the Commission agrees.
Ændringsforslag nr. 5 og det beslægtede ændringsforslag nr. 30 til artikel 6 minder om ændringsforslag nr. 7 og det beslægtede ændringsforslag nr. 41, og Kommissionen kan tilslutte sig disse.
Residual products of the chemical or allied industries, n.e.s. (excl. waste)
Strimler af polypropylen, med klæbemiddel af ikke vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde 20 cm
President, IFCATI (International Federation of Cotton and Allied Textile Industries) 1971 1979.
Formand for Det internationale forbund af bomulds og dermed beslægtede industrier (IFCATI) 1971 1979.
It has reinforced Parliament's role in discussing defence and other allied matters.
Jeg går ikke ind for en ny etiket, når den ikke svarer til et forbedret indhold.
Under the command of General Eisenhower, Allied Naval forces supported by strong...
Under general Eisenhowers befaling har de allierede flådestyrker ...
Normally. That is to say, his car was strafed by Allied aircraft.
Hans bil blev beskudt af de allierede.
They will also have contacts with allied and with neutral and nonaligned countries.
De vil ligeledes vedligeholde kontakt med venligtsindende lande og med neutrale og udenforstående lande.
This is the sort of allied coming together that we should be seeing.
Der burde være tale om en samlet allieret indsats.
That is because that you were taken in by that verdammte Allied propaganda!
Det er, fordi De blev narret af den verdammte propaganda!
Wastes from chemical or allied industries, mainly containing organic constituents (excl. anti freeze fluids)
Restprodukter fra kemiske og nærstående industrier, hovedsagelig indeholdende organiske bestanddele (undtagen antifrostpræparater)
European Committee of Food, Catering and Allied Workers Unions within the IUF (ECF IUF)
Han talte også om afgifter, in frastrukturspørgsmål og til sidst om Det Europæiske Turistår.
At all events, the Allied forces have made a formal protest to the USSR.
I alle tilfælde har de allierede styrker sendt en formel protest til USSR.
Supreme Headquarters Of The Allied Expeditionary Force, usually called SHAEF from its initials, issued...
Den allieredes ekspeditionsstyrkes hovedkvarter, ofte kaldet SHAFE ...
Allied Intelligence learned of the projected blitz only one week before the appointed date.
De allierede fik kendskab til angrebet en uge før den aftalte dato.
In Bolshevik terms, it was a war between the Allied and German upper classes.
Ifølge bolsjevikkerne mellem de allierede og den tyske overklasse.
National Socialist Germany and the states allied with it will be the young nations...
Det nationalsozialistiske Tyskland og de med det forbundne stater bliver som ung nation...
The allied forces are fighting desperately to keep their hold on the Kasserine Pass.
Allierede styrker kæmper for at holde Kasserinepasset.
Activities allied to transport and activities other than transport coming under the following groups
Sekundær virksomhed i forbindelse med transport og anden virksomhed end transport inden for følgende grupper
Sorbitol other than of CN code 290544 or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included
Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 290544 r blandinger af naturprodukter), ikke andetsteds tariferet

 

Related searches: Allied - Allied Forces - Allied Health - Allied With - Allied Products - Allied Perils - Allied Company - Allied Powers - Closely Allied - Allied Health Professionals -