Translation of "explicit prohibition" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Explicit - translation : Explicit prohibition - translation : Prohibition - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Explicit Authorizations
Eksplicitte godkendelser
Explicit differential plots.
Eksplicitte differentialplot.
Prohibition
Forbud
Explicit using. desktop file
Eksplicit ved at bruge. desktop filer
Trawling prohibition
Forbud mod trawl
General prohibition
Generelt forbud
Export prohibition
Eksportforbud
This is an explicit request.
Dette er en præcis anmodning.
Hence my explicit vote against.
Derfor stemmer jeg afgjort imod forslaget.
Prohibition of dismissal
Forbud mod afskedigelse
Prohibition of use
Driftsforbud
Prohibition on fishing
Fiskeriforbud
Prohibition on transfer
Forbud mod overdragelse
Prohibition of funding
Forbud mod finansiering
They repealed Prohibition?
De ophævede spiritusforbudet?
Prohibition of disclosure
Oplysningsforbud
Prohibition of Reservations
Forbud mod forbehold
Change explicit authorizations for an action
Ændr eksplicitte godkendelser for en handlingDescription
The Commissioner has not been explicit.
Kommissæren var ikke tydelig.
These directives make these quite explicit.
Disse direktiver gør det helt tydeligt.
The Geneva Convention has explicit rules...
I Genevekonventionen er der visse regler...
That's not very explicit, I'm afraid.
Det siger os ikke det store.
Prohibition of quantitative restrictions
Forbud mod kvantitative restriktioner
Prohibition of restrictive practices
Forbud mod aftaler
PROHIBITION OF INSIDER TRADING
FORBUD MOD INSIDERHANDEL
Prohibition of exclusive arrangements
Forbud mod aftaler om eneret
prohibition of quantitative restrictions.
Ofte skal EP og ØSU afgive udtalelser om de samme retsaktsforslag.
prohibition of quantitative restrictions.
forbud mod kvantitative restriktioner.
It was after Prohibition.
Det var efter forbudstiden.
Prohibition of dual pricing
En operatør, der berøres af en afgørelse truffet af en regulerende myndighed, skal kunne påklage afgørelsen til en klageinstans, som er uafhængig af de involverede parter.
Prohibition of fiscal discrimination
Artikel 36
Prohibition of fiscal discrimination
Forbud mod afgiftsdiskrimination
Prohibition of quantitative restrictions
Parterne kan indføre kvantitative restriktioner, forudsat at de anvendes i overensstemmelse med WTO aftalen.
Prohibition of quantitative restrictions
Artikel 18
Note 4 Separation prohibition
Et skift fra enhver anden position, undtagen position 85.22 eller
General prohibition of vaccination
Generelt forbud mod vaccination
Prohibition concerning Greenland halibut
Forbud vedrørende hellefisk
Authorization is required to change explicit authorizations
Godkendelse kræves for at ændre eksplicitte godkendelserName
(b) for explicit consent prior to release
b) indeholder krav om, at der skal foreligge en udtrykkelig tilladelse før udsættelsen
We had submitted explicit proposals for it.
Vi havde stillet gennemarbejdede forslag om det.
Prohibition of abuse of rights
Forbud mod misbrug af rettigheder
4.2 PROHIBITION ON PRIVILEGED ACCESS
Det Europæiske Råd besluttede på mødet i Madrid 15 .
Prohibition of work by children
Forbud mod boernearbejde
An Open Letter to Prohibition.
Et Åbent Brev til Spiritusforbud
Dear Prohibition, You were crazy.
Kære Spiritusforbud, Du var sindsyg.

 

Related searches: Explicit Prohibition - Prohibition - Prohibition Against - Prohibition Notice - General Prohibition - Prohibition Of Competition - Legal Prohibition - Prohibition Of Assignment - Prohibition Sign - Statutory Prohibition -