Translation of "examination report" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Examination - translation : Examination report - translation : Report - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We therefore propose postponing examination of this report.
Vi anmoder derfor om, at behandlingen af denne betænkning udsættes.
When it has concluded its examination the Commission shall report to the Committee.
Naar Kommissionen har afsluttet sin undersoegelse, forelaegger den en rapport for udvalget.
approve the annual financial statements, based on the examination of the audit report
at godkende årsregnskaberne på grundlag af gennemgangen af revisionsrapporten
Approved report on the transfer of timber and or proof of transfer and or official report on the examination of timber
Verifikationssystemet dækker træ og træprodukter i alle typer af tilladelse samt alle tømmerhandleres, downstream bearbejdningsenheders og eksportørers og importørers aktiviteter.
Attestors shall report to the contracting entity, in writing, on the results of their examination.
Attestatorerne skal for ordregivernes regning udarbejde en skriftlig rapport em resultaterne af deres undersoegelse.
The Examination Office shall issue a copy of such interim report direct to the applicant.
Prøvningsmyndigheden tilstiller direkte ansøgeren en kopi af sådanne foreløbige rapporter.
Each customs office shall produce a detailed examination report for each physical check carried out.
Hvert EF toldsted udarbejder en detaljeret redegørelse for hver fysisk kontrol.
The Commission proposals and the report under examination are not a step in this direction.
Kommissionens forslag og den betænkning, der er til forhandling, går ikke i den retning.
Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
(4) Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
(4) Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
the examination shall cover all measures relating to capital movements and payments the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger for at gennemføre den i stk . 1 nævnte ramme .
the Office has had the opportunity to monitor the conduct of the technical examination concerned, and where the final report is not immediately available, the interim reports on each growing period are submitted to the Office prior to the examination report.
sortsmyndigheden har haft lejlighed til at overvåge den pågældende tekniske afprøvning, og at de foreløbige rapporter om de enkelte dyrkningsperioder er fremsendt til sortsmyndigheden inden afprøvningsrapporten, såfremt den endelige rapport ikke er umiddelbart tilgængelig.
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
undersøgelsen skal omfatte alle foranstaltninger vedrørende kapitalbevægelser og betalinger udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
This report shall bear the examination date and shall be retained for at least three calendar years.
Redegørelsen, hvori kontroldatoen skal anføres, opbevares i mindst tre kalenderår.
The Commission has presented to Council and Parliament the report provided in Article 8(2) for examination.
Kommissionen har forelagt Rådet og Parlamentet den i artikel 8, stk. 2, omhandlede rapport til behandling.
During the course of examination of Mr Abelin's draft report in committee, these restrictive provisions were rejected.
Vi kan altså kun glæde os over det formålstjenlige ved et sådant direktiv.
Nurses' examination (1968) specialized nurses' examination (1971).
(1968) speclalsygep specialsygeplejerskeeksamen (1971).
where the final report is not immediately available, the interim reports on each growing period are submitted to the Office prior to the examination report.
at de foreløbige rapporter om de enkelte dyrkningsperioder er fremsendt til Sortsmyndigheden inden afprøvningsrapporten, såfremt den endelige rapport ikke er umiddelbart tilgængelig.
examination.
øjenundersøgelse.
examination
øjenundersøgelse.
Examination
Kontrol
Outwardly, Mr Galeote Quecedo's report seems very reasonable, but on closer examination, we get a rather different picture.
Udadtil ser hr. Galeotes betænkning meget fornuftig ud, men ved nærmere eftersyn bliver billedet et noget andet.
As I have said, the examination of the report by OLAF and the DG for Administration is ongoing.
Som jeg lige nævnte, er OLAF og Generaldirektoratet for Personale og Administration ved at gennemgå rapporten.
For the purposes of the expert's report, the Office may require the Examination Office having conducted the technical examination of the variety concerned to make available material in accordance with instructions given.
Med henblik på udarbejdelsen af den sagkyndiges rapport kan sortsmyndigheden opfordre den prøvningsmyndighed, der har foretaget den tekniske afprøvning af den pågældende sort, til at stille materiale til rådighed i overensstemmelse med sortsmyndighedens instrukser.
However , it is not included in this report , having already been the subject of a convergence examination in 2006 .
Da Litauen allerede er blevet vurderet i 2006 , er landet ikke medtaget i den aktuelle konvergensrapport .
the Committee shall report to the Commission and to the Council of Ministers on the outcome of this examination .
udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Ministerrådet om resultaterne af denne undersøgelse .
The requirement for the additional report must be the outcome of an examination of each case on its merits.
Kravet om en supplerende påtegning skal fremsættes på grundlag af en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde.
. This report conducts a thorough and worrying examination of various questions linked to the implementation of the Structural Funds.
I denne betænkning er der foretaget en udtømmende og bekymringsvækkende analyse af forskellige spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af strukturfondene.
On 12 February 2003, the Advisory Committee established by the Regulation considered the final report on the examination procedure.
Slutrapporten vedrørende undersøgelsesproceduren blev den 12. februar 2003 behandlet af det rådgivende udvalg, der er nedsat ved forordningen.
After receiving the summary dossier and the report referred to in paragraph 1, the Commission shall refer the dossier and the report to the Committee for examination.
Efter at have modtaget det resumé af aktmappen og den rapport, der er omhandlet i stk. 1, forelægger Kommissionen komitéen aktmappen og rapporten til behandling.
After considering any written comments by the Parties on the interim report, the arbitration panel may modify its report and make any further examination it considers appropriate.
Hvis øjeblikkelig efterlevelse er umulig, bestræber parterne sig på at nå til enighed om en frist for efterlevelse af kendelsen.
After considering any written comments by the Parties on the interim report, the arbitration panel may modify its report and make any further examination it considers appropriate.
Voldgiftspanelets endelige rapport skal indeholde de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser i dette afsnit og begrundelsen for de anførte resultater og konklusioner.
examination, ultrasound).
med ultralyd).
THE EXAMINATION ,
undersoegelse ,
Substantive examination
Materiel proevelse
Technical examination
Teknisk afproevning
Examination reports
Afproevningsrapport
EXAMINATION OFFICES
PRØVNINGSMYNDIGHEDER
Re examination
Revision
Examination procedure
Behandlingsprocedure
Examination of
Jeg er endda overbe
TRICHINOSCOPIC EXAMINATION
TRIKINOSKOPISK UNDERSØGELSE
Histological examination
Vævsundersøgelse

 

Related searches: Examination Report - First Examination Report - Medical Examination Report - Preliminary Examination Report - International Preliminary Examination Report - Non Destructive Examination Report - Design Examination Report - Examination Grade Report - Issue Examination Report - Post-mortem Examination Report -