Translation of "almost certainly" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almost - translation : Almost certainly - translation : Certainly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

As Mr Blokland rightly says, almost certainly not.
Som hr. Blokland ganske rigtigt siger, er svaret med al sandsynlighed nej.
This one is almost certainly too limited perhaps even for the fish, certainly for us.
Denne er næsten med sikkerhed for begrænset måske endda for fiskene, bestemt for os.
It turned out that Justin was almost certainly not autistic.
Det viste sig at Justin næsten helt sikkert ikke var autistisk.
Mr Patterson (ED). I will almost certainly wish to speak, Madam President.
Under sådanne omstændigheder må Kommissionen være klar over, at et direktiv af denne art ikke kan påtvinges en generelt negativ industriledelse.
Transfers on this scale are almost certainly beyond what is politically realistic at present.
Ligeledes er det vigtigt, at den ikkeregionale politiks rolle anerkendes.
Their opinion has almost certainly been sent on to Mr Davignon since that date.
Og lad mig lige minde Dem om, hvad der her er tale om.
So, if it's true for prostate cancer, it'll almost certainly be true for breast cancer as well.
Så, hvis det er sandt for prostatakræft, vil det næsten helt sikkert være sandt for brystkræft også.
For this reason it will be diffi cult to apply and will almost certainly have to be amended.
Man har regnet ud, at det i Danmark ΛΓΪΙ koste ca. 9 mia kr. at gennemføre en støjgrænse i løbet af meget kort tid på 85 dB.
A disaster of this scale could almost certainly not have occurred along the American coastline, and why?
En sådan katastrofe ville næsten helt sikkert ikke kunne forekomme ud for USA's kyster.
A broad amnesty would almost certainly let a number of fraudsters off their debts along with honest traders.
En bred eftergivelse ville næsten med sikkerhed fritage en række bedragere for gæld sammen med ærlige erhvervsdrivende.
The likely volume and prices of these imports would almost certainly have a profound negative effect on the Community market.
Det sandsynlige omfang af denne import og dens priser ville med stor sikkerhed have meget negative følgevirkninger for Fællesskabets marked.
Although there would be objec tions on grounds of accountability and control, the answer to both questions is almost certainly 'yes'.
Det er heller ikke muligt at opstille mere bredt formulerede mål uden hensyntagen til de disponible ressourcer.
It will almost certainly total approximately 900 million at the end of the century and 1 300 million in 2020.
Der vil sandsynligvis være ca. 900 mio ved dette århundredes slutning og 1,3 mia i 2020.
They were appallingly badly drafted, almost certainly unenforceable and would have led to international legal conflicts with Europe's trading partners.
Men den nye version, som er en fuldstændig forvrængning af den oprindelige, skuffer os dybt.
Almost almost almost got it.
Næsten... Næsten... Jeg har den næsten.
Because the man the British will almost certainly use on a mission of this sort would be their agent James Bond.
Fordi den mand, briterne ville bruge til en mission af denne slags, ville være deres agent James Bond.
Almost. Almost.
Næsten...
This method would almost certainly be available before EUROTRA and would also be a valuable insurance against any delay in its development.
Vi anser dette for at være vigtigt i alle sådanne forskningsprojekter, men navnlig i et projekt som dette, hvor man til at begynde med må starte med at fastsætte begreber og derefter bevæge sig til det praktiske forskningsarbejde.
But it is a great pity that we have been discussing a report on a text which is already almost certainly obsolete.
Det vil bedre de unges anvendelsesmuligheder, men erhvervsuddannelse i sig selv kan selvfølgelig ikke give dem arbejde.
Had these measures met with approval, unfair competition, as intimated by the honourable member today, would almost certainly have been ruled out.
Vedtagelsen af sådanne foranstaltninger ville helt sikkert have gjort det muligt at undgå den konkurrenceforvridning, som parlamentsmedlemmet henviser til i dag.
Almost certainly these areas would deliver better value in terms of lives saved, yet no one is prepared to ask the question.
Disse områder ville næsten helt sikkert give bedre resultater med hensyn til at redde menneskeliv, og alligevel er ingen, der vil stille spørgsmålet.
She said yes a European public prosecutor will almost certainly lead to corpus juris, a common body of law throughout the Community.
Hun svarede bekræftende en europæisk anklagemyndighed vil så godt som helt sikkert føre til corpus juris, et fælles lovkompleks over hele Fællesskabet.
Almost, almost got it.
Jeg har den næsten.
However, there is also a foreign trade aspect, i.e. we must examine our relations with third countries and probably, almost certainly, revise them.
godstransporten, der foregår via jernbane, i virkelig heden forholdsmæssigt er alt for lav.
With a little knowledge of history one can predict that the strategy being proposed will almost certainly produce the following changes in society.
forhøje beskæftigelseniveauet, kræver en strategi. Også denne erklæring må man efter min opfattelse tilslutte sig og kommentere positivt.
But we should not forget that the Council's common position would almost certainly have led to the permanent exclusion of the self employed.
Vi må dog ikke glemme, at Rådets fælles holdning med stor sandsynlighed ville have medført en permanent udelukkelse af selvstændige chauffører.
Lack of European monetary union is the last almost the last and certainly the most significant remaining barrier to achieving the true common market.
Bangemann. (DE) Hr. formand, De har fuld stændig ret i Deres fortolkning af vores forretningsorden.
It is precisely here that there should be no cut in the Commission and the Council's contributions, because that would almost certainly be counterproductive.
Netop her bør Kommissionens og Rådets beløb ikke reduceres, for det ville vel snarere virke mod hensigten.
So, with only a few days to go before Laeken, it is most certainly a welcome commitment, one that I heard voiced by almost all Members.
Det er således nogle dage før Det Europæiske Råd i Laeken uomtvisteligt et velkomment tilsagn, som jeg har hørt fra næsten alle.
While peak exceedances are falling across Europe, the average level is continuing to rise, almost certainly as a result of pollution generated far from our shores.
Mens antallet af maksimale overskridelser er faldende i Europa, er gennemsnitsniveauet fortsat stigende, hvilket sikkert skyldes den forurening, som genereres langt fra vores kyster.
Almost.
Næsten.
Almost.
Jo, næsten.
My life went into free fall, and I d almost certainly be dead now if it wasn t for the help from Thai people and Thamrkabok Temple in 2006.
Mit liv begyndte at smuldre, og jeg ville næsten med sikkerhed have været død nu, havde det ikke været for det thailandske folk og Thamrkabok templet i 2006.
Certainly. Certainly, dear lady. Thank you.
Selvfølgelig.
Some of the options are implicit in the objectives put forward for the structural Funds and will almost certainly continue to figure on the agenda for the 1990s.
Et opfindsomt forslag (første gang fremsat på topmødet i Dublin i 1990) er et europæisk energifællesskab, som forbinder EF og Sovjetunionen (eller de republikker, den består af).

 

Related searches: Almost Certainly - Will Almost Certainly - Almost Certainly Condemn - Will Almost Certainly Result In - Almost Certainly Improved - You Almost Certainly - Almost Certainly Have - Almost Certainly Not - Almost Certainly Won't - Almost Certainly Arrive -