Translation of "ambitious project" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ambitious - translation : Ambitious project - translation : Project - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This is an ambitious project but it is a feasible project.
Det er et ambitiøst, men gennemførligt projekt.
Thus this limited, realistic project had ambitious aims.
Som hr. Pflimlin påpegede, plejer vi at sige, at der er fuldbyrdet et stort værk siden Schuman erklæringen.
This is an ambitious project but one that is crucial.
Det er et ambitiøst projekt, men det er meget vigtigt.
The Commission communication attempts to respond to this ambitious project.
Kommissionens meddelelse er et forsøg på at leve op til det ambitiøse mål.
This is an important and ambitious project, because crime knows no borders.
Det er et vigtigt og ambitiøst projekt, for kriminalitet kender ikke til grænser.
This is an important and ambitious project, because crime does not recognise borders.
Det er et betydningsfuldt og ambitiøst projekt, for kriminaliteten kender ingen grænser.
Now it wants more money to spend on yet another ambitious and seriously misguided project.
Nu ønsker Unionen at bruge flere penge på endnu et ambitiøst projekt, der er fejladministreret i alvorlig grad.
Mrs Cassanmagnago Cerretti brought up the extremely ambitious project under the next fiveyear plan for Algeria.
Ordforeren for udvalget om udvikling og samarbejde mener så. at det allerede er det rette tidspunkt for en stor politisk konference.
Mr President, Mrs Schreyer, I congratulate you on this ambitious project and have the following questions.
Hr. formand, fru Schreyer, jeg vil gerne lykønske Dem med dette ambitiøse projekt, og jeg har følgende spørgsmål.
The project is a very ambitious one and will require a radically different approach economically and otherwise.
Alle lande er især bekymrede over arbejdsløsheden blandt de unge, og vi erkender alle, at der er behov for bedre uddannelse.
The European peoples want and must have an incisive, ambitious project on which to express their opinion.
De europæiske befolkninger ønsker at tage stilling til et stærkt og modigt projekt, og det skal de også kunne.
lastly, a third, very ambitious project is called the child's survival project, which is something UNICEF is running or recommending should be run throughout the world.
Jeg tror, det ville vise sig, at de gerne ville have amerikanernes tilstedeværelse, det skulle forbavse mig meget, hvis det ikke var tilfældet.
This is a very ambitious project, and such an exercise needs to be seriously undertaken and properly funded.
Det er et meget ambitiøst projekt, som skal tages alvorligt og finansieres ordentligt.
The great innovation at Laeken was the Convention, the most ambitious and democratic institutional project in our history.
Den store nyhed i Laeken var oprettelsen af konventet, som er det mest ambitiøse og demokratiske institutionsprojekt i vores historie.
Decision makers at national level will have to be sufficiently far sighted if this ambitious project is to succeed.
Afgørende for gennemførelsen af dette ambitiøse forehavende er de nationale beslutningstageres fremsyn.
We know that enlargement is a difficult project, but we also want it to be a very ambitious one.
Vi ved, EU's udvidelse er et vanskeligt projekt. Men vi ønsker også, det skal være et meget ambitiøst projekt.
However, if you are able to implement this ambitious project, you can count on our support, our cooperation and our understanding.
Men hvis De er i stand til at gennemføre det ambitiøse projekt, kan De regne med vores støtte, vores samarbejde og vores forståelse.
We will hear from Number Two, who is in charge of our NATO project the most ambitious SPECTRE has ever undertaken.
Nummer To, der leder vores NATOprojekt, vil berette om den mest ambitiøse plan, SPECTRE nogensinde har påtaget sig.
There will be a Project Oversight Board with representatives of the most important services and also of the European Court of Auditors to assist with the implementation of this ambitious and expensive project.
Der vil blive nedsat et oversight board med repræsentanter for de vigtigste tjenester og Revisionsretten, som skal støtte gennemførelsen af dette ambitiøse og kostbare projekt.
