Translation of "besides each other" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Besides - translation : Besides each other - translation : Each - translation : Other - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Besides, it's none of our business if you guys wanna bump each other off.
Desuden vedkommer det ikke os, hvis l vil skyde hinanden.
Both of you seem to forget that in striking out at each other you hurt others besides yourself.
l glemmer, at når l langer ud efter hinanden, sårer l andre ud over jer selv.
Well, I'm involved in other things, besides physics.
Jeg involverer mig i andre ting end fysik.
What's the one thing we all have in common with each other besides the air we breathe and the water we drink?
Hvad er den ene ting, vi alle har til fælles med hinanden, udover den luft, vi indånder, og vandet vi drikker?
Class diagrams can contain several other items besides classes.
Klassediagrammer kan indeholde flere andre objekter foruden klasser.
You see, other nations besides ours Are forming expeditions,
Forstår De, også andre lande vil foretage ekspeditioner.
Listen, kid, there's other things in life besides dames.
Hør, knægt, der er andet i livet end damer.
A film has to have two named women who speak to each other for longer than 60 seconds about something besides a man.
En film skal have mindst to navngivne kvinder, der taler sammen i mere end 60 sekunder om noget andet end en mand.
A movie has to have at least two women in it who have names, who talk to each other, about something besides a man.
Der skal være mindst to navngivne kvinder i filmen, de skal tale med hinanden, og samtalen skal handle om noget andet end en mand.
Besides the grid type, there are other widget layout types.
Foruden gittertypen er der andre typer af layout for grafiske kontroller.
Besides, you valiantly amused yourself with scores of other women.
Foruden at du tappert morede dig med point fra andre kvinder.
Besides, there's that other one that got off the train.
Der er også ham den anden.
(b) antibodies or other substances besides those mentioned on the label
b) antistoffer eller andre stoffer, bortset fra de paa etiketten anfoerte,
Is there any other reason, besides your enthusiasm for water sports?
Er der en speciel grund bortset fra din begejstring for vandsport?
Besides her other injuries I'm afraid her right eye has splinters.
Ja. Foruden hendes andre skader frygter jeg, hun har splinter i højre øje.
Besides her walking and other actual performances, what has she said?
Foruden at hun går rundt og gør forskelligt, hvad har du så hørt hende sige?
Besides that , the ECB produces a range of other task related publications .
Derudover udarbejder ECB en række publikationer om ECBs øvrige opgaver
Besides, the Court of Auditors' proposals suggested other ways of making improvements here.
Desuden blev der peget på yderligere muligheder for forbedring af Revisionsrettens forslag.
Sir, there are other means of persuasion besides killing and threatening to kill.
Der er andre metoder, end at myrde og true med at myrde.
Besides, the Dutch authorities have not invoked any other derogation of the Treaty.
Desuden har de nederlandske myndigheder ikke påberåbt sig nogen anden undtagelsesbestemmelse i traktaten.
besides the Sabbaths of Yahweh, and besides your gifts, and besides all your vows, and besides all your freewill offerings, which you give to Yahweh.
foruden HERRENs Sabbater og foruden eders Gaver og alle eders Løfteofre og alle eders Frivilligofre, som I giver HERREN.
But I'm only off to school, and besides Besides what?
Jeg skal bare til skolen, og...
Well, there are other men for me, besides yourself, to love and be loved.
Jeg har andre, jeg kan elske og blive elsket af.
But the Commission has other important tasks to perform besides those of a legislative nature.
Kommissionen har imidlertid ikke kun vigtige opgaver på lovgivningsområdet.
Besides, I'm engaged.
Desuden er jeg engageret.
Besides shoot me?
Ud over at skyde mig?
Besides, it's rented.
Det er udlejet.
Besides, it's silly.
Det er også skørt.
Besides Grandi's corpse.
Ved siden af Grandis lig.
Yeah, besides that.
Ja, men ud over det?
And besides, I...
Og desuden...
Besides, Tobie's back.
Desuden er Tobie kommet tilbage.
Somebody besides yourself?
Ud over dig selv?
Besides, it's warm.
Desuden er den varm.
For who is God, besides Yahweh? Who is a rock, besides our God?
Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud,
Other countries besides those of the EU must take a firm hand with the flag states.
Strengheden over for flagstater må ikke ophøre ved EU's grænser.
Telecommunications traffic has demonstrated that, the electricity sector and numerous other sectors besides have demonstrated that.
Det har telesektoren vist, det viser elindustrien og mange andre områder.
Some people curse each other, kill each other on the street,
Nogle mennesker forbander hinanden, dræber hinanden på gaden,
Using languages besides English
Brug andre sprog end engelsk
Besides, I ain't insured.
Desuden er jeg ikke forsikret.
Besides, I was running.
Desuden løb jeg
And besides, it's dangerous.
Og desuden er det farligt!
Besides, it isn't you.
Desuden er det ikke dig.
Besides, my arms ache.
Jeg kan ikke finde på noget.
Besides, you're not going.
Du kommer heller ikke med.

 

Related searches: Besides Each Other - Besides Of Each Other - Directly Besides Each Other - We Each Each Other - Besides Other Things - Besides Other Topics - Besides Other Factors - Besides Other Reasons - Other Besides - Other Hobbies Besides -