Translation of "almanac data" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation : Almanac data - translation : Data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
January 2004 data February 2004 data March 2004 data April 2004 data May 2004 data June 2004 data July 2004 data August 2004 data September 2004 data October 2004 data November 2004 data December 2004 data Notes
Data for januar 2004 Data for februar 2004 Data for marts 2004 Data for april 2004 Data for maj 2004 Data for juni 2004 Data for juli 2004 Data for august 2004 Data for september 2004 Data for oktober 2004 Data for november 2004 Data for december 2004 Noter
little data, old data, no data.
lidt data, gammel data, ingen data.
data processing, data storage, data hosting or database services
forsyningspligtydelser et permanent udbud af posttjenester af nærmere fastlagt kvalitet alle steder på en parts territorium og til priser, der er overkommelige for alle brugere.
data processing, data storage, data hosting or database services
vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, herunder computere, eller
Data flows and data processing
Datastrømme og databearbejdelse
data Historical data reporting of monthly data subject to their availability
Historiske data månedsdata indberettes , hvis de foreligger .
Group 8 Other data elements (statistical data, guarantees, tariff related data)
For varer, der er indladet på sættevogn, angives i denne rubrik desuden registreringsnummer på det nye trækkende køretøj, når kun det trækkende køretøj udskiftes (uden at der i øvrigt er tale om håndtering eller omladning af varerne).
DATA USE, DATA PROTECTION AND LIABILITY
ANVELDELSEN AF OPLYSNINGER, DATABESKYTTELSE, SIKKERHED OG ANSVAR
Location data other than traffic data
Lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata
The Data Model for Profile Data
Datamodel til profildata
Dec 02 data Jan 03 data
Dec 02 data Jan 03 data
Quarterly data Monthly data Households Enterprises
Kvartalsdata Månedsdata husholdninger virksomheder
Data requirements, data protection and confidentiality
Krav om oplysninger, databeskyttelse og fortrolighed
Clinical Trial Data and Post marketing data
Data fra kliniske undersøgelser og post marketingdata
Clinical Trial Data and Post marketing data
Data fra kliniske undersøgelser og post marketing data
Clinical Trial Data and Post marketing data
Metformin Data fra kliniske undersøgelser og efter markedsføring
Clinical Trial Data and Post marketing data
Data fra kliniske undersøgelser og efter markedsføring
Transfer of data and access to data
Fremsendelse af oplysninger og adgang til disse
This is from real data in California, looking at wind data and solar data.
Det her er reelle data fra Californien, med data om vinden og solen.
Type of data and reporting requirements Depending on its nature , the data collected are divided into master data and operational data .
Datatype og indberetningskrav Afhængigt af de indsamlede datas karakter inddeles de i stamdata og operationelle data .
ECB R ECB Regulation data ECB G ECB Guideline data NCB Additional data supplied by NCBs ECB Data calculated by the ECB
ECB R data i henhold til ECB 's forordning ECB G data i henhold til ECB 's retningslinje NCB Supplerende data tilvejebragt af NCB' er ECB Data beregnet af ECB
ECB R ECB Regulation data ECB G ECB Guideline data NCB Additional data supplied by NCBs ECB Data calculated by the ECB
ECB R data i henhold til ECB 's forordning ECB G data i henhold til ECB 's retningslinje NCB yderligere data indberettet af NCB' er ECB data beregnet af ECB
Confidentiality and publication of data Both master data and operational data are treated as confidential .
Fortrolighed og offentliggørelse af data Både stamdata og operationelle data behandles fortroligt .
Data where to find the server data files
Data hvor skal serverens datafiler findes
the CPI data are non harmonised national data .
CPI data er ikke harmoniserede nationale data .
December 2002 data As from January 2003 data
data for december 2002 data for jananuar 2003
Data ICT Dienst (Service for Data and IT)
Upravne enote (Lokale administrative enheder)
Map Based GPS Data Manager (live data capable).
Kortbaseret GPS datahåndtering (virker med direkte data).
Indemnification between the data exporter and data importer
Gensidig skadesløsholdelse mellem dataeksportøren og dataimportøren
Data from Data Based Referenced Navigation ( DBRN ) systems
Data fra databaserede referencenavigationssystemer ( DBRN ).
Quarterly data NCBs ECB Other MFIs data (stocks)
Kvartalsdata Data for NCB er ECB andre MFI er (beholdninger)
Data
Hvad angår de oplysninger, som behandles i henhold til denne aftale, skal de kontraherende parter og de Indberettende finansielle institutter indføre
Data
den registrerede er informeret om overførslen.
Data
den modtagende tredjelandsjurisdiktion sikrer et niveau for beskyttelse af personoplysningerne svarende til det, der er fastsat i denne aftale, og forpligter sig til ikke at overføre de modtagne oplysninger til tredjepart
Data
Data
Data
Dataa planet without data
Data
Plot data
Data
Formatér
Data
DataStencils
Data
Data
Data
Dato

 

Related searches: Almanac Data - 3. Almanac Data - Almanac - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac -