Translation of "amongst" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Amongst - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Unemployment amongst women
Kvinderarbejdsløsheden
Cross amongst them.
Cross var en af dem.
Divide it amongst ourselves?
Dele den?
You're amongst friends. Darby.
Du er blandt venner.
Golf, amongst other things.
Golf, blandt andet.
Good to be amongst.
Godt at være her.
Amongst certain other things.
Blandt andet.
There is growing concern amongst interested communities and also amongst the general public in this field.
Der kan konstateres stigende bekymring i interesserede kredse, men også i offentligheden generelt for disse spørgsmål.
Unemployment amongst women Report (Doc.
Kvindearbejdsløsheden Betænkning (dok.
Amongst other things the measures include
Aftalen omhandler bl.a.
That is understood amongst the staff.
Det har personalet forståelse for.
Amongst these weaknesses I would highlight
Blandt disse svagheder vil jeg særlig fremhæve
Then it's still here amongst us.
Så er de stadig iblandt os.
Brethren, let us go amongst them!
Brødre, lad os gå ud blandt dem!
Panic started amongst the conscript savages.
Panikken begyndte blandt de værnepligtige vilde.
I don't see Donald amongst them.
Jeg kan ikke se Donald dernede.
Repartition of licences amongst Member States
Fordeling af licenserne blandt medlemsstaterne
Activities eligible for financing include, amongst others
Følgende foranstaltninger kan komme i betragtning med hensyn til finansiering
Let's see if they're amongst this lot.
Lad os nu se...
Your Emperor is amongst you once again.
Jeres kejser er igen iblandt jer.
Amongst others, the report shall confirm that
Rapporten skal bl.a. bekræfte, at
Effect of competition amongst the Community producers
Virkninger af konkurrence blandt fællesskabsproducenterne
There are also conflicts amongst Muslims themselves and amongst Christian tribes, although the main conflict is indeed between Christians and Muslims.
Der er også konflikter mellem muslimer indbyrdes og mellem kristne stammer, om end hovedkonflikten er mellem kristne og muslimer.
That undermines confidence not just amongst parliamentarians but amongst a wide sweep of industrialists and the people who work in their factories.
Endelig, og jeg var lige ved at sige i særdeleshed, af industrielle årsager, idet vi jo ved, at det er umuligt at opbygge ny industri uden beskyttelse.
to have only exactly one female amongst an
Smølfine princippet er, når der i fiktion er netop én kvindelig figur blandt en gruppe mænd
and we share your money equally amongst them.
og så deler vi dine penge ligeligt imellem dem alle.
(d) competitive conditions amongst operators are not distorted.
d) det ikke medfører konkurrencefordrejning.
Unemployment amongst the disabled has got much worse.
Arbejdsløsheden blandt de handicappede er blevet stærkt forværret.
These relate, amongst other things, to the following
Der er mangfoldige grunde til vor politiske tilslutning.
More Europe means, amongst other things, more money.
Mere Europa betyder bl.a. flere penge.
It is not a contentious issue amongst ourselves.
For os er det ikke noget polemisk spørgsmål.
I must emphasise, however, that, amongst other aspects
Jeg må dog navnlig understrege,
This is no time to fight amongst ourselves.
Dette er ikke tiden For interne slagsmål.
But brightness has never been encouraged amongst slaves.
Men klogskab er aldrig blevet ansporet hos slaver.
Unemployment is amongst the lowest in the EU.
Ledigheden hører til en af de laveste i EU.
Amongst other items, the report shall confirm that
Rapporten skal bl.a. bekræfte, at
In the European Council there is no qualified majority amongst those supporting the war, neither is there a qualified majority amongst those opposing it.
I Det Europæiske Råd er der ikke kvalificeret flertal blandt dem, der støtter krigen, og der er heller ikke kvalificeret flertal blandt dem, der er imod krigen.
The cooperation shall cover, amongst others, the following objectives
at vurdere katastrofers indvirkning på miljøet
We just redistributed its quantity amongst the different places.
Vi flyttede bare en af 10'erne over på enerne.
Maximum levels have been established for amongst others patulin.
Der er fastsat grænseværdier for bl.a. patulin.
Amongst these are the reforms needed in civil law.
For de kristelige demokrater er abort et skridt for langt til alene at blive løst af kvinden.
Amongst the over 80s the figure goes to 30 .
Blandt dem over 80 var tallet helt oppe på 30 .
These words have prompted concern amongst trade union organisations.
På selve fusionsdagen meddelte Usinor, at man ville lukke højovnene i Charleroi.
Is there a sufficient constituent basis amongst European communities?
Er der tilstrækkeligt forfatningsgrundlag i de europæiske befolkninger?
Discussions amongst elected parliamentarians on such issues is essential.
Drøftelser af sådanne problemer blandt valgte parlamentarikere er af afgørende betydning.

 

Related searches: Amongst - Amongst Others - Amongst Other Things - Amongst Which - Amongst Each Other - Amongst Themselves - Amongst All - Amongst Other Topics - Amongst You - Amongst Those -