Translation of "highly rewarding for" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Highly - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The preservation of this industry is of great importance and will, I am certain, prove highly rewarding for the Community.
Da vi ved, hvor farligt det vil være blot delvis at give afkald på en af delene, så lad os i fællesskab søge nye løsninger, der unddrager sig denne manikæiske opdeling. Kort sagt lad os forny i fællesskab
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
First, voluntary work provides rewarding activities for those who might otherwise have little to occupy their time.
Vi er ikke imod frivilligt arbejde. I Frankrig har vi lige givet unge mellem 18 og 25 år, som ikke har arbejde og ikke er under uddannelse, mulighed for at udføre opgaver af generel interesse i kommunale organer, i non profit sammenslutninger og i ikkekommercielle offentlige foretagender.
It must also be used for training that will lead to rewarding and safe jobs and for local employment initiatives.
Mod ustabil beskæftigelse og småjobs til underbetaling, som breder sig på bekostning af kvalificeret og fast arbejde?
Condoning anything less would amount to rewarding those who infringe Community legislation.
At acceptere noget andet ville være det samme som at belønne overtrædere af fællesskabsbestemmelserne.
This period also represented one of the major tools available in the context of pharmaceutical legislation for rewarding innovation.
Denne periode repræsenterede også et af de vigtigste redskaber til belønning af innnovation, der var til rådighed inden for lovgivningen om lægemidler.
Small scale production of quality produce is more labour intensive and more rewarding.
Hvorfor anvender man stadig hormoner, hvad enten de er kunstige eller naturlige?
Madam President, we approved the report as it is an important instrument for rewarding businesses which go further than other businesses.
Fru formand, vi har godkendt betænkningen, da den er et vigtigt instrument til at belønne virksomheder, som går længere end andre virksomheder.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
You are rewarding the production of supernumerary embryos, which one might term a stock incentive.
De belønner produktion af overtallige embryoner, hvilket man kunne kalde lagerproduktion.
Both are highly relevant for LDCs.
Begge er særdeles relevante for de mindst udviklede lande.
It would be rewarding for the development cooperation of the European Union if we were to be involved in these new methods.
For EU's udviklingssamarbejde kan det betale sig at deltage i sådanne nye metoder.
They can treat those who are dependent on them unequally by rewarding or punishing them for features which are out of their control.
De kan behandle de mennesker, som er afhængige af dem, uligeværdigt ved at belønne eller straffe dem for noget, som de selv ikke har nogen indflydelse på.
Bortezomib is highly selective for the proteasome.
Bortezomib er meget selektivt for proteasom.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
Waiving customs debt for illegal imports would, after all, mean rewarding the importation of illegal goods which is obviously not the aim of the exercise.
Frihavne og frizoner bliver i dag behandlet på en måde, som om de ikke hørte til Fællesskabets toldområde. Varer kan således indføres til og udføres fra disse områder, uden at der opstår en toldskyld.
It is a policy that is still massively rewarding farmers and is detrimental to animals and the environment.
Denne politik belønner fortsat massivt landmændene og skader dyrene og miljøet.
Mr President, Commissioner, flexibility is highly appropriate in negotiations but highly inappropriate when it comes to respect for the law.
Hr. formand, hr. kommissær, fleksibilitet er særdeles hensigtsmæssigt under forhandlinger, men særdeles uhensigtsmæssigt i forbindelse med respekt for loven.
A highly desirable objective for euro retail payment systems .
Et særdeles ønskeligt mål for detailbetalingssystemer for euro I et systemisk vigtigt betalingssystem er det vigtigt , at den endelige afvikling , dvs .
Everyone concerned is to be praised highly for this.
Det skal alle involverede have stor ros for.
The Council has opted for a highly unilateral approach.
Rådet har satset på en yderst unilateral løsning.
At the same time, we must continue our efforts to stabilize world market prices at a more rewarding level.
Vi udelukker dog ikke, at direkte indkomsttilskud i et begrænset antal tilfælde og i en fælles ramme vil kunne udgøre en del af politikken, således som det for øvrigt allerede er sket i enkelte tilfælde.
It is a highly technical, but also highly political problem.
Det er et meget teknisk, men jo også et meget politisk problem.
Highly controlled.
Ganske kontrolleret.
highly flammable
let antaendelig
highly flammable,
meget brandfarlige
highly flammable,
meget brandfarlig
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
(SV) More stringent rules for incineration plants are highly desirable.
At skærpe reglerne for forbrændingsanlæg er i høj grad ønskværdigt.
Viable markets must be found for these highly nutritious species.
Der må findes rentable markeder til disse arter, der har en høj næringsværdi.
This is highly peculiar, for those European parties hardly exist.
Mærkværdigt, for disse europæiske partier eksisterer næppe.
Specially designed for the transport of highly radioactive materials (Euratom)
Lydpotter og udstødningsrør
Specially designed for the transport of highly radioactive materials (Euratom)
Stabilisatorer torsionsstænger
Specially designed for the transport of highly radioactive materials (Euratom)
En indehaver af en tildeling kan returnere en uudnyttet mængde af sin tildeling op til en nærmere fastsat dato.

 

Related searches: Highly Rewarding - Is Highly Rewarding - Was A Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding For - Highly Rewarding Experience - Highly Rewarding Investment - Highly Liquid And Highly Remunerated - Rewarding - Rewarding Experience - Most Rewarding -