Translation of "banker almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
The banker?
Bankmanden?
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I'm a banker.
Jeg er bankmand.
Lonnegars a banker.
Lonnegan er bankmand.
Good day, Mr. Banker.
Goddag, hr. bankier.
Good day, Mr. Banker.
Fan el, hr. bankier.
The investment banker makes millions.
Investeringsbankerne tjener millioner på dette.
Her banker or her lawyer.
Hendes bankmand eller hendes advokat.
He is a banker, yes?
Han er bankier, ja?
Wall Street banker Paul Mazur said
Wall Street bankmanden, Paul Mazur, sagde Vi må vende Amerika fra en behovskultur til en begærkultur . Folket må trænes i at begære.
Well say, is you the banker?
Er du bankmanden?
Yes, sir, I wanna see the banker.
Ja, jeg leder efter bankmanden.
Mr. Wikner wants to see the banker.
Hr. Wikner vil tale med bankieren.
No. He don't look like no banker.
Han ligner ikke en bankmand.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
A Mrs. Brink wants to see the banker.
En fru Brink til bankieren.
Tonight, É rescue a poor banker from ÉoneÉiness.
É aften redder jeg en stakkeÉs bankier fra ensomheden.
We can't con the payoff to a banker.
Vi kan ikke snyde med betalingerne til en bankmand.
The lender sells the mortgage to the investment banker
Lån selskabet sælger lånet til en bank.
Maybe I would have been a banker now, ja.
Ja, måske havde jeg været bankansat.
You think you would have been a good banker?
Ville du have været en god bankansat?
Now, one day, some crazy banker had an idea.
Men, en dag, fik en skør bankier en ide.
Nor is our role confined to that of banker.
Ej heller er vores rolle begrænset til at spille bankmand.
Susie May, this gentleman wants to see the banker.
Susie May, den herre vil tale med bankmanden.
So the investment banker calls up the lender wanting more mortgages
Banken ringer til låneselskabet, og vil have flere huslån.
It is therefore generally provided by the principal's insurer or banker.
Kautionen stilles derfor almindeligvis af den hovedforpligtedes forsikringsselskab eller bankforbindelse.
Show them to any Swiss banker, he'll laugh in your face.
Enhver schweizisk bankmand ville slå en høj latter op.
A managed exchange rate is a bit like the zero on the wheel the zero means that the banker, and in this case the Japanese banker, always wins in the end.
Skotske værfter er kun udstyret til at klare skibe op til 80 fod og Kommissionens forslag kunne slå dem ihjel.
Then he fixes his banker wizards on it to work their financial magic
Så bliver bankens revisorer sat til at udøve deres magi på kassen med lån.
Now the investment banker is basically holding a box full of worthless houses.
Nu sidder bankerne med en stor boks fuld af værdiløse huse.
The banker tries to sell to everyone but nobody wants to buy his bomb.
Bankerne prøver at sælge sin CDO til alle, men ingen vil købe den.
Rich banker men from Germany flying under the banner of the Red Shield. (Rothschild)
Rige bankmænd fra Tyskland, flyver under banneret det Røde Skjold.
They keep hours just like a banker, and make the same kind of money, too.
Deres arbejdstid er som bankfolks, og de tjener lige så godt.
One day, the lender gets a call from an investment banker who wants to buy the mortgage.
En dag bliver låneselskabet kontaktet af en investeringsbank, som vil købe huslånet.
By adopting a banker you won't just be supporting someone like George in a time of need
Ved at vedtage en bankmand vil du ikke bare støtte nogen som George i en tid med behov for
That wouldn't impress Rick. The leading banker in Amsterdam is now the pastry chef in our kitchen.
Lederen af den største bank er nu vores konditor.
Not surprisingly, the home owners default on their mortgage, which at this moment is owned by the banker.
Ikke overraskende, så kunne husejerne ikke betale for deres lån, som på dette tidspunkt er ejet af banken.
The investment banker then borrows millions of dollars and buys thousands more mortgages And puts them into a nice little box.
Investeringsbanken låner så millioner af dollar, og køber tusinder flere huslån... ...og putter alle lånene i en pæn lille kasse.
Because of the triple A rating, the investment banker can sell the safe slice to the investors who only want safe investments.
AAA ratingen , kan bankerne sælge den øverste bakke til investorer som kun køber sikre investeringer.
Harry went back to New York, asked his brother, an investment banker, to loan him the 3,000, and his brother's immortal words were,
Harry tog tilbage til New York, bad sin bror, som var en investeringsrådgiver, låne ham 3.000 dollars, og hans brors udødelige ord var
The report goes on to explain how the State as banker has become the essential source of finance for the State as industrialist.
Det fremgår i øvrigt af årsberetningen, at det er staten, som jo ejer bankerne, der er blevet den væsentligste finansieringskilde for landets industri.
carrying on the activities of agent, banker, or manager on behalf of any company for consideration, unless the other company is a subsidiary
udøvelse af agentur , bank eller forvaltningsvirksomhed mod betaling for andre selskaber end datterselskaber
balances ( interest bearing or not ) which are transferable by cheque , banker 's order , debit entry or the like , without any significant penalty or restriction
Saldi ( rentebærende eller ikke rentebærende ) , som er transferable ved check , bankoverførsel , debitering eller på anden måde , uden nogen betydelige strafafgifter eller restriktioner

 

Related searches: Banker Almanac - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -