Translation of "amalgamation" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Amalgamation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The amalgamation had the effect of streamlining Community legislation.
Med denne sammenlægning blev den fælles lovgivning strømlinet.
IPC, Moscow, Russia (related to JSC Silvinit and Production Amalgamation Belaruskali).
IPC, Moskva, Rusland (forbundet med JSC Silvinit og Production Amalgamation Belaruskali).
The vivid language of the poster is a chaotic amalgamation of American icons.
Plakatens levende sprog er en kaotisk fusion af amerikanske ikoner.
Alongside this general criticism of the FFH directive, however, I also see a particular problem with the amalgamation of the EU environmental and structural policies.
Ud over denne generelle kritik af FFH direktivet ser jeg imidlertid et særligt problem i sammenblandingen af EU's miljø og strukturpolitik.
I differ from the rapporteur because he is calling for legislation at international level in regard to such matters as disclosure of information and company amalgamation.
Jeg er uenig med ordføreren, fordi han opfordrer til retsakter på internationalt plan vedrørende sådanne spørgsmål som offentliggørelse af oplysninger og virksomhedssammenslutninger.
Not only will the amalgamation of Community control points have a positive effect in terms of transparency and legal clarity, it will also help keep costs down.
En sammenlægning af fælles kontrolinstanser vil ikke kun få en positiv virkning med hensyn til gennemskuelighed og klarhed på retsområdet, men vil desuden virke omkostningsbesparende.
As a result of our system of lists and the amalgamation of uniform lists in different constituencies, what we have in fact is a single coherent electoral area.
Må jeg gerne slutte med at sige noget drilagtigt? Hvad foregår der ikke partipolitisk set i Det forenede Kongerige, og hvilke følger vil det have for det britiske valgsystem?
The amalgamation of infrastructures for large value payments and the restructuring of interbank activities have already altered the traditional channels for contagion at the liquid end of the market .
Sammenlægningen af infrastrukturer til store pengeoverførsler og omstruktureringen af interbankaktiviteterne har allerede ændret de traditionelle kanaler for spredning af en krise via pengemarkedet .
In his answer to my Written Question No 479 8 2 ' Mr Contogeorgis suggested that the Commission was sceptical about the possibility of an amalgamation of airline companies in
Hvilke medlemsstater har i en periode på to år eller mere undladt at efterkomme Domstolens afgørelser, på hvilke områder handler disse lande i modstrid med Domstolens afgørelse, og hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at håndhæve disse afgørelser? relser?
This is an important amalgamation at a time when the European Union is required to define the legal status, in terms of rights and duties, of third country nationals legally resident within the European Union.
Det er vigtigt at få fastslået dette princip, idet EU netop har behov for at definere den juridiske status udtrykt i rettigheder og forpligtelser for tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig i Den Europæiske Union.
Whereas the aim of the interinstitutional collaboration should be to enable the Centre to carry out, in the medium term, any activities the amalgamation of which has been decided on in accordance with the rules in force
dette samarbejde sker også med det mål, at centret på mellemlang sigt udøver de aktiviteter, der bliver lagt sammen i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
Producers in Belarus and Russia, namely, Production Amalgamation Belaruskali (Soligorsk, Minsk region, Belarus), JSC Silvinit (Solikamsk, Perm region, Russia) and JSC Uralkali (Berezniki, Perm region, Russia) cooperated with the investigation via their common exporter IPC (Moscow, Russia).
De belarussiske og russiske producenter, Production Amalgamation Belaruskali (Soligorsk, Minsk området, Belarus), JSC Silvinit (Solikamsk, Perm området, Rusland) og JSC Uralkali (Berezniki, Permområdet, Rusland), samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen via deres fælles eksportør, IPC (Moskva, Rusland).
Does the document agreed by the Foreign Ministers on 8 March, relating to greater cooperation between the embassies of the Ten in third countries, envisage the eventual amalgamation of their missions when and where this is possible ?
Har udenrigsministrene i politisk samarbejde fulgt henstillingen i den af Parlamentet vedtagne beslutning af Ewing rn.fl. om de sovjetiske myndigheders nægtelse af udrejsevisum til den sovjetiske jøde Ida Nudel (dok.
