Translation of "contractor" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The contract shall require the contractor
Ved kontrakten forpligtes kontrahenten til
Now that I'm sheriff, you're a contractor.
Nu hvor jeg er sherif, er du entreprenør.
And my sister Rose married the contractor.
Og min søster Rose giftede sig med entreprenøren.
The general contractor SBE Swiss BioEnergy AG
Hovedentreprenøren SBE Swiss Bio Energy AG
Each Party may provide classified information to a contractor or prospective contractor, with the prior written consent of the providing Party.
Videregivelse af oplysninger, som er mærket RESTREINT UE EU RESTRICTED, og canadiske oplysninger, som er mærket PROTECTED A eller PROTÉGÉ A, til en kontrahent eller en potentiel kontrahent kræver ikke udstedelse af en facilitetssikkerhedsgodkendelse.
Classified information subject to this Agreement may be provided to a contractor or prospective contractor only with the prior written consent of the providing Party.
Artikel 7
Classified information subject to this Agreement may be provided to a contractor or prospective contractor only with the prior written consent of the providing Party.
Klassificerede informationer, der er omfattet af denne aftale, kan kun videregives til en kontrahent eller en potentiel kontrahent, hvis den videregivende part har givet sit forudgående skriftlige samtykke.
Classified information subject to this Agreement may be provided to a contractor or prospective contractor only with the prior written consent of the providing Party.
Klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale, kan kun videregives til en kontrahent eller en potentiel kontrahent, hvis den videregivende part har givet sit forudgående skriftlige samtykke.
The coordinator and or contractor is a Romanian accredited university.
Koordinator og kontrahent er et akkrediteret rumænsk universitet.
Construction contracts where the contractor has no responsibility for commissioning
Ved byggekontrakter, hvor entreprenøren ikke er ansvarlig for Kommissioning
Prior Information Notice T070 General Contractor for the New ECB Premises
Prior Information Notice T070 General Contractor for the New ECB Premises
Any contractor may be excluded from participation in the contract who
Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver entreprenoer
(a) avoidlimiting competition to a single supplier, contractor or service provider,
a) at undgaa at begraense konkurrencen til en enkelt leverandoer, entreprenoer eller tjenesteyder
Following a call to tender, a contractor was appointed in 2001.
I 2001 blev der efter en udbudsrunde valgt en kontrahent.
Any ticket seller shall also be deemed an air carriage contractor
Enhver flybilletudsteder anses ligeledes for at være et kontraherende selskab
You'll be the biggest contractor in the business, I bet you.
De bliver garanteret branchens største entreprenør.
You're gonna sign this voucher so I can hire a contractor.
Underskrive denne bevilling, så jeg kan hyre en kontrahent.
Contract Notice T070 general contractor for construction of the new ECB premises
Contract Notice T070 general contractor for construction of the new ECB premises
Only applications with Latvian Coordinator and Contractor will be considered for funding.
Kun ansøgninger med en lettisk koordinator og kontrahent vil komme i befragtning til støtte.
Prior to such release, the receiving Party shall ensure that the contractor or prospective contractor and the contractor's facility are able to protect the information and have an appropriate security clearance.
For at fastlægge et ensartet beskyttelsesniveau for klassificerede informationer, der videregives af eller udveksles mellem parterne, svarer klassifikationsgraderne til hinanden således
Prior to such release, the receiving Party shall ensure that the contractor or prospective contractor and the contractor's facility are able to protect the information and have an appropriate security clearance.
Inden en sådan videregivelse sikrer den modtagende part, at kontrahenten eller den potentielle kontrahent og kontrahentens faciliteter er i stand til at beskytte informationerne og har den relevante sikkerhedsgodkendelse.
Prior to such release, the receiving Party shall ensure that the contractor or prospective contractor and the contractor's facility are able to protect the information and have an appropriate security clearance.
Inden en sådan udlevering sikrer den modtagende part, at kontrahenten eller den potentielle kontrahent samt kontrahentens faciliteter er i stand til at beskytte oplysningerne og har tilstrækkelig sikkerhedsgodkendelse.
The provision of RESTREINT UE EU RESTRICTED and Canadian PROTECTED A or PROTÉGÉ A information to a contractor or prospective contractor shall not require the issuance of a facility security clearance.
Artikel 9
The sub contractor must fulfil the conditions laid down in Article 3 (1).
Underleverandoeren skal opfylde kravene i artikel 3, stk. 1.
have Estonian coordinator and contractor involve more than one Estonian higher education institution
De foretrukne forslag vil være forslag, der har en estisk koordinator og kontrahent har deltagelse af flere end én videregående estisk uddannelsesinstitution
The Tempus project is implemented by the Contractor on behalf of the Commission.
