Translation of "go the spoils" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Go the spoils - translation : Spoils - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
He spoils him.
Han forkæler ham.
Spoils all your beauty.
Spolerer hele din skønhed.
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
To the victor belong the spoils.
Rovet tilfalder sejrherren.
The rotten apple spoils the whole barrel.
Et par rådne æbler i kurven ødelægger al frugten.
He always spoils our fun.
Vi må aldrig more os.
Common sludges (excluding dredging spoils)
Almindeligt slam (bortset fra klapmateriale)
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
Contaminated soils and polluted dredging spoils
Forurenet jord og forurenet klapmateriale
Spoils of the sea. Loot from old Neptune.
Ja, krigsbytte fra havet, taget fra gamle Neptun.
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
The thought of being a housebreaker sort of spoils things!
Tanken om at bryde ind i dit hjem ødelægger det lidt for mig.
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
Mineral wastes (excluding combustion wastes, contaminated soils and polluted dredging spoils)
Mineralsk affald (bortset fra affald fra forbrænding, forurenet jord og forurenet klapmateriale)
One paragraph spoils what is otherwise a far seeing and enlightened document.
Der er et punkt, der ødelægger,hvad der ellers er et vidtskuende og dorstandigt dokument.
Great as you are, I'm still your chieftain, protector of all the spoils of war.
Ikke længere.
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
de havde helliget dem af Krigsbyttet til Hjælp ved Bygningen at HERRENs Hus
It's what they call spoils of war, like capturing a horse or anything else.
Det er krigsbytte. Ligesom når man tager en hest.
Pretend you're a girl, and you can see it spoils my manly beauty. Right, boys?
lkke særlig mandig i en kvindes øje.
Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
For years they'd taken from the East nobody knows what spoils of gems precious metals, silks, ivory, sir.
I årevis havde de røvet fra Østen og ingen ved hvor mange ædelsten... ædle metaller, silke, elfenben.
Now consider how great this man was, to whom even Abraham, the patriarch, gave a tenth out of the best spoils.
Ser dog, hvor stor denne er, hvem endog Patriarken Abraham gav Tiende af Byttet.
Why then didn't you obey the voice of Yahweh, but took the spoils, and did that which was evil in the sight of Yahweh?
Hvorfor adlød du da ikke HERRENs Røst, men styrtede dig over Byttet og gjorde, hvad der er ondt i HERRENs Øjne?
We are worried that the ?U is prepared to take part in this dirty imperialist war if it is promised a share of the spoils.
Vi er bange for, at EU er villig til at deltage i denne beskidte imperialistiske krig, hvis det bliver lovet del i byttet.
But I am afraid, Mr President, that this report spoils its whole case by leaving the realms of realism and going much too far.
Jeg er imidlertid bange for, at denne betænkning ødelægger det hele ved at slippe forbindelsen til realiteternes verden og gå alt for vidt.
In exchange, he offered the countries of the European Union and ???? a few crumbs from the bloodstained spoils of Iraq, provided they fund so called humanitarian aid.
Til gengæld tilbød han EU landene og NATO landene nogle pebernødder fra det blodplettede rov fra Irak, hvis de vil finansiere den såkaldte humanitære bistand.
Such shortcomings mean that the fish is not as fresh as it should be and spoils quickly, with attendant high levels of histamine in the relevant species.
Sådanne mangler betyder, at fisken ikke er så frisk, som den skulle være, og at den hurtigt bliver fordærvet med deraf følgende højt indhold af histamin i de relevante arter.
When catch opportunities increase or decline in a given fishery, all states with legally recognised stakes in that fishery derive a proportional share of the spoils.
Når fangstmulighederne stiger eller falder for en type fiskeri, får alle stater en forholdsmæssig del af byttet.
But when someone stronger attacks him and overcomes him, he takes from him his whole armor in which he trusted, and divides his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
But why should Rwanda abandon these spoils of war and withdraw to the borders in order to guard the security of those borders if that should be necessary?
Men hvorfor skulle Rwanda opgive dette krigsbytte og trække sig tilbage til grænserne for at overvåge disse grænsers sikkerhed, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt?
Go, go, go! Go, go!
Go, Go, Go!
But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.
Men når en stærkere end han er kommen over ham og har overvundet ham, da tager han hans fulde Rustning, som han forlod sig på, og uddeler hans Bytte.
Let's go, go, go, go, go!
Kom nu!
It's the Air Force confirmation to go, go, go.
Det er bekræftelsen fra Flyvevåbnet.
Go, go, go, go! Come on.
Kom i gang!
Go go go!
Go go go!
Go, go, go!
Sådan! Sådan! Sådan!
Go, go, go!
Gå, gå, gå !

 

Related searches: Spoils - Spoils Of War - Spoils Of Office - Spoils System - Share The Spoils - Division Of Spoils - Go The Spoils - Share Of The Spoils - Spoils Of Victory - Dredging Spoils -