In other words, the French Presidency hopes to take part in an extremely ambitious project which will of necessity take several years to complete.
Det vil sige, at det franske formandskab ønsker at give sit bidrag til et samarbejde, der er ekstremt ambitiøst, og som nødvendigvis vil tage adskillige år.
Thirdly, the Commission takes good note of Parliament's call to be more ambitious in implementing the Géant project, as various Members have just indicated.
For det tredje har Kommissionen reageret tilfredsstillende på Parlamentets anmodning om en mere ambitiøs gennemførelse af Geant projektet, som flere medlemmer netop har angivet.
We can already see quite divergent national interests girding their loins to jeopardise the ambitious objective of making this project a reality by 2004.
Det står allerede klart, at meget forskellige nationale interesser bliver stærke, og det rejser tvivl om det ambitiøse mål om at gennemføre dette projekt inden 2004.
Hence, the key question facing national leaders at the Intergovernmental Conference summit is not whether to commit themselves to an ambitious European political project.
Derfor er det centrale spørgsmål, som de nationale ledere skal tage op på regeringskonferencen, ikke deltagelsen i et ambitiøst politisk projekt for Europa.
Very ambitious.
Nåh!
I wonder how credible would be a more ambitious project and one which bears your name, Mr Genscher were you unable to agree on this point.
Det mener jeg f.eks når jeg siger, at man ved siden af den formelle valg handling også må undersøge de faktiske forudsætninger for et parlaments valg.
I'm very ambitious.
Jeg er meget ambitiøs.
It is ambitious.
Den er ambitiøs.
Is it ambitious?
Er den ambitiøs?
You are ambitious.
Du er virkelig ambitiøs.
Can this project continue to move forward within NASA or do you need some very ambitious green energy fund to come and take it by the throat?
Kan projektet fortsætte med at blive udviklet indenfor NASA eller har du brug for en eller anden meget ambitiøs grøn energifond som kan komme og tackle det?
The Erasmus programme a fine name for a rightly ambitious project will make it possible to develop exchanges of this kind, in particular via a system of grants.
Man jeg vil gerne sige, at de to nye lande, Spanien og Portugal, allerede har indført det fælles merværdiafgiftssystem.
What I mean, of course, is that with the Treaty of Amsterdam we launched an ambitious project to establish a greater European area of freedom, security and justice.
Dermed vil jeg sige, at vi i kraft af Amsterdam traktaten satte et ambitiøst projekt i gang om skabelsen af et stort europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Mr President, as well as the legal protection of consumers, we are addressing a broad, ambitious project that will have to lead to a high level of protection.
Hr. formand, når vi taler om retlig beskyttelse af forbrugeren, tager vi fat på et vidtfavnende og ambitiøst projekt, som skal føre til et højt beskyttelsesniveau.
Ambitious, yes, it is ambitious, but let us see tangible proof of this ambition!
Ambition, ambition, javel, men denne ambition skal være til at få øje på!
The objectives were ambitious.
Målene har været ambitiøse.
You're ambitious, aren't you?
Har du ingen ambitioner?
For more ambitious level.
Fra dristige ambitioners højde.
You are not ambitious?
Og dem har du ingen af?
Project New Project...
Projekt Nyt projekt...
Project Open Project...
Projekt Åbn projekt...
Project Close Project
Projekt Luk projekt
That in itself is ambitious.
Det er i sig selv ambitiøst.
That is an ambitious goal.
Det er et ambitiøst mål.
It is an ambitious goal.
Det er et ambitiøst mål.
It is an ambitious proposal.
Det er et ambitiøst forslag.

 

Related searches: Ambitious Project - Ambitious Development Project - Embarked On An Ambitious Project - Ambitious Construction Project - Ambitious Project Ever - Into A More Ambitious Project - Is An Ambitious Project - Ambitious Project Plan - An Ambitious Project - Execute Ambitious Project -