Translation of "codes or regulations" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
der ingen tilbud blev afgivet, eller ingen leverandører anmodede om at deltage
Alberta Acts, Regulations and Codes
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Forvaltningsorganet for udvælgelse og avl inden for husdyrhold)
The Commission regularly publishes regulations updating the list of country codes.
Hvis der indgives en papirbaseret toldangivelse, adskilles de tre dele med bindestreger ( ).
Range or Codes
Række eller koder
base the technical specification on international standards, where such exist otherwise, on national technical regulations, recognized national standards or building codes.
at basere de tekniske specifikationer på internationale standarder, hvis sådanne forefindes, og hvis det ikke er tilfældet, på nationale tekniske forskrifter, anerkendte nationale standarder eller byggeforskrifter.
base the technical specification on international standards, if they exist otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
besvare alle rimelige anmodninger om relevante oplysninger fra en leverandør, der deltager i udbudsproceduren, eller som er interesseret i at deltage, forudsat at sådanne oplysninger ikke giver den pågældende leverandør en fordel i forhold til andre leverandører.
User programmable spreading codes or
Brugerprogrammerbare spredekoder, eller
Market practices breaching rules and regulations designed to prevent market abuse, or codes of conduct, are less likely to be accepted by competent authorities.
Markedspraksis, der indebærer overtrædelse af regler og retsforskrifter om forebyggelse af markedsmisbrug eller adfærdskodeks, vil formentlig ikke kunne accepteres af de kompetente myndigheder.
The codes contained in the Regulations enumerated in Annex I to this Regulation are replaced by the codes of the Combined Nomenclature as shown in that Annex.
Koderne i de forordninger, der er angivet i bilag I til denne forordning, erstattes af koderne i den kombinerede nomenklatur som vist i bilaget.
(5) Whereas, due to changes to the descriptions of products, their related codes and legal notes in the Harmonized System nomenclature or in the Combined Nomenclature certain classification regulations should be repealed when such regulations are no longer relevant or valid
(5) på grund af ændringer i varebeskrivelserne eller deres relaterede koder eller i de legale bestemmelser i det harmoniserede systems nomenklatur eller i den kombinerede nomenklatur bør visse forordninger ophæves, såfremt de ikke længere er relevante eller gyldige
Other Regulations have become redundant owing to changes to the descriptions of products and their related codes in the Harmonised System or in the Combined Nomenclature.
Andre forordninger er blevet overflødige på grund af ændringer af varebeskrivelserne og de tilsvarende koder i det harmoniserede system eller i den kombinerede nomenklatur.
(3) in addition to the codes for the destinations or stable groupings of countries, codes for third countries are listed in the nomenclature of countries and territories for the Community's statistics for foreign trade and for trade between the Member States. Sectoral regulations may also contain codes for groupings of countries
(3) ud over disse koder for faste bestemmelsessteder og landegrupper findes der også koder for hvert enkelt af de tredjelande, der er opført i listen over lande og territorier med henblik på statistikkerne over EF's udenrigshandel og handlen mellem dets medlemsstater i sektorforordningerne kan der ligeledes forekomme koder for landegrupper
Yes, combination of codes 1, 2 or 3
Ja, en kombination af 1, 2 og 3
Identifying codes shall be assigned to such subdivisions or additional codes in accordance with Regulation (EEC) No 2454 93.
Disse underopdelinger eller tillægskoder forsynes med kodenumre med henblik på identifikation i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2454 93.
