Translation of "bankers almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
It was about bankers.
Det handlede om bankerne.
Because bankers are smart people.
Fordi bankfolk er smarte mennesker.
(a) appropriate statements from bankers
a) relevante erklaeringer fra bank
Bankers will be all right.
Bankierer er i orden, ikke?
Businessmen, bankers, merchants, so forth.
Forretningsmænd, bankmænd, handelsfolk, osv.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
Borrow it! The bankers have refused.
Alle banker nægter.
Well, probably a few bankers too.
Måske også et par bankierer.
The bankers stayed with their loan recipients.
Bankfolkene blev hos deres lånmodtagere.
All the bankers said to their clients,
Alle bankmænd sagde til deres kunder
After all, we are the Community's bankers.
Vi er trods alt Fællesskabets bank.
I've met bankers and I've also met orphans.
Jeg har mødt bankfolk, og jeg har mødt forældreløse.
Have businesses played the role of the bankers?
Har handlen spillet bankdirektørernes rolle?
Trinket? Haven't you bankers ever heard of gold?
Har l aldrig hørt om guld?
We need more rules for the bankers, God knows.
Vi har brug for flere regler for bankfolk, Gud ved det.
Many bankers and finance workers died in that attack.
Mange bank og finansfolk døde under angrebet.
But the bankers bragged about what they did to us.
Men banken pralede med hvad de havde gjort.
But the bankers tried again against Old Hickory, Andrew Jackson.
Men bankerne prøvede igen imod gamle Andrew Jackson.
If they hurt us it hurts the global bankers too.
Hvis det rammer os, rammer det alle banker kloden rundt også?
We are not bankers and therefore do not know how bank charges should be calculated, nor do we want to know, in all honesty, for that is why we have bankers.
Hr. formand, vi er ikke bankfolk. Jeg ved ikke, hvordan bankgebyrerne skal beregnes, og det vil jeg ærligt talt heller ikke vide, for det har vi bankfolk til.
We certainly can't trust the bankers, and we certainly can't trust the brokers.
Vi kan helt sikkert ikke stole på bankfolkene, og vi kan bestemt ikke stole på børsmæglerne.
The British Bankers Association has announced its plans to publish a euro LIBOR .
Den Britiske Bankforening ( the British Bankers Association ) har annonceret sin plan om at offentliggøre en euro LIBOR sats .
Should we have to live with less so the bankers can have more?
Skal vi have til at leve med mindre så bankfolk kan have mere?
By authority of eternal God he would not let the bankers win here.
Ved guds navn, ville han ikke lade privat bankerne vinde her. Stærkt oversat
Director of the Finnish Bankers' Association, the Finnish Industrial Bank and Helsinki stock exchange.
Direktør for Finlands Bankforening, Finlands Industribank og_ Helsinkis Fondsbørs.
That would be an indictment of the Member States' politicians and their central bankers!
Det ville være en falliterklæring for medlemsstaternes politikere og deres centralbankfolk!
There's a banker who created a for profit community bank that encouraged bankers I know this is hard to believe encouraged bankers who worked there to do well by doing good for their low income clients.
Der er en bankmand der skabte en for profit bank i et nærsamfund der opfordrer bankfolk jeg ved dette er svært at tro på opfordrer bankfolk der arbejdede der, til at gøre det godt ved at gøre det godt for deres lav indkomst kunder.
And Ken Sharpe and I certainly know that you need to reign in the bankers.
Og Ken Sharpe og jeg ved bestemt at man skal holde bankfolk i en stram snor.
This is why we give bonuses to bankers and pay in all kinds of ways.
Dette er grunden til at vi giver bonuser til bankier og betaler på alle mulige måder.
The bankers and their parasites had us vastly outnumbered but their hubris made them weak.
The Fed, og bankerne var havde større hær, men deres selvsikkerhed gjorde dem svage.
This has been confirmed by the observations of the bankers' associations of two Member States.
Dette er blevet bekræftet ved bemærkningerne fra bankforeningerne i to medlemsstater.
all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts
Udtrykket leverandør af finansielle tjenesteydelser finansiel tjenesteyder omfatter ikke offentlige enheder.
all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers draft
Låneformidling på pengemarkedet.
All payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts
(NB Denne bestemmelse ophæves ved vedtagelsen af den nye banklov.)
all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques, and bankers drafts
kapitel otte (investering) finder anvendelse på et lån eller et gældsinstrument, i det omfang det ikke er omfattet af nærværende kapitel, og
all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts
långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelstransaktioner
Payment and money transmission services credit, charge and debit cards, travellers' cheques and bankers' drafts (CPC 81339)
Krav om anvendelse af det offentlige telekommunikationsnet eller en anden autoriseret operatørs net.
all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts
Følgende aktiviteter er ikke omfattet af definitionen af finansielle tjenesteydelser
The Red Shield bankers of London pretended that England was doomed and started selling their English stocks.
De Røde Skjold banker i London, lod som om England var fortabt og startede med at sælge deres aktier.
Consumer groups, because of the lack of finance, cannot lobby as effectively as farmers, industrialists and bankers.
En af de ting, jeg opdagede, da jeg besøgte ovennævnte overhusudvalg, var, at skønt Overhuset var meget interesseret og faktisk var i gang med en høring om hele spørgsmålet om forbrugerbeskyttelse, så havde man aldrig hørt om resultaterne af pilotundersøgelserne.
The Meltzer committee, made up of congressmen, scientists, bankers and trade unionists inspired a lively international debate.
Meltzer kommissionen, der bestod af parlamentsmedlemmer, videnskabsfolk, bankfolk og fagforeningsfolk, gav anledning til en stor international debat.
He's too busy rushing off to Philadelphia to make stuffy old speeches at stuffy old bankers' meetings.
Han har for travlt med at styrte til Philadelphia... for at holde kedelige taler til kedelige bankmøder.

 

Related searches: Bankers Almanac - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -