Translation of "for your examination" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Examination - translation : For your examination - translation : Your - translation :
Din

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You will be monitored for 30 minutes after your examination.
Du skal overvåges mindst 30 minutter efter undersøgelsens afslutning.
You may resume your examination.
Fortsæt.
The doctor will decide how much Optimark is needed for your examination.
Lægen vil beslutte, hvor meget Optimark, der kræves til undersøgelsen.
The doctor will decide how much Optimark is needed for your examination.
Lægen vil beslutte, hvor meget Optimark, der kræves til undersøgelse.
Self examination of your or your child s skin is recommended.
Egenundersøgelse af Deres din eller Deres dit barns hud anbefales.
Your doctor will advise you if you should stop feeding for a short time after your ultrasound examination.
Lægen oplyser, om De skal standse amningen i en kortvarig periode efter ultralydundersøgelsen.
Gadograf will be administered immediately before your MRI examination.
Gadograf gives lige inden din MRI undersøgelse.
Gadovist will be administered immediately before your MRI examination.
Gadovist gives lige inden din MRI undersøgelse.
The doctor will decide how much VASOVIST is needed for your examination. The dosage is
Doseringen er
examination for trichinosis,
undersøgelse for trikinose
an examination to check the nerves in your arms and legs
Deres læge vil gennemføre følgende tests, før og under behandling med Zavesca
I would ask your indulgence, while adding that it was indispensable, for a matter of such import calls for thorough examination.
Det er i denne sammenhæng, at retsudvalget har fået sagen forelagt og nu forelægger denne be tænkning for Dem.
Your doctor will decide whether the intended examination is possible or not.
Din læge vil beslutte om den påtænkte undersøgelse er mulig eller ej.
Then you got your law degree. Passed the bar examination, but didn't practice.
Jurastudier igen, eksamen, men udøvede ikke faget.
If you notice any side effects relating to the eyes, you should contact your doctor immediately for an eye examination.
Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, bør De straks kontakte Deres læge for en øjenundersøgelse.
However, I would draw your attention to the problems concerning the examination of draft supplementary budget No 1 for 1984.
Jeg henleder imidlertid Deres opmærksomhed på problemerne i forbindelse med behandlingen af for slag til tillægsbudget nr. 1 for 1984.
Examination of application for conversion
Behandling af begæring om overgang til national ansøgning
If you are diabetic, your doctor may ask you to have an eye examination.
Hvis De har sukkersyge, kan Deres læge bede Dem om at få foretaget en øjenundersøgelse.
A careful examination will establish whether your ovaries have responded excessively to the treatment.
En grundig undersøgelse vil fastslå om Deres æggestokke har overreageret på behandlingen.
A careful examination will establish whether your ovaries have responded excessively to the treatment.
En grundig undersøgelse vil fastslå om dine æggestokke har overreageret på behandlingen.
Luminity is given to you before or during your ultrasound examination by healthcare professionals such as doctors who are experienced in this type of examination.
Du vil, inden eller under ultralydsundersøgelsen, få Luminity af en læge eller sygeplejerske, som har erfaring med denne type undersøgelser.
Examination of the requirements for authorisation
Undersøgelse af betingelser for tilladelse
Examination of grounds for non registrability
Undersøgelse af registreringshindringer
Requirements for the examination of applications
Krav til behandlingen af ansøgninger
Requests for exemption requiring further examination
Anmodninger om fritagelse, som kræver yderligere undersøgelse
Fifty cadets are waiting for examination.
50 kadetter venter på en undersøgelse.
Request for exemption requiring further examination
Anmodning om fritagelse, som kræver yderligere undersøgelse
examination of the goods and, if necessary, removal of samples for analysis or detailed examination.
undersøgelse af varerne, evt. ledsaget af en prøveudtagning med henblik på analyse eller en grundig undersøgelse.
If you are di abetic, your doctor may ask you to have an eye examination.
Hvis De har sukkersyge, kan Deres læge bede Dem om at få foretaget en øjenundersøgelse.
The actual dosage of Gadograf that is right for you will depend on your body weight and on the region of examination
Den faktiske dosis af Gadograf, som passer til dig, afhænger af din kropsvægt og af området, der skal undersøges
The actual dosage of Gadograf that is right for you will depend on your body weight and on the region of examination
Den faktiske dosis af Gadograf som passer til dig afhænger af din kropsvægt og af området, der skal undersøges
The actual dosage of Gadovist that is right for you will depend on your body weight and on the region of examination
Den faktiske dosis af Gadovist, som passer til dig, afhænger af din kropsvægt og af området, der skal undersøges
The actual dosage of Gadovist that is right for you will depend on your body weight and on the region of examination
Den faktiske dosis af Gadovist som passer til dig afhænger af din kropsvægt og af området, der skal undersøges
Examination as to absolute grounds for refusal
Undersoegelse med hensyn til absolutte hindringer for registrering
Rule 45 Examination of application for conversion
Regel 45 Behandling af begæring om overgang til national ansøgning
Microbiological test for examination of the samples
Mikrobiologisk undersøgelse af prøverne
Examination, request for information and information injunction
Undersøgelse, begæring om oplysninger og påbud om oplysninger
(b) take samples for examination and analysis
b) at udtage stikprøver med henblik på undersøgelse og analyse
Examination as to formal requirements for filing
Undersøgelse af, om de formelle ansøgningskrav er opfyldt
Examination as to absolute grounds for refusal
Undersøgelse af absolutte hindringer for registrering
Total number of samples taken for examination
Samlet antal prøver til undersøgelse
Your doctor may decide to perform an examination of the eyes to detect increased brain pressure.
Lægen kan beslutte at foretage en øjenundersøgelse for at finde evt. øget tryk i hjernen.
Your doctor may decide to perform an examination of the eyes to detect increased brain pressure.
Lægen kan beslutte at foretage en øjenundersøgelse for evt. at finde øget tryk i hjernen.
In some cases, your doctor may choose to use two injections to complete the ultrasound examination.
I nogle tilfælde kan lægen vælge at bruge to indsprøjtninger for at gennemføre ultralydsundersøgelsen.
Nurses' examination (1968) specialized nurses' examination (1971).
(1968) speclalsygep specialsygeplejerskeeksamen (1971).

 

Related searches: For Your Examination - For Your Own Examination - Your Examination - Examination - Physical Examination - Medical Examination - Under Examination - Examination Board - Health Examination - Examination Report -