Translation of "certificate about" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

About - translation :
Om

Certificate - translation : Certificate about - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Please process this certificate and inform the sender about the location to fetch the resulting certificate. Thanks,
Behandl dette certifikat, og informér afsender om stedet, hvor det resulterende certifikat kan hentes. Tak!
This is the information known about the owner of the certificate.
Dette er den kendte information om ejeren af certifikatet.
This is the information known about the issuer of the certificate.
Dette er den kendte information om udgiveren af certifikatet.
This is a dump of all information the backend has about this certificate
Dette er et dump af al information, bagenden har om dette certifikat
Certificate Server Certificate Lookup
Opslag af certifikatcertifikatserver
About the health certificate, I finally reached Dr. Galupo... on the phone in the operating room.
Dr Galuppo er i operationsstuen.
Certificate import certificate successfully imported.
Certifikatimport certifikat importeredes med godt resultat.
This list box shows which certificate authorities KDE knows about. You can easily manage them from here.
Dette listefelt viser hvilke certifikat autoriteter KDE kender til. Du kan let håndtere dem herfra.
The Certificate Authority rejected the certificate.
Certifikat autoriteten afviste certifikatet.
The certificate authority's certificate is invalid
Certifikatautoritetens certifikat er ugyldigtSSL error
Certificate import certificate was successfully imported.
Certifikatimport certifikat importeredes med godt resultat.
Certificate import CA certificate successful extracted.
Certifikatimport certifikatudstederens certifikat ekstraheret med godt resultat.
Enter certificate password to unlock certificate
Indtast Kodeord for at låse privat nøgle op
10. 'certificate the supplementary protection certificate.
10) certifikat det supplerende beskyttelsescertifikat.
Certificate import certificate could not be imported.
Certifikatimport certifikat kunne ikke importeres.
(d) 'certificate' means the supplementary protection certificate.
d) certifikat det supplerende beskyttelsescertifikat.
Certificate import CA certificate could not be extracted.
Certifikatimport certifikatudstederens certifikat kunne ikke ekstraheres.
Expiry of the certificate The certificate shall lapse
Certifikatets bortfald Certifikatet bortfalder
Certificate
Certificate
Certificate
CertifikatNAME OF TRANSLATORS
Certificate
Certifikat
Certificate
Certifikat
certificate
certifikat
certificate
certifikatStart of warning message.
Certificate
Certifikat
certificate
Certifikat
Certificate
Certifikat
Certificate
Bevis
Certificate
Attest
Certificate
Erklæring
Certificate
Lægeerklæring
certificate
vedlægges dødsattesten
forLiechtenstein,death certificate certificate showing the cause of death
iLiechtenstein,dødsattesten, en attest om dødsårsagen,
Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract). Number of original licence (certificate) ...
Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) Number of original licence (certificate) ...
Server certificate the file to read containing the server's certificate
Servercertifikat filen der skal læses som indeholder serverens certifikat
This button removes the selected certificate from the certificate cache.
Denne knap fjerner certifikatet fra certifikat cachen.
The certificate is not signed by any trusted certificate authority
Certifikatet er ikke signeret af en betroet certifikatautoritetSSL error
This certificate may be entitled phytosanitary certificate for re export .
Dette certifikat kan benævnes plantesundhedscertifikat til reeksport .
Police Certificate
Police Certificate
Server certificate
Server certifikat
View Certificate...
Vis certifikat...
Default certificate
Standardcertifikat
Certificate Password
Certifikat adgangskode
Certificate password
Certifikat adgangskode
Certificate type
Certifikattype

 

Related searches: Obtain A Certificate From A Certificate Authority - Ssl Certificate Is A Digital Certificate That Authenticates - Certificate - Certificate Of Incorporation - Certificate Of Origin - Certificate Of Conformity - Certificate Of Good Standing - Certificate Of Compliance - Certificate Of Incumbency - Medical Certificate -