The CN codes given in the Annexes to the Regulations referred to below are replaced by the corresponding CN codes in accordance with the table of equivalence in the Annex to this Regulation
KN koderne i bilagene til nedennævnte forordninger erstattes af de tilsvarende KN koder ifølge sammenligningstabellen i bilaget
(b) the retail management and or stock control codes
b) detailledelses og eller lagerkontrolkoder
Codes for target species or groups of target species
Koder for målarter eller grupper af målarter
Whereas, as a result, the following regulations affected by amendment of the subheadings of the abovementioned CN codes should be amended
der bør derfor foretages ændringer af de forordninger, der er berørt af de nævnte ændringer af underpositionerne i KN koderne det drejer sig navnlig om følgende forordninger
' codes 01 to 99 harmonized Community codes
kode 01 99 harmoniserede fællesskabskoder
sugar falling within CN codes 1701 91 00 or 17019990,
sukker henhørende under KN kode 1701 91 00 og 1701 99 90
Codes of conduct, guidelines and best practices and or standards
Adfærdskodekser, retningslinjer og bedste praksisser og eller standarder
The following codes of this chapter are excluded or limited
Kun omfattet hvis uforarbejdet eller forarbejdet til konsum
amending several regulations as regards the combined nomenclature codes for certain fruit and vegetables and certain products processed from fruit and vegetables
om ændring af flere forordninger for så vidt angår den kombinerede nomenklaturs koder for visse frugter og grøntsager og for visse forarbejdede frugter og grøntsager
(6) Whereas, certain regulations still being relevant but having references to codes and legal notes which no longer exist should be updated in order to take into account the appropriate codes and legal notes in force
(6) visse forordninger er fortsat relevante, men henviser til koder eller legale bestemmelser, der ikke eksisterer, og bør derfor ajourføres med henvisning til gældende koder eller legale bestemmelser
(b) attribute Taric codes and Taric additional codes,
b) at tildele Taric koder eller tillægskoder
or products falling within CN codes 02061095, 02062991, 021020 or 02109951 originating in Romania,
eller produkter henhørende under KN kode 02061095, 02062991, 021020 eller 02109951 med oprindelse i Rumænien
Codes
Koder
To be allocated as follows 7250 tonnes falling within CN codes 040291 and or 040299 for direct consumption,5350 tonnes falling within CN codes 040291 and or 040299 for the processing and or packaging sector,12000 tonnes falling within CN codes 040210 and or 040221 for the processing and or packaging sector.
Fordeles således 7250 t henhørende under KN kode 040291 og eller 040299 til direkte konsum5350 t henhørende under KN kode 040291 og eller 040299 til forarbejdning og eller bearbejdning12000 t henhørende under KN kode 040210 og eller 040221 til forarbejdning og eller bearbejdning.
To be allocated as follows 7250 tonnes falling within CN codes 040291 and or 040299 for direct consumption,5350 tonnes falling within CN codes 040291 and or 040299 for the processing and or packaging sector,16000 tonnes falling within CN codes 040210 and or 040221 for the processing and or packaging sector.
Fordeles således 7250 t henhørende under KN kode 040291 og eller 040299 til direkte konsum5350 t henhørende under KN kode 040291 og eller 040299 til forarbejdning og eller bearbejdning16000 t henhørende under KN kode 040210 og eller 040221 til forarbejdning og eller bearbejdning.
Member States may add subdivisions or additional codes for national purposes.
Medlemsstaterne kan indføje underopdelinger eller tillægskoder til nationale formål.
Use the two letter locale codes, for example en or de.
Brug to bogstavs koderne, for eksempel sv eller da.
Deliberate violations of health, criminal and even moral codes by doctoring the laws of nature and tampering with animal species and animal physiology are conducted without being subject to any surveillance or appropriate regulations or any justified penalties.
De bevidste overtrædelser af sundhedslovgivningen, straffelovgivningen og endda moralske regler gennem en ændring af naturlovene ved nedbrydelse af grænserne mellem de forskellige dyrearter og deres fysiologi foretages uden nogen som helst kontrol, regler eller retfærdige sanktioner.
Draft Community codes, and amendments or extensions to existing Community codes, may be submitted to the Working Party referred to in Article 29.
Udkast til EF kodeks og forslag til ændring eller forlængelse af eksisterende EF kodekser kan forelægges den i artikel 29 omhandlede gruppe.
Standards or regulations applicable 08.
Gældende standarder forskrifter 08.
whether the information can be supplied by harmonised symbols or recognised codes or other measures
om oplysningerne kan gives ved hjælp af harmoniserede symboler eller anerkendte koder eller andre foranstaltninger
hazelnuts or filberts falling within CN codes 0802 21 and 0802 22,
hasselnødder henhørende under KN kode 0802 21 og 0802 22
Therefore the laws, codes or constitutions must be clear in this respect.
Andet led i dette beslutningsforslag lyder
in box 16, one or several of the following Combined Nomenclature codes
i rubrik 16 en eller flere af følgende KN koder
GUARANTEE CODES
KODER FOR TYPER AF SIKKERHEDSSTILLELSE
Country codes
Landebetegnelse
SGI CODES
KODER FOR FØLSOMME VARER
Country Codes
Landekoder
HS Codes
Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfiner eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende til ende, af tykkelse ikke over 6 mm.
CN Codes
Over TK 90 af MFN toldsats
HS CODES
Beskrivelse

 

Related searches: Codes And Regulations - Regulations And Codes - Regulations, Codes And Standards - Local Codes And Regulations - Codes Rules And Regulations - Codes Or Regulations - Rules, Regulations, Codes - Codes Of Federal Regulations Part - Laws, Regulations And Industry Codes - Regulations And Industry Codes -