Tempus projektet gennemføres af kontrahenten på vegne af Kommissionen.
So a contractor wants to build a dam and makes a few payoffs.
En entreprenør vil bygge en dæmning og smører nogle folk. Hvad så?
Contractor an individual or legal entity possessing the legal capability to undertake contracts
kontrahent enkeltpersoner eller en retlig enhed, der har rets og handleevne til at indgå kontrakter
4. 'consumer' means the person who takes or agrees to take the package ('the principal contractor'), or any person on whose behalf the principal contractor agrees to purchase the package ('the other beneficiaries') or any person to whom the principal contractor or any of the other beneficiaries transfers the package ('the transferee')
4) Forbruger en person, der koeber eller erklaerer sig villig til at koebe en pakkerejse ( hovedkontrahenten ), eller enhver person, i hvis navn hovedkontrahenten forpligter sig til at koebe pakkerejsen ( de oevrige modtagere ), eller enhver person, til hvilken hovedkontrahenten eller en af de oevrige modtagere overdrager pakkerejsen ( overtageren ).
So, here's my dad he's a scientist, he's an engineer and he's a military contractor.
Så der er min far Han er videnskabsmand, han er ingeniør og han er militærentreprenør.
The terms economic operator shall cover equally the concepts of contractor, supplier and service provider.
Begrebet økonomisk aktør , dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder.
The term economic operator shall cover equally the concepts of contractor, supplier and service provider.
Begrebet økonomisk aktør , dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder.
Installation (or construction) contracts where the supplier (or contractor) has a contractual responsibility for commissioning
Ved installationskontrakter (eller byggekontrakter), hvor leverandøren (eller entreprenøren) har kontraktmæssigt ansvar for Kommissioning
For the purposes of applying this provision, supplies under a contract to make up work shall be deemed to be delivery by a contractor to his customer of movable property made or assembled by the contractor from materials or objects entrusted to him by the customer for this purpose, whether or not the contractor has provided any part of the materials used.
Ved anvendelsen af denne bestemmelse forstås ved levering af lønforarbejdning, at den erhvervsdrivende til sin kunde leverer en løsøregenstand, som han har fremstillet eller samlet ved hjælp af materialer eller genstande, som kunden har stillet til rådighed for ham til dette formål, uanset om den erhvervsdrivende har leveret en del af de anvendte materialer eller ej.
Those contracts shall contain the general conditions which the contractor is considered to know and accept.
Kontrakterne indeholder de gældende generelle betingelser, som kontrahenten anses for at kende og acceptere.
main contractor shall mean any natural or legal person who commissions the construction of an installation,
bygherre enhver fysisk eller juridisk person, for hvis regning anlægget opføres
Contractor shall mean any person supplying to EUCAP goods or services related to the mission s activities.
entreprenør person, der til EUCAP leverer varer eller tjenesteydelser i relation til EUCAP's aktiviteter.
It may be necessary for a contractor to negotiate classified subcontracts with subcontractors at various levels.
Det kan være nødvendigt for en kontrahent at forhandle sikkerhedsunderkontrakter med underkontrahenter på forskellige niveauer.
Without prejudice to Article 15, where the contractor terminates the contract while it is being performed, the contractor shall lose the benefit of the aid for the whole of the period and for all the quantities provided for in the contract.
Uden at dette berører artikel 15, mister kontrahenten retten til støtten for hele kontraktens gyldighedsperiode og for den samlede mængde, der er fastsat i kontrakten, hvis han opsiger kontrakten i løbet af gennemførelsesperioden.
The contract does not mention any reason for the change from the original applicant to another contractor .
I kontrakten nævnes ikke , hvorfor den oprindelige kandidat blev skiftet ud med en anden .
Greece may provide that the costs of checks will be borne partly or fully by the contractor.
Graekenland kan kraeve, at kontrolomkostningerne helt eller delvis baeres af kontrahenten.
Portugal may provide that the costs of checks will be borne partly or fully by the contractor.
Portugal kan kraeve, at kontrolomkostningerne helt eller delvis baeres af kontrahenten.
The Court of Auditors also says that, on the express condition that the role of the contractor...
Revisionsretten anfører også, at under den udtrykkelige forudsætning, at den anvisningsberettigedes rolle ...
Member States should be allowed to charge all or part of the check costs to the contractor.
Medlemsstaterne bør kunne fastsætte, at kontrahenterne skal bære alle eller en del af kontrolomkostningerne.
Member States may provide that check costs are to be fully or partly met by the contractor.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at kontroludgifterne helt eller delvis bæres af kontrahenten.

 

Related searches: Contractor - Independent Contractor - General Contractor - Main Contractor - Prime Contractor - Building Contractor - Epc Contractor - Electrical Contractor - Contractor Management - Principal Contractor -