Translation of "almost identical" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almost - translation : Almost identical - translation : Identical - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An almost identical structure.
En nærmest identisk struktur.
NovoRapid gave almost identical results to human insulin.
NovoRapid udviste resultater, der var næsten identiske med resultaterne af humant insulin.
Who are these people from six different countries who move almost identical amendments ?
Jeg foreslår derfor, at fristen for at stille ændringsforslag til denne betænkning fastsættes til i aften kl. 20.00.
NovoMix 30 gave almost identical results to human insulin at the end of the study.
Ved undersøgelsens slutning gav NovoMix 30 næsten samme resultater som humant insulin.
Also I must reply to Mr Graefe zu Baringdorf by saying that the two, as he describes, almost identical references to comitology procedure are not in fact identical.
Jeg må også svare hr. Graefe zu Baringdorf ved at sige, at de to, som han beskriver det, næsten identiske henvisninger til komitologiproceduren rent faktisk ikke er identiske.
Identical? Yes, identical.
Præcis den samme?
The quarterly and annual balance of payments requirements are almost identical to IMF standard components as defined in the BPM5 .
Kravene til betalingsbalancestatistikken , der skal udarbejdes kvartalsvist og årligt , er stort set identiske med IMF 's Standard Components som defineret i BPMS .
The ECB anticipates that the draft legislative provisions ratifying the Agreement will be almost identical in the relevant Member States .
The ECB anticipates that the draft legislative provisions ratifying the Agreement will be almost identical in the relevant Member States .
Mr Dalsass, rapporteur. (DE) Mr President, in the amendment as it stands, paragraph 8 ist almost identical with my text.
Således som ændringforslaget blev fremlagt, svarer punkt 8 praktisk taget til min tekst.
The effects of Macugen 0.3 mg and 1 mg are almost identical, so the lower dose of 0.3 mg was approved.
Da virkningen af Macugen 0, 3 mg og 1 mg er næsten identisk, opnåede den lave dosis på 0, 3 mg godkendelse.
The requirements for monthly and quarterly balance of payments data are almost identical to IMF Standard Components as defined in the BPM5 .
Kravene til de månedlige og kvartalsvise betalingsbalancedata er stort set identiske med IMF 's Standardkomponenter som defineret i BPM5 .
The requirements for monthly and quarterly balance of payments data are almost identical to IMF Standard Components as defined in the BPM5 .
Kravene til de månedlig og kvartalsvise betalingsbalancedata er stort set identiske med IMF 's Standardkomponenter som defineret i BPM5 .
The requirements for monthly and quarterly balance of payments data are almost identical to IMF Standard Components as defined in the BPM5.
Kravene til de månedlige og kvartalsvise betalingsbalancedata er stort set identiske med IMF's Standardkomponenter som defineret i BPM5.
Mr Patterson (ED). My comment is almost identical to that of Mrs Squarcialupi, but it concerns Item 6 the report on temporary work.
Moreland (ED). (EN) Jeg vil gerne spørge kommissæren om et punkt under katastrofehjælp ydet siden sidste mødeperiode, der står på side 6.
The active substance in NovoSeven, eptacog alfa, is a blood coagulation factor protein that is almost identical to a human protein called factor VII.
Det aktive stof i NovoSeven, eptacog alfa, er et blodkoagulationsfaktorprotein, som er næsten identisk med det humane protein kaldet faktor VII.
This proposal was received by the Council at the beginning of the month and is almost identical to the proposed amending budget No 1.
Som kontrast hertil, på næsten ethvert andet område i det foreløbige udkast til budget, og uden hensyntagen til Parlamentets ønsker, har Rådet praktiseret dets egen udgave af den primitive dyrkningsmetode, rydning og afbrænding.
Identical Files
Identiske filer
Identical pieces
Identiske stykker
Only identical
Kun identiske
Identical twins.
Enæggede tviIIinger!
Almost almost almost got it.
Næsten... Næsten... Jeg har den næsten.
Show Identical Files
Vis identiske filer
Autogroup with identical
Autogruppér med identisk
With identical mutations?
Seks identiske mutationer?
The requirements for monthly key items , in addition to quarterly and annual balance of payments , are almost identical to IMF standard components as defined in the BPM5 .
Kravene til de på månedsbasis opgjorte vigtigste hovedposter og til betalingsbalancestatistikken , der skal udarbejdes kvartalsvist og årligt , er stort set identiske med IMF 's Standard Components som defineret i BPM5 .
In the realm of food aid and development I noted that the views of Parliament and Commission are almost identical, as the rapporteur, Mr Key, has indicated.
På anrådet fødevarehjælp og udvikling noterede jeg, at Parlamentets og Kommissionens synspunkter er næsten identiske, hvad ordføreren, hr. Key har påvist.
Almost. Almost.
Næsten...
The files are identical.
Filerne er identiske.
Project identities are identical
Projektidentiteterne er ens
These are identical things.
De her er identiske.
It would be identical.
Det ville være identiske.
Almost, almost got it.
Jeg har den næsten.
Source and Destination Files Identical
Kilde og destinationsfiler er identiske
Yellow. Turns out they're identical.
Det viser sig at de er ens.
These two statements are identical.
De her to udtryk er ens.

 

Related searches: Almost Identical - Are Almost Identical - Is Almost Identical To - Almost Identical With - Were Almost Identical - Looks Almost Identical To - Will Be Almost Identical - With Almost Identical - Almost Identical Construction - Almost Identical Amount -