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Modparten indvilliger i , så hurtigt som praktisk muligt , at underrette ECB skriftligt om ( i ) enhver konsolidering eller sammenslutning eller fusion med eller i , eller overdragelse af alle eller hovedparten af sine aktiver til , en anden enhed
The Counterpartty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Modparten indvilger i , så hurtigt som praktisk muligt , skriftligt at underrette ECB i ) om enhver konsolidering eller sammenslutning eller fusion med en anden enhed eller om overførsel af alle eller hovedparten af sine aktiver til denne
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of ( i ) any consolidation or amalgamation with , or merger with or into , or transfer of all or substantially all of its assets to , another entity
Parliament supported the amalgamation of Objectives 3 and 4 and the creation of a new Objective 4, which should also be extended to enable those affected by severe poverty and social exclusion to be integrated into social and working life.
EP støttede sammenlægningen af mål nr. 3 og 4 og etableringen af et nyt mål nr. 4, som også skal omfatte fa glig integrering af personer, der er ramt af alvorlig fattigdom og social marginalisering.
According to the Dutch version, competitors can obtain licences for lines on which they want to compete with the existing railway company. This company was established in 1939 and is an amalgamation of old private railway companies which operated inefficiently.
I den nederlandske model kan konkurrenter få koncessioner på strækninger, hvor de tager konkurrencen op med den eksisterende jernbanevirksomhed, der blev dannet i 1939 ved en sammenlægning af en række gamle private jernbanevirksomheder, der ikke var rentable.
Produced by Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus and sold by JSC International Potash Company, Moscow, Russia, or Belurs Handelsgesellschaft mbH, Vienna, Austria, or UAB Baltkalis, Vilnius, Lithuania, to the first independent customer in the Community acting as an importer
Produceret af Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Belarus og solgt af JSC International Potash Company, Moskva, Rusland, eller Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Wien, Østrig, eller UAB Baltkalis, Vilnius, Litauen, til den første uafhængige kunde i EF, der handler som importør
Lévi Strauss invites his readers to contemplate with scepticism, indeed perhaps with melancholy, the prospect of 'a world of cultures so enamoured of one another that their sole desire is mutual celebration in an amalgamation in which each will have lost any attraction it might hold for the others as well its own raison d'etre' (ibid, p. 16).
Lévi Strauss opfordrer sine læsere til med besindighed og, om de vil, med melankoli at stille sig tvivlende over for en verden, hvor de forskellige kulturer er grebet af en gensidig begejstring og blot ønsker at hylde hinanden i en forvirring, hvor den enkelte kultur mister den tiltrækningskraft, den kunne have på de andre og dermed sit eget eksistensgrundlag , (ibid., s. 16).
Debates of the European Parliament zuela. I hope very much that our concerns would be shown in practice to be groundless, but our fears have been strengthened by the fact that the democratic opposition as a result of discrimination and the Sandinistas amalgamation of state, army and party, no longer has any chance of an open, fair and political competition for the votes of the electorate.
Så længe der hersker undtagelsestilstand, så længe politiske modstandere indespærres og der udøves psykisk og fysisk pres på anderledes tænkende, mener vi ikke, at forudsætningerne for frie valg foreligger.
The only answer I can give is that whatever the Commission may bring forward and whatever Parliament may agree, in the past it has been more the Council, which is an amalgamation of the 15 governments, that has acted as a brake on this motor of European development, which has now of course become even more necessary than ever with the euro coming into circulation.
Til det kan jeg kun sige, at lige meget hvad Kommissionen har foreslået, og Parlamentet har besluttet, så har Rådet, altså de 15 regeringers sammenslutning, indtil videre snarere været stopklods, end den har været motor i denne nødvendige udvikling på europæisk plan, som på grund af indførelsen af euroen som kontant betalingsmiddel naturligvis nu er mere nødvendig end nogensinde.

 

Related searches: Amalgamation - Solvent Amalgamation - Amalgamation Or Reconstruction - Reconstruction Or Amalgamation - Scheme Of Amalgamation - Solvent Amalgamation Or Reconstruction - Bona Fide Amalgamation - Amalgamation With - Purpose Of Amalgamation - An Amalgamation -