Translation of "highly rewarding experience" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Experience - translation : Highly - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Past experience in work with highly
De øvrige NATO lande og også Warszawapagt landene har ligeledes tiltrådt aftalen66).
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
I have recently been accepted as a volunteer translator at Global Voices in Spanish, which to me represents a great joy and a very rewarding experience.
Jeg er for nylig blevet accepteret som frivillig oversætter ved Global Voices på spansk, som er mig en stor fornøjelse og en meget belønnende oplevelse.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
L. pneumophila is highly susceptible to telithromycin in vitro, however, the clinical experience of the dic
L. pneumophila er meget følsom overfor telithromycin in vitro, imidlertid er den kliniske erfaring med behandling af pneumoni forårsaget af legionella begrænset. ge
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
s ori There is no experience of the use of Zenapax in patients who are highly immunised.
ls 4. 4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
L. pneumophila is highly susceptible to telithromycin in vitro, however, the clinical experience of the treatment of pneumonia caused by legionella is limited.
L. pneumophila er meget følsom overfor telithromycin in vitro, imidlertid er den kliniske erfaring med behandling af pneumoni forårsaget af legionella begrænset.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
(b) to encourage and enable highly qualified graduates and scholars from all over the world, to obtain qualifications and or experience in the European Union
b) at tilskynde til og sætte højt kvalificerede studerende med en akademisk grad og akademikere fra hele verden i stand til at opnå kvalifikationer og eller europæiske erfaringer i Den Europæiske Union
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
Experience shows that the public responds generously to highly publicized appeals for emergency aid, but the same is not true of aid for longterm structural development.
V fremgår af OECDs undersøgelser. Erfaringen viser, at den offentlige opinion er storslået, når det gælder hastehjælp, der opnår stor omtale i massemedierne, men det samme gælder ikke for den langsigtede struktur udvikling.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
It is a highly technical, but also highly political problem.
Det er et meget teknisk, men jo også et meget politisk problem.
Highly controlled.
Ganske kontrolleret.
highly flammable
let antaendelig
highly flammable,
meget brandfarlige
highly flammable,
meget brandfarlig
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
The subject of this report is both highly specific and highly complex.
Emnet for denne betænkning er både særdeles specifikt og kompleks.
Highly significant relationship.
Meget tydelig sammenhæng.
She's highly athletic.
Hun er meget atletisk.
Oh, highly unlikely.
Næppe!
It's highly explosive.
Det er yderst eksplosivt.
Imaginative. Highly specialized.
Opfindsom, yderst specialiseret.
Highly sensitive product
Yderst følsom vare
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.
Færre og færre mennesker ønsker at slå sig ned som landmænd, specielt når man kan finde mere lønsomt arbejde andre steder.

 

Related searches: Was A Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding - Is Highly Rewarding - Highly Rewarding For - Highly Rewarding Investment - Rewarding Experience - A Rewarding Experience - Rewarding Learning Experience - Rewarding Driving Experience -