Translation of "court acquitted" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquitted - translation : Court - translation :
Ret

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He was acquitted.
Han blev frikendt.
I was acquitted by the Assize Court on the accusation of substance and sentenced to four months for a minor offence.
Jeg blev ved nævningedomstolen frikendt for det væsentlige og idømt fire måneder for nogle mindre forseelser.
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
The European Parliament played an important part in ensuring that Syrian Christian priest Yusuf Akbulut was acquitted of all charges in the State Security Court in Diyarbakir at Easter.
Europa Parlamentet har medvirket til, at den syriske kristne præst Yusuf Acbulut i påsken blev frikendt for anklagerne ved sikkerhedsdomstolen i Diyarbakir.
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
And we asked for more precise measuring methods in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
Og vi anmodede om mere præcise målemetoder. Jeg synes ikke, at forskningsinstituttet i Ispra har gjort sit hjemmearbejde dårligt.
President Pronk acquitted himself well as far as the developing countries are concerned but his compromise was lacking in terms of environmental issues.
Hvad angår udviklingslandene, har formanden, hr. Pronk, gjort et godt stykke arbejde, men på miljøområdet var hans kompromis utilfredsstillende.
We must first wait and see what those reports bring and then judge whether the Commission has acquitted itself of its task expertly.
Vi må først afvente, hvad der står i rapporterne, og dernæst bedømme, om Kommissionen har udført sin opgave ordentligt.
Sądy powszechne rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Common Court of Law District Court, Regional Court, Appellate Court)
Työtuomioistuin Arbetsdomstolen (Arbejdsretlig domstol)
It makes me wonder when my country sends you the procurator of Palermo, who brought charges against Mr Andreotti, Mr Muzotto and Mr Contrada, who has tried five cases on the basis of the revelations of penitents, and who lost five cases out of five the people he charged were acquitted in court.
Når mit land sender Dem den offentlige anklager fra Palermo, der har sigtet hr. Andreotti, hr. Muzotto og hr. Contrada, der har ført fem retsager på grundlag af afsløringer fra angrende personer og har tabt dem alle de tiltalte blev frifundet af dommeren undrer jeg mig.
The proposal is unnecessary and harmful because it introduces a new form of aid for a sector which has so far acquitted itself well without aid.
Forslaget er unødvendigt og skadeligt, da det indfører en ny støtte til en sektor, der hidtil har klaret sig godt uden støtte.
A court order is a court order.
Dommerkendelsen...
Order in the court, order in the court,...
Bestil i retten, orden i retten...
the court of appeal through the district court,
Curte de Apel
'infringements brought to court' means infringements brought to court, whatever the action of the court.
overtraedelser, der er indbragt for retten , overtraedelser, der er indbragt for en domstol, uanset dennes afgoerelse.
I think that the Commission fairly accounted for what they did in relation to this embargo and acquitted themselves well in explaining what happened exactly at that time.
Jeg har også sendt hvert eneste medlem af budgetudvalget og budgetkontroludvalget en kopi af en 27 sider lang redegørelse, som jeg har givet budgetkontroludvalget, og som efter min opfat telse beskæftiger sig med alle de punkter, der er blevet rejst i hr. Keys betænkning.
All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia, too, access to environmental information is a constitutional right.
Vi glæder os alle sammen over, at domstolen har frifundet ham og understreget, at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland.
He was in a court called the Veterans' Court.
Han var i en retssal der hedder Veterans Court.
Court which delivered the judgment approved the court settlement
Attest vedrørende officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i artikel 57, stk. 4, i konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil og handelsretlige område
If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.
Vedrører afgørelsen et medlem af Retten eller en specialret, træffer Domstolen afgørelse efter høring af den berørte ret.
If the decision concerns a member of the General Court or of a specialised court , the Court shall decide after consulting the court concerned .
Deres embedsperiode er på otte år , og mandatet kan ikke fornyes . Kun statsborgere i medlemsstaterne kan være medlemmer af direktionen .
Joaquín José Martínez was recently acquitted in the United States. He came to visit us here in Parliament after he had been in prison for quite a few years.
For nylig er Joaquín Martínez løsladt i USA, og vi har også set ham her i Parlamentet, efter at han havde været fængslet i adskillige år.
The Court of Justice shall include the European Court of Justice , the High Court and specialised courts .
Domstolen omfatter Europa Domstolen , Retten og et antal specialretter .
If the person concerned is a member of the General Court or of a specialised court, the Court shall decide after consulting the court concerned.
Er den pågældende medlem af Retten eller af en specialret, træffer Domstolen afgørelse efter høring af den berørte ret.
Court actions
Søgsmålsadgang
General court?
Krigsretten?
Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.
Når det er fastslået, at den ret, ved hvilken sagen først er anlagt, er kompetent, erklærer enhver anden ret sig inkompetent til fordel for den første.
Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.
Artikel 30

 

Related searches: Court Acquitted - Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Acquitted On Appeal -