Translation of "amputation" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Amputation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

President. Such an amputation is not possible.
Endelig er det væsenligt, at
This can lead to serious medical problems like heart disease, kidney disease, blindness, and amputation.
Dette kan føre til alvorlige helbredsproblemer som hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og amputation.
Regional undesirable effects are muscle or skin necrosis and compartment syndrome severe enough to warrant amputation.
Regionale bivirkninger er muskel eller hud nekrose og kompartment syndrom alvorligt nok til at garantere amputation.
The Social Fund in particular underwent considerable amputation, despite the generally recognized need for a suitable increase in its endowment.
Kommissionen havde ønsket, et beløb, som ud fra de forslag, som allerede er fremsat, kunne have været forpligtet og brugt mange gange.
In approximately 2 of cases, BEROMUN may cause tissue damage in your affected arm or leg which is severe enough to require amputation.
2 af tilfældene kan BEROMUN forårsage vævsskade i den syge arm eller ben, som er alvorlig nok til at kræve amputation.
President in Office, the justice minister of Afghanistan recently announced that the new interim government would maintain the Sharia law sanctions of stoning women to death for adultery and of limb amputation for theft.
Hr. rådsformand, justitsministeren i Afghanistan meddelte for nylig, at den nye midlertidige regering ville opretholde straffen i sharia lovgivningen om at stene kvinder ihjel for utroskab og at afhugge lemmer for tyveri.
A review of the studies by three independent experts found that only 145 of these patients were candidates for amputation or surgical removal of the tumour that would have resulted in significant loss of function (disability).
Ved en gennemgang af undersøgelserne foretaget af tre uafhængige eksperter fandtes kun 145 af disse patienter at behøve amputation eller operativ fjernelse af svulsten, hvilket ville have medført en betydelig grad af funktionstab (invaliditet).
Reducing the size of the tumour will allow for an easier surgical removal of the tumour, preventing severe damage to the surrounding healthy tissue, nerves and blood vessels, and will delay or possibly prevent the need for arm or leg amputation.
Alvorlige skader på det omgivende sunde væv, nerver og blodkar samt amputation af armen eller benet vil herved kunne udsættes eller muligvis helt undgås.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular
Selvom forsøget ikke kunne påvise dets primære endpoint, der var en sammensætning af generel dødelighed, ikke fatal hjerteinfarkt, slagtilfælde, akut koronarsyndrom, større benamputation, koronar revaskularisering og revaskularisering i benene, tyder resultaterne på, at der ikke er en langtids cardiovaskulær følgevirkning med hensyn til brug af pioglitazon.
As an adjunct to surgery for subsequent removal of the tumour so as to prevent or delay amputation, or in the palliative situation, for irresectable soft tissue sarcoma of the limbs, used in combination with melphalan via mild hyperthermic isolated limb perfusion (ILP).
Bruges i kombination med melfalan via mild hypertermisk isoleret ekstremitetsperfusion (ILP).
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Selvom forsøget ikke kunne påvise dets primære endepunkt, der var en sammensætning af generel dødelighed, ikke fatalt hjerteinfarkt, slagtilfælde, akut koronarsyndrom, større benamputation, koronar revaskularisering og revaskularisering i benene, tyder resultaterne på, at der ikke er en langtidskardiovaskulær følgevirkning med hensyn til brug af pioglitazon.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Selvom forsøget ikke kunne påvise dets primære endpoint, der var en sammensætning af generel dødelighed, ikke fatal hjerteinfarkt, slagtilfælde, akut koronarsyndrom, større benamputation, koronar revaskularisering og revaskularisering i benene, tyder resultaterne på, at der ikke er en langtids cardiovaskulær følgevirkning med hensyn til brug af pioglitazon.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Selvom forsøget ikke kunne påvise dets primære endpoint, der var en sammensætning af generel dødelighed, ikke fatal hjerteinfarkt, slagtilfælde, akut koronarsyndrom, større benamputation, koronar revaskularisering og revaskularisering i benene, tyder resultaterne på, at der ikke er en langtids kardiovaskulær følgevirkning med hensyn til brug af pioglitazon.
Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Skønt undersøgelsen mislykkedes mht. dens primære slutmål, der var en sammensætning af alle dødelighedsårsager, ikke dødelig myokardial infarct, slagtilfælde, akut koronar syndrom, større benamputationer, koronar revaskulari, og benrevaskulari, så pegede resultaterne på, at der ikke på længere sigt findes nogle kardiovaskulære bekymringer med hensyn til brugen af pioglitazon.
10 Although the study failed regarding its primary endpoint, which was a composite of all cause mortality, non fatal myocardial infarction, stroke, acute coronary syndrome, major leg amputation, coronary revascularisation and leg revascularisation, the results suggest that there are no long term cardiovascular concerns regarding use of pioglitazone.
Selvom forsøget ikke kunne påvise dets primære endpoint, der var en sammensætning af generel dødelighed, ikke fatal hjerteinfarkt, slagtilfælde, akut koronarsyndrom, større benamputation, koronar revaskularisering og revaskularisering i benene, tyder resultaterne på, at der ikke er en langtids cardiovaskulær følgevirkning med hensyn til brug af pioglitazon.
Collins latest downturn in the market, the difficulties with the United States and, frankly, a United Kingdom Government and an EEC industrial policy that some times seems to be based on the idea that amputation is the only treatment that can be used, no matter what the condition of the patient.
Nogle af vore største værker i Ravenscraig og Clydesdale trues af lukning som en konsekvens af markedets sidste nedtur, vanskeligheder i forholdet til De forenede Suter og, sagt ligeud, en regering i Det forenede Kongerige og en industripolitik i EF, der undertiden synes at være baseret på den tanke, at amputering er den eneste behandling, der kan anvendes, uanset hvad patientens tilsund er.
The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Beromun s benefits are greater than its risks as an adjunct to surgery for subsequent removal of the tumour so as to prevent or delay amputation, or in the palliative situation, for irresectable soft tissue sarcoma of the limbs, used in combination with melphalan via mild hyperthermic ILP.
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) fandt, at fordelene ved Beromun opvejer risiciene som tillægsbehandling til operation med henblik på at forhindre eller forsinke amputation ved efterfølgende fjernelse af svulsten, samt til symptomlindrende behandling af ikke opererbart bløddelssarkom i lemmerne, anvendt i kombination med melfalan via let hypertermisk ILP.

 

Related searches: Amputation - Limb Amputation - Lower Limb Amputation - Amputation Stump - Amputation Level - Transtibial Amputation - Leg Amputation - Amputation Of The Breast - Traumatic Amputation - Amputation Injuries -