Translation of "complete a transaction" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Complete - translation : Complete a transaction - translation : Transaction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A transaction failed to complete successfully
En transaktion blev ikke fuldt gennemførtName
Additional media is required to complete the transaction.
Yderligere medie påkrævet for at gennemføre transaktionen.
A registry and the Community independent transaction log shall complete the following stages of testing
Hvert register og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal gennemfører følgende tests
A forecast transaction is an uncommitted but anticipated future transaction.
En forventet transaktion er en transaktion, som virksomheden ikke har forpligtet sig til, men som forventes.
Create a new transaction
Opret en ny konto for aktiver
A transaction error occurred
En transaktionsfejl opstodName
A EUR 12 500 transaction costs the same as a EUR 50 000 transaction (which will be allowed from 2006), or a transaction of EUR 100 000 or more.
Prisen for en operation med 12.500 euro svarer til en med 50.000 euro, som det bliver muligt fra 2006, eller bliver det en med 100.000 euro eller mere?
Counterparty the opposite party in a financial transaction ( e.g. any transaction with the central bank ) .
Egentlig købs eller salgsforretning ( outright transaction ) En forretning , hvor centralbanken køber eller sælger aktiver i markedet ( spot eller termin ) .
The Community independent transaction log shall check the status of a registry for each process concerning a transaction.
Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal kontrollerer registrenes status for hver proces vedrørende en transaktion.
That is also a financial transaction .
Dette er også en finansiel transaktion .
Not defined as a financial transaction
Defineres ikke som en finansiel transaktion
Execute SQL command in a transaction
Kør SQL kommando i en transaktion
l'm here for a business transaction.
Jeg er her i forretningsanliggender.
Transaction
Importér overførsler
Transaction
Transaktion
Outright transaction a transaction whereby assets are bought or sold up to their maturity ( spot or forward ) .
Medlemsstat ( Member State ) Herved forstås i dette dokument en EU medlemsstat , der har indført den fælles valuta i overensstemmelse med traktaten .
Outright transaction a transaction whereby assets are bought or sold up to their maturity ( spot or forward ) .
Rentekonvention ( day count convention ) Konventionen for det antal dage , der indgår i beregningen af renter på lån .
Outright transaction a transaction whereby assets are bought or sold up to their maturity ( spot or forward ) .
Modpart ( counterparty ) Den anden part i en finansiel transaktion ( fx den anden part i en transaktion med centralbanken ) .
( 39 ) Not defined as a financial transaction
( 39 ) Defineres ikke som en finansiel transaktion , jf .
They were conducted like a commercial transaction.
Det blev gennemført som en handelsoperation.
A complete zero.
Et stort nul.
A complete surprise?
En overraskelse?
It was therefore concluded that a transaction to transaction comparison could not be an appropriate alternative comparison method.
Det konkluderedes derfor, at en sammenligning mellem individuelle transaktioner ikke kunne være en hensigtsmæssig alternativ sammenligningsmetode.
A communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log shall be established promptly after the UNFCCC independent transaction log has been established.
Så snart klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal er oprettet, oprettes der en kommunikationsforbindelse mellem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal og klimakonventionens uafhængige transaktionsjournal.
Valuation Transaction
Værdiansættelse Transaktion
Adjustment transaction
Justeringsoverførsel
Select Transaction
Opdel overførsel
Split Transaction
Opdel overførsel
Imported Transaction
Importér overførsler
Investment transaction
Justeringsoverførsel
Find transaction...
Find transaktion...
Transaction report
Overførsels detaljer
Delete transaction
Slet overførsel
Erroneous transaction
Importér overførsler
Imported transaction
Importér overførsler
Matched transaction
Slet overførsel
Transaction Matching
Overførsels detaljer
Mark transaction
Importér overførsler
Transaction options
Overførsels detaljer
Transaction Logger
Comment
Transaction question
Comment
Transaction error
Transaktionsfejl
KPackageKit Transaction
KPackageKit transaktion
Transaction type
Henvisning til midler eller bekræftelse af disponible midler, når det er relevant i henhold til parternes procedurer
Reimbursable Transaction.
Transaktion mod godtgørelse.

 

Related searches: Transaction-by-transaction Basis - Transaction Costs Of An Equity Transaction - On A Transaction-by-transaction Basis. - Transaction To Transaction Listing - Transaction To Transaction Basis - Transaction To Transaction - A Transaction-by-transaction Basis - Transaction Transaction Related - Complete Transaction - Complete A Transaction -