Translation of "economically" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Economically - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Economically, signs are encouraging.
På det økonomiske plan ser det meget lovende ud.
to economically viable holdings
Virksomheder, der er økonomisk levedygtige
Not just economically, or socially.
Den samme forklaring gælder for mig.
Second, economically backward conditions prevail.
For det andet hersker der tilbagestående økonomiske og sociale forhold.
Economically speaking, this is possible.
Økonomisk er det muligt.
Firstly, to facilitate the transfer of people, especially retired people, from the economically stronger to economically weaker regions.
For det fjerde bør faciliteterne og den særlige infra struktur være integrerede og samlet i en tjenesteydel scspakkc. Som følge heraf ville enkelte private inve steringer, som ikke kan tilbyde de samlede tjenester, være ufordelagtige og socialt uforsvarlige.
He was an economically rational person.
Han var en økonomisk rationel person.
Economically, politically and perhaps also militarily?
Sir Jack Stewart Clark dre foranstaltninger bør først sendes til Rådet, efter at Parlamentet har truffet beslutning.
I am economically independent of my parents.
Jeg er økonomisk uafhængig af mine forældre.
It's an economically efficient thing to do.
Det er en økonomisk effektiv ting at gøre.
(c) provide proof of economically viable activity
c ) de skal godtgoere , at deres oekonomiske aktivitet er af tilstraekkeligt omfang
(f) be, insofar as possible, economically viable
f) så vidt muligt være økonomisk bæredygtigt
It is also an important country economically.
Det er også i økonomisk henseende et vigtigt land.
Regulation is necessary both economically and socially.
Der er behov for regulering, både økonomisk og socialt.
Economically, they produce half the world's products.
Økonomisk producerer de halvdelen af varerne i verden.
they provide proof of economically viable activity
De skal godtgøre, at deres økonomiske aktivitet er af tilstrækkeligt omfang.
I told you it was economically unsound.
Jeg fortalte dig, det var økonomisk usundt.
We have one for processing economically bankrupt states.
Vi har et for behandling af økonomisk fallit stater.
avoided or reused where technically and economically feasible,
begraenses mest muligt eller genanvendes, hvis dette er teknisk og oekonomisk muligt
(c) provide proof of an economically viable activity
c ) de skal godtgoere , at deres oekonomiske aktivitet er af tilstraekkeligt omfang
It is extremely damaging both socially and economically.
Sort arbejde anretter ekstreme skader på økonomien og samfundet.
But we need to do it more economically.
Men hvad må vi konstatere?
The Commission lumps economically motivated immigration and asylum together.
Kommissionen blander indvandring af økonomiske årsager sammen med asyl.
We should try to stabilize South Africa's neighbours economically.
Vi burde gøre en indsats for at stabilisere nabolandene økonomisk.
The method used in Kalkar cannot be economically viable.
Den eksisterer og dækker hele denne nye energiforms anvendelsesområde resultaterne foreligger, folkesundheden respekteres fuldt ud.
The immigrants have helped to make Europe economically great.
En usædvanlig situation, men sådan er det nu engang.
Economically and strategically, it is vital to Europe's interests.
Vedtagelsen af disse forslag udgør en vital del af Fællesskabets arbejde i 1987, men vore pligter er ikke begrænset hertil.
There is no doubt that this is economically advantageous.
Det er uden tvivl også en økonomisk fordel.
This option would be environmentally dishonest and economically irrational.
Denne løsning ville imidlertid miljømæssigt være utroværdig og økonomisk irrationel.
Mr President, Europe finds itself in economically heavy weather.
Hr. formand, Europa befinder sig i et økonomisk uvejr.
Gibraltar is an economically self sufficient autonomous tax jurisdiction.
Gibraltar er en økonomisk selvfinansierende, selvstændig skatteregion.
absence of registered and economically active units from statistical files,
manglende oplysninger om registrerede og oekonomiske aktive enheder i statistiske registre
It is economically naive and will do huge macroeconomic damage.
Det er økonomisk naivt og vil forvolde skade på makroøkonomien.
We are spending funds economically, that is our main job.
Vi er sparsommelige, når det gælder budgetmidlerne, det er vores store opgave.
The means chosen were neither economically suitable nor socially just.
De midler, man har valgt, var ikke økonomisk hensigtsmæssige og heller ikke socialt retfærdige.
b) the options available are not economically or financially viable.
b) de forhåndenværende muligheder ikke er økonomisk og finansielt levedygtige.
(m) hire as an alternative to purchase where economically justified
m) leje i stedet for køb, hvis det er økonomisk berettiget
It is a difficult field economically, socially and indeed politically.
Vi kan ikke garantere unge uddannelse og beskæftigelse.
Europe and the USA are associated politically, economically and culturally.
Politiske, økonomiske og kulturelle bånd forbinder Europa og USA.
They are important economically, representing the Community's third largest market.
Hvordan stiller sagen sig så under disse omstændigheder?
Then the sanctions need to be evaluated, politically and economically.
Dernæst er det nødvendigt at evaluere sanktionerne, politisk og økonomisk.
There are some self employed people who are economically dependent.
Nogle selvstændige er økonomisk afhængige.
My central objection is that the directive is economically illiterate.
Min vigtigste indvending er, at direktivet er økonomisk primitivt.
They have control economically and politically, but they also provide.
De har kontrol, økonomisk og politisk, men de sørger ogsa for os. Det ved du.
This would not, in any case, have been economically efficient.
Denne procedure ville for øvrigt ikke have været økonomisk effektiv.

 

Related searches: Economically Viable - Economically Feasible - Economically Sound - Economically Reasonable - Economically Efficient - Economically Beneficial - Economically Sensible - Economically Active - Economically Sustainable - Economically Strong -