Translation of "design for recycling" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Design - translation : Design for recycling - translation : Recycling - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This can help to internalise waste management costs into the product price and give incentives for a better design for re use and recycling.
Dette kan være med til at indregne affaldshåndteringsomkostningerne i produktprisen og give incitamenter til at skabe en bedre udformning til genbrug og genvinding.
Producers must be encouraged to design with the environment in mind, but this is much broader than recycling.
Producenterne får incitamenter til økodesign, men det er mere end blot genbrug.
(13) The requirements for dismantling, reuse and recycling of end of life vehicles and their components should be integrated in the design and production of new vehicles.
(13) Krav til demontering, genbrug og genvinding af udrangerede køretøjer og deres komponenter bør integreres i designet og produktionen af nye køretøjer.
Can be used for recycling .
Kan recirkuleres .
Can be used for recycling .
Eurosedler , der identificeres som ægte og i god stand .
The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party wants to encourage recycling, good product design, best use resources and reduce pollution.
Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe ønsker at tilskynde til genvinding, god produktdesign, den bedste ressourceudnyttelse og at reducere forureningen.
2.1 GENERAL REQUIREMENTS FOR BANKNOTE RECYCLING
2.1 OVERORDNEDE KRAV TIL RECIRKULERINGEN AF PENGESEDLER
schedules for external recycling (if applicable).
planer for ekstern behandling med henblik på genanvendelse (hvis relevant).
Column (c) includes all forms of recycling including organic recycling but excluding material recycling.
I kolonne (c) anføres alle former for genanvendelse, herunder organisk genanvendelse, men ikke genanvendelse af materialer.
Recycling
Recycling
Recycling
Wirtschaftsprüferordnung, WPO (lov om statsautoriserede revisorer)
Recycling
Udlændinge kan til udlandet overføre følgende afkast og kompensation fra investeringer i Republikken Bulgarien modtaget dividende, kompensation for ekspropriering af investeringer i statens interesse, udbytte af likvidation eller salg af en komplet investering eller dele deraf, beløb modtaget i medfør af en fordring, der er sikret i valuta ved pant eller realkredit.
Recycling
Genvinding
Fees for Der Grüne Punkt recycling system
Bidrag det grønne punkt
Authorization and clearance for disposal, recycling or reuse
Tilladelse til og godkendelse af bortskaffelse, genvinding eller genanvendelse
Strict rules govern the procedure for such recycling.
Der er strenge krav til den fremgangsmåde, der skal anvendes.
Recycling services
Genanvendelsesvirksomhed
U. Recycling
BE Der gælder visse kvoter for møderetten ved Cour de cassation i ikke kriminalsager.
U. Recycling
C. Produktion af damp og varmt vand
U. Recycling
Oprydning og rensning af jord og vand
Recycling services
For at oparbejde og udvinde mineraler kræves der en autorisation ( concessione , art. 14) fra den regionale myndighed.
Material recycling
Genanvendelse af materialer
Total recycling
Genanvendelse i alt
Total recycling
Genvinding i alt
recycling facilities
anlæg for genanvendelse
Mr President, this excellent directive will end the dumping of old cars, encourage recycling, and above all encourage manufacturers to design cars which can easily be recycled.
Hr. formand, dette udmærkede direktiv vil gøre en ende på dumpning af gamle biler, fremme genvinding og først og fremmest tilskynde fabrikanterne til at designe biler, der let kan genvindes.
Recycling for the sake of recycling itself is something we have no need of it must mean a genuine saving.
Vi har ikke brug for genvinding for genvindingens skyld, der skal være en reel besparelse.
Indeed, individual responsibility is also an incentive for manufacturers to design products which are better suited to recycling, and I also share the view that historical waste cannot be left for the individual manufacturer to deal with.
Individuelt ansvar er nemlig også et incitament for producenter til at udforme produkter, som er bedre egnede til genvinding, og jeg er ligeledes enig i den opfattelse, at det historiske affald ikke kan overlades til den individuelle producent.
In this respect we need to step up our efforts to introduce recycling both mechanical recycling and melting for reuse for all PVC products.
For så vidt har vi brug for forstærkede bestræbelser på virkelig at indføre materiel genvinding for alle pvc produkter.
(a) a request for registration of the design as a registered Community design
a) en anmodning om registrering af designet som et registreret EF design
Design competition for the memorial
Konkurrencen om udformning af mindesmærket
They can design for it.
De kan designe efter det.
Design technology for shielding systems
Konstruktions teknologi til afskærmningssystemer
Banknote recycling framework
Rammesystemet for recirkulering af sedler
Banknote recycling framework
Referencerammen
Banknote recycling framework
Rammer for recirkulering af eurosedler
where appropriate, recycling,
i givet fald genanvendelse
recycling infrastructure deficit,
utilstrækkelige genanvendelsesinfrastruktur
Recovery and recycling
Nyttiggørelse og genanvendelse
Subject Paper recycling
Om Genbrug af papir
Reuse and recycling
Genbrug og genvinding
Framework for banknote re issuance (' recycling ') by the commercial sector
Referenceramme for genudstedelse (' recirkulering ') af pengesedler i banksektoren
the treatment of waste for its recycling and re use,
behandling af affald med henblik paa recirkulation og genanvendelse ,
Transitional measures regarding the intra species recycling ban for fish
Overgangsforanstaltninger vedrørende forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende
Derogation from the intra species recycling ban for certain fish
Dispensation fra forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for visse fisks vedkommende

 

Related searches: Design For Recycling - Recycling-compatible Design - Recycling Friendly Product Design - Recycling Friendly Design - Design To Recycling - Design, Design Codes Regulations - Good Design Program Forwards The Ideals Of A Design Process - Curriculum Design Design - Design For Design's Sake - From Schematic Design And Design -