Translation of "first examination report" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Examination - translation : First - translation : First examination report - translation : Report - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We therefore propose postponing examination of this report.
Vi anmoder derfor om, at behandlingen af denne betænkning udsættes.
For the first such report, the Commission shall include a specific examination of the treatment of lawyers and other independent legal professionals.
Kommissionens første rapport omfatter en særlig undersøgelse af behandlingen af advokater og andre selvstændige inden for de juridiske erhverv.
Passed theo logical examination (1980) passed first state examination for higher education teachers at the University of Göttingen (1981).
Teologisk eksamen (J 980). Første del af skoleembedseksamen ved Universitetet i Göttingen (1981).
Passed the First State Legal Examination 1956, followed by professional training for the Second State Legal Examination 1956 1958.
Retsvidenskabeligt studium ved Berlins frie universitet, første del af juri disk embedseksamen 1956, juridisk praktikanttjeneste 1956 1958.
Examination of the sector specific situation is in any case needed first.
I det mindste er der brug for en sektorspecifik betragtning først.
The examination must be of university level and be equivalent to the final examination referred to in Article 46(1), first subparagraph.
En sådan eksamen skal være på universitetsniveau og svare til den i artikel 46, stk. 1, første afsnit, omhandlede afsluttende eksamen.
After receiving the summary and report referred to in paragraph 1, the Commission shall refer them to the Committee for examination in the light of the examination already carried out in accordance with the first subparagraph of Article 7 (3).
Efter at have modtaget det resumé og den rapport, der er omhandlet i stk. 1, forelaegger Kommissionen dem for komitéen med henblik paa behandling i tilslutning til den behandling, der allerede er gennemfoert i henhold til artikel 7, stk. 3, foerste afsnit.
In Annex IV Part I, in module D, point 1, first sentence, point 3.1, second subparagraph, third indent and point 3.2, first subparagraph, the words EC type examination certificate are replaced by the words EC type examination certificate or EC design examination certificate .
I bilag IV, del I, i modul D, punkt 1, første punktum, i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led og i punkt 3.2, første afsnit, ændres udtrykket EF typeafprøvningsattest til EF typeafprøvningsattest eller EF konstruktionsafprøvningsattest .
approve the annual financial statements, based on the examination of the audit report
at godkende årsregnskaberne på grundlag af gennemgangen af revisionsrapporten
When it has concluded its examination the Commission shall report to the Committee.
Naar Kommissionen har afsluttet sin undersoegelse, forelaegger den en rapport for udvalget.
First medical report 6.1
Første lægeerklæring
It shall first submit the relevant balance for examination to the Group of Experts.
Forud herfor forelægger Kommissionen ekspertgruppen den pågældende opgørelse til behandling.
The first re examination shall take place at the latest on 25 November 2005.
Den første revision finder sted senest den 25. november 2005.
But all messages in both directions were first teletyped to Washington for immediate examination.
Men alle beskeder i begge retninger blev først sendt til Washington til øjeblikkelig undersøgelse.
There is another report first.
Der er en betænkning før denne.
First, the 1999 annual report.
For det første rapporten om aktiviteterne i 1999.
First to Mr Casaca's report.
Først til hr. Casacas betænkning.
His report is first rate.
Hans betænkning er førsteklasses arbejde.
Report to the foreman first.
Du tjekker ind hos værkføreren .
Approved report on the transfer of timber and or proof of transfer and or official report on the examination of timber
Verifikationssystemet dækker træ og træprodukter i alle typer af tilladelse samt alle tømmerhandleres, downstream bearbejdningsenheders og eksportørers og importørers aktiviteter.
Each customs office shall produce a detailed examination report for each physical check carried out.
Hvert EF toldsted udarbejder en detaljeret redegørelse for hver fysisk kontrol.
Attestors shall report to the contracting entity, in writing, on the results of their examination.
Attestatorerne skal for ordregivernes regning udarbejde en skriftlig rapport em resultaterne af deres undersoegelse.
The Examination Office shall issue a copy of such interim report direct to the applicant.
Prøvningsmyndigheden tilstiller direkte ansøgeren en kopi af sådanne foreløbige rapporter.
The Commission proposals and the report under examination are not a step in this direction.
Kommissionens forslag og den betænkning, der er til forhandling, går ikke i den retning.
Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
For the first time, EAGGF (Guarantee) expenditure was subjected to a detailed, line by line examination.
For første gang blev udgifterne under EUGFL's garantisektion underkastet en detaljeret gennemgang, punkt for punkt.
The first report is a full codecision report the report on Euratom is a consultation report.
Det drejer sig her for den første betænknings vedkommende om en betænkning med fuld medbestemmelse, når det gælder betænkningen om Euratom, har vi jo kun rådgivende funktion.
(4) Following the initiation of the procedure, the Commission conducted a factual and legal examination and presented on 20 February 1992 its examination report to the Advisory Committee.
(4) Efter at proceduren var blevet indledt, iværksatte Kommissionen en undersøgelse af de faktiske og retlige forhold og fremlagde den 20. februar 1992 sin undersøgelsesrapport for det rådgivende udvalg.
the examination shall cover all measures relating to capital movements and payments the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger for at gennemføre den i stk . 1 nævnte ramme .
The first is that my report was drafted before the Purvis report.
Det har vi gentagne gange foreslået fra Kommissionens side.
The Kuhne report is Parliament' s first report which takes discharge seriously.
Hr. Kuhnes betænkning er den første betænkning fra Parlamentet, hvor dechargen tages alvorligt.
the Office has had the opportunity to monitor the conduct of the technical examination concerned, and where the final report is not immediately available, the interim reports on each growing period are submitted to the Office prior to the examination report.
sortsmyndigheden har haft lejlighed til at overvåge den pågældende tekniske afprøvning, og at de foreløbige rapporter om de enkelte dyrkningsperioder er fremsendt til sortsmyndigheden inden afprøvningsrapporten, såfremt den endelige rapport ikke er umiddelbart tilgængelig.
The first is on the Färm report.
Først Färm betænkningen.
Nurses' examination (1968) specialized nurses' examination (1971).
(1968) speclalsygep specialsygeplejerskeeksamen (1971).
This report shall bear the examination date and shall be retained for at least three calendar years.
Redegørelsen, hvori kontroldatoen skal anføres, opbevares i mindst tre kalenderår.
The Commission has presented to Council and Parliament the report provided in Article 8(2) for examination.
Kommissionen har forelagt Rådet og Parlamentet den i artikel 8, stk. 2, omhandlede rapport til behandling.
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
Udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
the Committee shall report to the Commission and to the Council on the outcome of this examination .
undersøgelsen skal omfatte alle foranstaltninger vedrørende kapitalbevægelser og betalinger udvalget aflægger beretning til Kommissionen og Rådet om resultaterne af denne undersøgelse .
During the course of examination of Mr Abelin's draft report in committee, these restrictive provisions were rejected.
Vi kan altså kun glæde os over det formålstjenlige ved et sådant direktiv.
These skin lesions were associated with skin striae and bone lesions first seen during an X ray examination.
Disse hudlæsioner har været associeret med striae i huden og knoglelæsioner set ved røntgen.
The first subparagraph shall apply without prejudice to a post clearance examination within the meaning of Article 78.
Første afsnit anvendes, uden at det berører en efterfølgende kontrol som omhandlet i artikel 78.
However, this is not the first time you have undergone this kind of examination good luck, Mr Berlusconi!
Men det er ikke første gang, at De er oppe til sådan en form for eksamen. Held og lykke, hr. Berlusconi!
The examination fee for the first growing period shall be due and payable no later than one month after the closing date for receipt of the material for the technical examination.
Afprøvningsgebyret for den første dyrkningsperiode forfalder til betaling senest en måned efter fristen for modtagelse af materiale til den tekniske afprøvning.
After a periodical examination of the results of the various training courses provided for in Article 1 (2), the Commission shall make its first report to the Council six years after notification of this Directive.
Efter en periodisk undersoegelse af resultaterne af de forskellige uddannelsesveje , der er fastsat i artikel 1 , stk . 2 , aflaegger Kommissionen beretning til Raadet foerste gang seks aar efter meddelelsen af dette direktiv .

 

Related searches: First Examination Report - Examination Report - Medical Examination Report - Preliminary Examination Report - International Preliminary Examination Report - Non Destructive Examination Report - Design Examination Report - Examination Grade Report - Issue Examination Report - Post-mortem Examination Report -